Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Charakteristika školy

Stávající gymnázium je výběrovou střední školou, která je určena především zájemcům o budoucí vysokoškolské studium všech směrů. Výuka probíhá podle generalizovaného učebního plánu. Ten je sestaven tak, aby si každý student mohl v posledních dvou ročnících svým výběrem volitelných předmětů studium profilovat k přípravě na zvolenou vysokou školu. Například budoucí právníci mají více společenskovědních předmětů na úkor přírodovědných. Budoucí technici nebo lékaři naopak. To umožňuje kvalitní přípravu k přijímacím zkouškám na VŠ i na budoucí studium.
Záměrem vzdělanostní politiky státu je výrazně posílit množství budoucích studentů na vyšších odborných školách a na vysokých školách.
Je to právě gymnázium, které připraví vaše děti ke studiu na těchto školách, ať už v oborech přírodovědných, technických či humanitních. Další výhodou gymnázia je, že odkládá zásadní rozhodnutí o profesní orientaci až na práh dospělosti.
Škola napomáhá správnému rozhodnutí studentů při volbě vysoké školy spoluprací s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Karlových Varech, která po zadání a vyhodnocení Profitestů doporučí studentům vhodné typy VŠ.
Absolventi naší školy odcházejí výborně jazykově vybaveni. Probíhá intenzivní výuka angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, studenti si mohou zvolit také semináře z latiny nebo italštiny. Škola udržuje kontakty s partnerskými zahraničními školami v SRN - s gymnázii ve Wunsiedelu, Schwarzenbergu, Hofu a Bayreuthu.
Realizujeme s nimi aktivity, které podporují jazykovou výuku - výměnné krátkodobé i dlouhodobé studijní pobyty pro skupiny i jednotlivce, společné exkurze, zájezdy atd. Tradiční jsou týdenní studijní výjezdy do Anglie. Škola využívá také fondů PHARE, díky kterým realizovala opakovaně letní jazykové tábory společně se studenty zahraničních škol.
Zájemci z  řad studentů  mohou vykonat náročnou Cambridgeskou jazykovou zkoušku a získávají mezinárodně uznávaný certifikát.
Studenti jsou v případě zájmu připravováni na mezinárodní jazykové zkoušky Zertifikat Deutsch a Mittelstuffe Deutsch.
Díky špičkovému pedagogickému vedení dosahují vynikajících studijních výsledků naši studenti také v přírodovědných předmětech - biologii, chemii. Umisťují se na prvních místech v celostátních, ale dokonce v mezinárodních olympiádách. Tělocvikáři vedou studenty k vynikajícím výsledkům ve sportovních soutěžích. Časté jsou postupy a výborná umístění až na celorepublikových soutěžích. Současně probíhají i interní mezitřídní turnaje určené pro většinu žáků školy. Pořádáme týdenní lyžařské a týdenní letní sportovní kurzy. Škola má pro studenty zpracovanou dlouhodobou  koncepci kulturních pořadů. Vyučující organizují pro studenty velké množství exkurzí, besed a přednášek se zajímavými osobnostmi a odborníky.
V moderních učebnách výpočetní techniky získávají studenti dovednost komunikovat s počítačem a pracují s aktuálním softwarem, navštěvují kurzy programování, pracují s internetem, a to i ve svém volném čase. To vše umožňuje dobré zapojení do praxe i těm, kteří po maturitě nesměřují na vysokou školu. Z podnikatelských kruhů i ze státní správy máme potvrzeno, že se gymnazista díky širokému záběru vzdělání velmi rychle zapracuje po odborné stránce v řadě profesí. Hlavním posláním gymnázia je však příprava ke studiu na vysoké škole. Úpěšnost přijetí našich absolventů na vysoké školy bývá každoročně velmi vysoká, řada našich absolventů se výrazně prosadila ve svých oborech nejen doma, ale i v zahraničí.
Učebny gymnázia jsou systematicky vybavovány moderní technikou a didaktickými pomůckami. Běžná je výuka s počítači ve všech předmětech, k dispozici jsou tři počítačové učebny.
Gymnázium se může pochlubit také moderní 3D učebnou a multimediální 3D laboratoří pro výuku přírodovědných předmětů. Rovněž modernizovaná laboratoř chemie patří ke špičkovým učebnám v rámci celého kraje.
V mimoškolní činnosti se studenti realizují ve školních sportovních týmech. Pojmem je i úspěšný studentský pěvecký sbor, který pořádá pravidelná vystoupení  pro širokou veřejnost. Výrazně se prosazuje také výtvarná skupina, jejíž díla zdobí nejen školní, ale také veřejné prostory ve městě. 
Pedagogický sbor vykazuje vysokou aprobovanost.
Výuka všeobecných i odborných předmětů probíhá v moderně vybavených učebnách a laboratořích. Škola má svoji knihovnu. Dále poskytujeme studentům kvalitní servis v podobě fitness-centra, tělocvičny, sportovní haly, atletického areálu, tenisových kurtů, školní jídelny Primirest.
Zájemce o studium z Karlových Varů a okolí upozorňujeme na velmi dobré vlakové i autobusové spojení - četnost spojů je  vysoká a zastávky vlaků i autobusů jsou v blízkosti školy.

 

 Gymnázium Ostrov