Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: čtvrtek 01. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Výsledky p?ijímacích zkoušek nane?isto

Vysv?tlivky

Percentil - udává po?adí ú?astníka v testu p?epo?tené na stupnici 0 až 100. ?ím vyšší hodnoty percentilu dosáhnete, tím je vyšší výsledek lepší. Percentil lze také vysv?tlit jako po?et procent ú?astník?, které jste p?edb?hl(a) (nap?íklad pokud se testu zú?astnilo 500 žák?, pak ú?astník s percentilem 80 p?edstihl 80 % ostatních, tj. byl lepší než 400 zú?astn?ných a umístil se na 100. míst?).

Skóre - udává sou?et bod?, které jste získal(a) v p?íslu?ném testu. Vypo?ítá se tak, že se?teme body za správné odpov?di (za ka?dou správnou odpove? v testu jste získal(a) 1 bod) a od tohoto sou?tu ode?teme sou?et bod?, které jste ztratil(a) za odpov?di chybné (u úloh, kde jste volil(a) svou odpove? z p?ti možžností, se vám ode?etla za špatnou odpove? jedna ?tvrtina bodu, u úloh, kde jste volil(a) ze ?ty? nabídnutých mo?ností, se vám ode?etla jedna t?etina bodu, u úloh, kde jste svou odpove? vybíral(a) pouze ze dvou možností, se vám v p?ípad? špatné odpov?di ode?etl celý bod). Pokud jste úlohu vynechal(a), žádný bod jste nezískal(a) ani neztratil(a).

?istá úsp?šnost - vyjad?uje pom?r mezi skóre, kterého jste v testu dosáhl(a), a maximálním možným ziskem bod?, kterého bylo mo?né v testu dosáhnout. V našem p?ípad? tento maximální mo?ný zisk odpovídá po?tu úloh v testu. ?istá úsp?šnost m?že nabývat i záporných hodnot, a to v p?ípad?, že je dosaženo záporného skóre (tj. p?i velkém po?tu chybných odpov?dí).

Hrubá úsp?šnost - udává, kolik procent úloh z celkového po?tu jste vy?ešil správn?. V úvahu se p?itom nebere, zda jste u ostatních úloh odpov?d?l špatn?, nebo zda jste úlohu vynechal, proto m??e být po?adí podle úsp??nosti r?zné od po?adí podle skóre, z n?hož se po?ítá percentil.

Dotazy a další informace na telefonním ?ísle 353 433 788 nebo meilové adrese velicka@gymostrov. cz.

Výsledky p?ijímacích zkou?ek nane?isto
© A7 2005