Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Pondĕlí 02. října
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Na Dni otev?ených dve?í také sršely blesky !

V sobotu 10. ledna po?ádalo Gymnázium Ostrov Den otev?ených dve?í. Toho dne klesla rtu teplom?ru tak hluboko, že nebyla vid?t. V tu chvíli to zdálo, že do toho mrazu se nikomu chtít nebude ? natožpak, aby zamí?il na ostrovské gymnázium. Našt?stí bylo nakonec všechno jinak - naši školu navštívilo 363 host? !

A co mohli vid?t : Všechny u?ebny, které po n?kolikaleté postupné rekonstrukci zá?í barevností i moderní technikou. V nich vystavené pom?cky, u?ebnice, ukázky studentských prací i onu moderní didaktickou techniku, samoz?ejm? v plném provozu. Nebo doslova osl?ující fyzikální maxipokusy s produkcí ?um?lých? blesk? v režii a s výkladem student? septimy. Rodi?e i žáci dostali pot?ebné informace o podmínkách p?ijetí ke studiu a byli pozváni na p?ijímací zkoušky nane?isto, které se budou konat pro uchaze?e z 5. t?íd 14. b?ezna 2009.

P?edevším se ale všichni návšt?vníci setkali se vst?ícnými profesory, kte?í vše ochotn? vysv?tlili a odpov?d?li na jakýkoliv dotaz rodi?? i d?tí. Vzorn? jim sekundovali také asistenti z ?ad student?. Bylo patrné, že pro n? všechny je ostrovské gymnázium n??ím víc než jen zam?stnavatelem ?i institucí pro povinnou školní docházku. Za to jim srde?n? d?kujeme.

Fotogalerie
© A7 2005