Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 06. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Výstava a koncert našich student? v ostrovském klášte?e

V ned?li 16. b?ezna vystoupil v prostoru klášterního kostela Zv?stování Panny Marie p?ed zcela zapln?ným hledišt?m p?vecký sbor gymnázia. Otev?el tak letošní ostrovskou koncertní sezónu. Sbor uvedl pr??ez celým repertoárem, který sahá od st?edov?kých písní až po ukázky sou?asné vokální populární hudby. O úsp?chu vystoupení sv?d?il dlouhý potlesk a p?ídavek.

Ve stejném prostoru je v sou?asnosti také instalována výstava Architektura 50. let 20. století v Karlovarském kraji a v Sasku, jejíž sou?ástí jsou i výtvarné práce našich student?.

V uplynulém roce jsme ve výtvarné výchov? v?novali n?kolik hodin tématu Piaristé.
Cht?li jsme výtvarnými díly p?ipomenout, že gymnaziální vzd?lávání má u nás dlouhou tradici a že naše škola navazuje na existenci školy piaristické.
Naší snahou bylo propojit vizuální zkušenost ?lov?ka 21. století s tématem st?edov?kého kláštera, školy a života v ní. Výtvarná zkušenost naší doby se zajímav? pojila s historií v obrazech budovy kláštera, jak jsme ji poznali ze starých rytin. Techniky akrylové malby a koláže vytvo?ily novou kvalitu. Až paradoxn? p?sobilo zpracování pojmu PIARISTÉ do podoby loga ?i street artového tvarosloví tagu.
V n?kterých pracích jsme ctili klasické techniky kresby uhlem, tvorbu linií a ornamentu. Objevování tajemství minulosti vneslo fantazii do otázek, jak asi vypadala dlažba kláštera, co by se pod ní mohlo skrývat?bílé figury nám nabízely setkání s duchy minulosti.
Pro první instalaci výstavy jsme zvolili bývalou kotelnu školy, prost?edí zdí a sklepení se velmi dob?e hodilo pro akcentování prvku tajemna. Vycházeli jsme ze skute?nosti, že sou?asná výtvarná tvorba je ?asto prezentována v továrních halách a v neobvyklých interiérech.
Nadšen? jsme uvítali možnost vystavit naše práce v prost?edí, které bylo prvotní inspirací a které nás tolik zajímalo p?i naší výtvarné ?innosti. Výstavou PIARISTÉ chceme p?ipomenout st?edov?kou školu v Ostrov? i studentský sv?t dnes.
Uv?domovat si souvislosti v?cí a u?it se v?ci nové? To byla naše výtvarka v primách, terciích a v prvním ro?níku.

Mgr. Jana Hasmanová

Fotogalerie
© A7 2005