Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: čtvrtek 01. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Vít?zství ve ?tená?ské sout?ži a návšt?va knihovny

Naše škola obsadila 1. místo ve ?tená?ské sout?ži M?stské knihovny Ostrov ? SUPER ?TENÁ?. Jasn? nejlepší t?ídou byla prima A, které p?išli osobn? p?edat ceny ?editelka knihovny, paní I. Leitnerová a místostarosta, pan M. Mat?jka

Návšt?va knihovny

Ve ?tvrtek 2. 10. 2008 celá naše t?ída navštívila ostrovskou knihovnu. Pro n?koho byla tato návšt?va spíš opakováním z p?edchozích návšt?v se základní školou, pro n?koho to bylo n?co nového, nové to bylo hlavn? pro dojížd?jící z okolních vesnic, pop?ípad? m?st. Po n?kolika minutové cest?, jsme úsp?šn? dorazili do zdejší knihovny. Hned u vchodu nás uvítala milá paní knihovnice. Provedla nás postupn? celou knihovnou. Nejd?íve jsme se podívali do studovny a ?ítárny. V ?ítárn? najdeme p?edevším encyklopedie a nau?nou literaturu. Všechny knihy jsou rozd?leny podle zam??ení, rybolov, p?stování, um?ní?.. Každé zam??ení má své vlastní ?íslo, poté se taky knihy d?lí podle autor?. Pokud zde hledáme n?jakou knihu hledáme zaprvé podle rozlišovací ?ísla potom podle autora. Ve studovn? a ?ítárn? si m?žeme okopírovat jakoukoli stránku, pop?. si m?žeme knihu vyp?j?it, to ale pouze na omezenou dobu 14 dní. Po prohlídce studovny a ?ítárny nás knihovnice zavedla do sklepa, kde se nachází hudební odd?lení, zde si m?žeme vyp?j?it CD, ale pokud si na to koupíme zvláštní pr?kazku. Všechny CD si ale m?žeme na tomto míst? poslechnout. K poslechu nám dá paní knihovnice m?kká sluchátka, a my se pohodln? usadíme do houpacích k?esel. P?edposlední odd?lení které jsme navštívili bylo odd?lení dosp?lé. Zde byly knihy rozd?leny na nau?nou literaturu (encyklopedie, p?íru?ky ad.) a beletrii (p?íb?hy, povídky, atd.). V dosp?lém odd?lení si m?žeme p?j?ovat hlavn? nau?nou literaturu, ale po dohod? s knihovnicí si m?žeme p?j?it i n?co z beletrie. No! Kone?n? je to tu! D?tské odd?lení. Na to všichni ?ekali! Paní knihovnice nestihla skoro nic ?íct, a celý dav t?ídních nedo?kavc? se rozprsknul po celém odd?lení. Vzhledem k tomu, že to tu v?tšina d?tí znala, za?ala paní knihovnici zahrnovat otázkami o nových knížkách a sout?žích. Nakonec jsme se od paní knihovnice dozv?d?li, že práv? za?íná další kolo Super ?tená?e, jedná se o sout?ž kdy každá t?ída sbírá body, a to hned n?kolika zp?soby. Za návšt?vu knihovny, za p?j?ení knihy, za namalování obrázku ke knize, za vypln?ní testu a za p?ivedení nového ?lena knihovny. Vyhrávají jednotlivci a t?ídy. Všichni z naší t?ídy projevili nadšení a tak se celá naše t?ída rozhodla, že se sout?že zú?astníme. Zatím všichni poctiv? chodí do knihovny, ale nejsem si jistá jestli jim to do konce m?síce vydrží. Také jsme podpo?ili naší knihovnu v celostátní sout?ži, vyplnili jsme vysv?d?ení o naší knihovn?. A tam kdo chce co chce napsal stejn? máme opravdu super knihovnu. Prý se má st?hovat do paláce princ?, ale nezdá se mi to jako moudré ?ešení. A to každopádn? dopadne jakkoli, v??ím, že v?rní ?tená?i naší knihovnu nikdy neopustí.

Práce Terezy Jandové V1.A Gymnázium Ostrov

Fotogalerie
© A7 2005