Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 06. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Kritéria p?ijímacího ?ízení pro školní rok 2005/2006

Obor:7941K/801 Gymnázium ? v?eobecné
Délka studia: 8 let ? ni??í stupe? vzd?lávání

Ke studiu 1. ro?níku oboru 7941K/801 Gymnázium (všeobecné) 8leté bude na Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 p?ijato nejvýše 60 uchaze??.

V?ichni uchaze?i budou konat p?ijímací zkoušky. Pro p?ijímací zkoušky bude využito test?, které p?ipravuje spole?nost http://www.scio.cz s.r.o.

Ob?ma test?m bude p?i?azena stejná váha, tedy 50%. Uchaze?i budou p?ijímáni ke studiu na základ? výsledk? p?ijímací zkoušky, a to dle svého umíst?ní v celkové výsledkové listin?, ve které budou sumarizovány výsledky test? p?epo?tené podle stanovené váhy. Výsledky uchaze?? jsou ur?eny bodovým ziskem. Po?adí uchaze?? se stanovuje podle po?tu bod? dosažených p?i p?ijímací zkoušce. V p?ípad? dosažení shody celkového po?tu získaných bod? více uchaze?i ve výsledkové listin? na míst?, kde je t?eba rozhodnout o p?ijetí ke studiu, budou p?ijati uchaze?i s lepším výsledkem p?edchozího vzd?lávání, tedy uchaze?i s lepším pr?m?rným prosp?chem na posledním vysv?d?ení vydaném v rámci p?edchozího vzd?lávání.

Pokud by i zde nastala shoda, bude porovnáván pr?m?r záv?re?ného vysv?d?ení ze ?tvrtého ro?níku. Pokud by i zde nastala shoda, bude porovnáván pr?m?r z pololetního vysv?d?ení ?tvrtého ro?níku. V p?ípad? shody i v tomto kritériu bude dána p?ednost uchaze?i s výrazn?jšími úsp?chy v olympiádách a sout?žích, resp. dalšími doloženými výraznými p?edpoklady ke gymnaziálnímu studiu, uvedenými ve výstupním hodnocení uchaze?e.

Dopl?ující údaje:
Po?et doru?ených p?ihlášek: 90
Limit po?tu p?ijatých: 60

Mgr. Milan Martinek
?editel ?koly

V Ostrov?, dne 31.3. 2006

Kritéria p?ijímacího ?ízení pro ?kolní rok 2005/2006
Obor:79- 41- K/401 Gymnázium ? v?eobecné
Délka studia: 4 roky

?ty?leté studium:
Ke studiu 1. ro?níku oboru 79 41 K/401 gymnázium (v?eobecné) ? 4 leté bude na Gymnázium Ostrov p?ijato od 1. zá?í 2006 nejvý?e 60 uchaze??.

Kritéria p?ijímacího ?ízení ? 1. kolo

V p?ijímacím ?ízení bude p?ijato v prvním kole maximáln? 55 uchaze??.

Uchaze?i, kte?í dosáhli na záv?re?ném vysv?d?ení v osmé t?íd? a na pololetním vysv?d?ení v deváté t?íd? z vybraných p?edm?t? pr?m?r 1,38 a ni??í a podle výstupních hodnocení mají p?edpoklady pro gymnaziální vzd?lávání, budou p?ijati ke studiu bez povinnosti konat p?ijímací zkou?ky. Vybrané p?edm?ty, ze kterých je po?ítán pr?m?r rozhodný pro p?ijetí bez p?ijímacích zkou?ek, jsou:
?eský jazyk a literatura, první cizí jazyk, d?jepis, ob?anská výchova, zem?pis, matematika, p?írodopis, fyzika, chemie, hudební výchova, výtvarná výchova, t?lesná výchova, rodinná výchova.

Ostatní uchaze?i, kte?í se zú?astní p?ijímacího ?ízení v 1. kole, budou p?ijímáni ke studiu na základ? výsledk? p?ijímací zkou?ky. Pro p?ijímací zkou?ky bude vyu?ito test?, které p?ipravuje spole?nost SCIO.

P?ijímací zkou?ky se budou skládat ze t?í test?: obecné studijní p?edpoklady, matematika a ?eský jazyk Testu obecných studijních p?edpoklad? bude p?i?azena váha 40%, testu z matematiky váha 30% a testu z ?eského jazyka váha 30%.

Uchaze?i budou p?ijímáni ke studiu na základ? výsledk? p?ijímací zkou?ky, a to dle svého umíst?ní v celkové výsledkové listin?, ve které budou sumarizovány výsledky v?ech t?í test? p?epo?tených podle stanovené váhy. Výsledky uchaze?? jsou ur?eny bodovým ziskem. Po?adí uchaze?? se stanovuje podle po?tu bod? dosa?ených p?i p?ijímací zkou?ce.

V p?ípad? dosa?ení shody celkového po?tu získaných bod? více uchaze?i ve výsledkové listin? na míst?, kde je t?eba rozhodnout o p?ijetí ke studiu, budou p?ijati uchaze?i s lep?ím výsledkem p?edchozího vzd?lávání, tedy uchaze?i s lep?ím pr?m?rným prosp?chem z vybraných p?edm?t? na posledním vysv?d?ení vydaném v rámci p?edchozího vzd?lávání.

Pokud by i zde nastala shoda, bude porovnáván pr?m?r z vybraných p?edm?t? záv?re?ného vysv?d?ení z osmého ro?níku. V p?ípad? shody i v tomto kritériu bude dána p?ednost uchaze?i s výrazn?j?ími úsp?chy v olympiádách a sout??ích, resp. dal?ími dolo?enými výraznými p?edpoklady ke gymnaziálnímu studiu, uvedenými ve výstupním hodnocení uchaze?e.

Kritéria p?ijetí v dal?ích kolech:

V dal?ích kolech p?ijímacího ?ízení bude p?ijat takový po?et uchaze??, který doplní po?et p?ijatých uchaze?? z p?ede?lých kol na ?edesát. V?ichni uchaze?i budou p?ijímáni ke studiu na základ? výsledk? p?ijímací zkou?ky. Pro p?ijímací zkou?ky bude vyu?ito test?, které p?ipravuje spole?nost SCIO.

P?ijímací zkou?ky se budou skládat ze t?í test?: obecné studijní p?edpoklady, matematika a ?eský jazyk Testu obecných studijních p?edpoklad? bude p?i?azena váha 40%, testu z matematiky váha 30% a testu z ?eského jazyka váha 30%.

Uchaze?i budou p?ijímáni ke studiu na základ? výsledk? p?ijímací zkou?ky, a to dle svého umíst?ní v celkové výsledkové listin?, ve které budou sumarizovány výsledky v?ech t?í test? p?epo?tených podle stanovené váhy. Výsledky uchaze?? jsou ur?eny bodovým ziskem. Po?adí uchaze?? se stanovuje podle po?tu bod? dosa?ených p?i p?ijímací zkou?ce.

V p?ípad? dosa?ení shody celkového po?tu získaných bod? více uchaze?i ve výsledkové listin? na míst?, kde je t?eba rozhodnout o p?ijetí ke studiu, budou p?ijati uchaze?i s lep?ím výsledkem p?edchozího vzd?lávání, tedy uchaze?i s lep?ím pr?m?rným prosp?chem z vybraných p?edm?t? na posledním vysv?d?ení vydaném v rámci p?edchozího vzd?lávání.

Pokud by i zde nastala shoda, bude porovnáván pr?m?r z vybraných p?edm?t? záv?re?ného vysv?d?ení z osmého ro?níku. V p?ípad? shody i v tomto kritériu bude dána p?ednost uchaze?i s výrazn?j?ími úsp?chy v olympiádách a sout??ích, resp. dal?ími dolo?enými výraznými p?edpoklady ke gymnaziálnímu studiu, uvedenými ve výstupním hodnocení uchaze?e.

Dopl?ující údaje:
Po?et doru?ených p?ihlá?ek k 1. kolu: 64
Limitní prosp?ch z vybraných p?edm?t? pro p?ijetí bez p?ijímacích zkou?ek: 1,38

Mgr. Milan Martinek
?editel ?koly

V Ostrov?, dne 31.3. 2006
© A7 2005