Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 06. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

V konkurenci 82 ?kol se Gymnázium Ostrov umístilo na 2. míst? !

Dne 10.2. dodate?n? prob?hlo v Karlových Varech slavnostní vyhla?ování výsledk? celoro?ní sout??e p?edm?tových olympiád ?ák? 6.- 9. t?íd Z? a 1.– 4. t?íd osmiletých gymnázií Karlovarského kraje za ?kolní rok 2004/2005.

V konkurenci 82 ?kol se na?e ?kola umístila na druhém míst? s 208 body. Na prvním míst? se umístilo Gymnázium Cheb s 226 body.

V??ím, ?e výborné umíst?ní na?í ?koly pot??í a ?e je dokladem toho, ?e d?ti, které mají zájem a cht?jí se ve svých oblíbených oborech rozvíjet, dostávají od pedagog? ?koly dobrý servis a ?e jim na?e ?kola vytvá?í dobré podmínky pro jejich rozvoj. D?kuji tedy v?em pedagog?m za organizování ?kolních kol, ale samoz?ejm? i za dal?í p?ípravu, motivaci a práci se studenty, kdy se následn? dostavují výborné výsledky v okresních, krajských i v celostátních kolech. Pod?kování samoz?ejm? pat?í i v?em organizátor?m a spolupracovník?m okresních kol, a? ji? probíhají p?ímo na na?í ?kole, nebo na jiných ?kolách v na?em kraji. Jmenovit? jsou to Alexandra ?usterová, Kate?ina Ledvinová, Dagmar ?erebjatjevová.

Dal?í elán a chu? do práce p?eje Mgr.Milan Martinek - ?editel ?koly
© A7 2005