Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 06. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Exkurze do Plzn?

Jednoho úterního rána 21. ?íjna se studenti V6.B a V7. A sešli u bo?ního vchodu našeho gymnázia a netrp?liv? vyhlíželi p?íjezd zpožd?ného autobusu. Po zdlouhavém ?ekání jsme kone?n? mohli vyrazit vst?íc Plzni. Cesta utíkala a brzy jsme se do?kali vytoužené návšt?vy Plze?ského pivovaru. B?hem prohlídky celého areálu jsme byli seznámeni s historií a výrobou sv?toznámého piva. I p?es všechny naše marné prosby bylo dovoleno ochutnat lahodný mok p?ímo ze sudu v plze?ském sklepení jen t?m plnoletým.

Dále jsme m?li možnost zhlédnout velkolepou katedrálu sv. Bartolom?je, o níž jsme se dozv?d?li spoustu zajímavostí díky ochot? naší pr?vodkyn?. Poté jsme se mohli vydat každý svojí cestou b?hem našeho volného ?asu. Když jsme se všichni kone?n? sešli, spole?n? jsme vyrazili do divadla J.K.Tyla na divadelní p?edstavení Naši furianti. Herecké výkony byly velmi povedené a mnohé z nás hra nadchla. Dom? jsme se dostali až v pozdních ve?erních hodinách.

Za t?ídu V7.A Martina Hol?áková a Kate?ina Rybá?ová
© A7 2005