Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 06. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Evropský Den jazyk?

Evropský Den Jazyk?

 

Dne 26. zá?í prob?hla na naší škole akce Evropský Den jazyk? (EDJ) a žádný student si ho nemohl nevšimnout. Tento den se slaví po celé Evrop? od  roku 2001.

EDJ není organizován centráln?, ale je dán vlastní prostor k aktivit?  všem, kte?í si cht?jí tento den n?jakým zp?sobem p?ipomenout. Program chystají nejen jazykové instituce, ale také státní školy. Pr?b?h Dne jazyk? se m?že stát výukovým projektem a být za?azen do školních vzd?lávacích plán? jako stálá podpora jazykové výuky.

Cílem Evropského Dne  jazyk? je p?edevším podpora výuky.

Hlavními d?vody, pro? výše zmín?ný den probíhá je:

- upozornit na d?ležitost jazyka a to i ve spojitosti s porozum?ním kultury a      zárove? ji podpo?it

- celoživotní jazykové vzd?lávání souvisí s profesním vzd?láním a pot?ebami a    pro pracovní mobilitu.

Této akce se zú?astnila také naše škola.

Tento den za?al pon?kud netradi?n?, v úvodu první vyu?ovací hodiny jsme rozhlasem seznámili studenty s obecnými informacemi evropského dne jazyk?, které byli ?teny v námi vybraných jazycích.

O p?estávkách jsme mohli slyšet písn? v r?zných jazycích. Hodinu výtvarné výchovy jsme zam??ili na tvorbu plakát? s tématem d?ležitosti znalosti cizích jazyk?. Tyto plakáty jsme použili pro výzdobu naší školy. Naše paralelní t?ída m?la na starosti ?Bistro u Mistra?, v kterém si studenti mohli zakoupit ob?erstvení pouze za pomoci použití jiné než mate?ské ?e?i. Na záv?r jsme vyv?sili r?znojazy?ná pojmenování ?ástí budovy Gymnázia Ostrov.

Nap?íklad:

?esky

Dobrou chu

Okno

Záchod

Anglicky

Enjoy your meal

Windows

Toilet

N?mecky

Guten Apettit

Fenster

Toilette

Rusky

Приятного аппетита

Oкно

Tуалет

Francouzsky

Bon appétit

Fenêtre

Toilettes

Latinsky

Baonum apetitus 

Fenestra

Cella intima

Vietnamsky

Chúc ân ngon

Kua só

Tó lét

           

 

 

 

 

 

 

 

Pot?šili nás pozitivní reakce na tuto akci. Dokonce jsme zpozorovali i studenty, kte?í se snažili mluvit cizí ?e?í, p?edevším p?i nákupu ob?erstvení ve školním bistru, ale byli i tací, kte?í se radši vzdali nákupu své sva?iny než aby namáhali sv?j mozek.

 

 

Za p?ínos této akce považuji:  práci v kolektivu, spolupráci s našimi spolužáky a profesory, nau?ili jsme nová sloví?ka v n?kolika jazycích. A co bylo nejd?ležit?jší? Dozv?d?li jsme se co to vlastn? evropský den jazyk? je.

Hlavní tv?rci naší skupiny. V ?ele s paní profesorkou Osi?kovou.

 

Auto?i : Ond?ej Nová?ek a Jakub ?erný (oba V6.A)

Fotogalerie
© A7 2005