Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 06. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Úsp?šní studenti maturitních t?íd (galerie) - 2007/2008

Vážení a milí ?tená?i, na konci každého maturujícího ro?níku bude z jednotlivých t?íd vybráno n?kolik student? (2,3,?5?). Vybírat do Galerie úsp?šných gymnazist? budou p?edevším t?ídní profeso?i, kte?í mají o svých ove?kách nejlepší p?ehled. P?jde o studenty, kte?í jsou nejen úsp?šní ve svých studijních výsledcích, ale sou?asn? jsou také výjime?ní a úsp?šní v oblasti svých zájm?.

Zkrátka, m?li by to být studenti, kte?í naši školu zdobí a kterých si také škola váží. A tak tedy zakládáme tradici, která jak doufám bude odm?nou t?m, kte?í budou do Galerie Gymnázia vybráni, a také inspirací t?m mladším. Jsem p?esv?d?en, že v každé maturitní t?íd? se najde n?kolik šikovných, originálních a výjime?ných student? a že každý rok budeme mít možnost n?koho takového p?edstavit.

Každý ze student? se nám p?edstaví sám ve svém krátkém životopise nebo charakteristice. Prozradí nám na sebe, co ho t?ší, co má rád, v jakých zájmech vynika, jaký má vztah k naší škole, vyu?ujícím, kam se chystá po maturit? atd., atp. . Tak p?eji p?íjemné ?tení a všichni si na gymnáziu p?ejeme co nejvíce takových šikulk? jako jsou ti, které jsme vybrali z letošních maturitních t?íd, tedy z oktávy A (t?ídní prof. Mgr. Ivan Vá?a) a ze 4.A. (t?ídní prof. Mgr. Ivan Machek).

Tak tedy hezké ?tení vám p?eje ?editel školy Mgr. Milan Martinek.

Galerie úsp?šných student? maturitních t?íd - 2007/2008

KVINTA A (osmileté studium)

Andrle Jakub

Jílková Martina

Mikschik Filip

Nguyen Minh Huong - Zuzana

Veselá Bára

?TVRTÁ A (?ty?leté studium)

Benešová Kristýna

Bubal Jan

Stark Michal
© A7 2005