Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 06. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Tradi?ní sportovní setkání s u?iteli partnerského gymnázia ve Schwarzenbergu

22. listopadu v patnáct hodin v t?locvi?n? gymnázia B. Brechta ve Schwarzenbergu za?al každoro?ní volejbalový zápas s našimi n?meckými kolegy. Gymnázium Ostrov nasadilo do hry velmi silný tým, a tak není divu, že ?eši zápas s p?ehledem vyhráli. S výsledkem 3:0 na sety p?vodn? nikdo nepo?ítal. Odveta bude sehrána p?íští rok, tentokrát v Ostrov?.

Sportovní rivalita byla odložena v šatnách školy a záv?r ve?era prob?hl ve velmi milé atmosfé?e p?i p?átelském posezení ?eských a n?meckých koleg?. Bilancoval se uplynulý rok, hovo?ilo se o vyda?ených spole?ných projektech, o dlouholetém partnerství obou škol a o plánech do budoucnosti.

Toto setkání bylo také oficiálním záv?rem projektu ?Krušné hory ? spole?ný domov ?ech? a N?mc? v minulosti a p?ítomnosti?, který byl v pr?b?hu roku 2008 realizován díky finan?ní podpo?e fondu EU Interreg IIIA ? Euregia Egrensis, a jehož hlavním tématem byly legendy z obou stran Krušných hor. Realiza?ní tým spolu s vedením obou škol projekt vyhodnotil. Protože projekt vzbudil mimo?ádný ohlas mezi studenty i rodi?i, hodlají ob? školy ve svých spole?ných akcích nadále pokra?ovat a v sou?asné dob? se již pracuje na p?íprav? dalšího jazykového projektu.
© A7 2005