Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 06. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Úsp?chy student? na poli literatury a ?eského jazyka

Marek Steininger je studentem septimy A. Již loni upozornil na sv?j talent, když zvít?zil v Literární sout?ži student? západo?eských st?edních škol a byl t?etí v literární sout??i O cenu Danny Smi?ického. Tuto celostátní sout?ž po?ádá Soukromé gymnázium Josefa Škvoreckého. Letos se Marek posunul ješt? o stupínek výš a obsadil hned dv? skv?lá druhá místa. V kategorii próza SŠ s povídkou ?Trans ? orchestr pana B??ka? a v kategorii poezie SŠ s pracemi ?Hon na hlasy?, ?Bloudím? a ?Poslouchám gramofón?. Sluší se také p?ipomenout, že Markovi je v jeho tvorb? oporou Mgr. Dana Sta?ová, která vyu?uje na gymnáziu ?eský jazyk. Markovi je nejen profesorkou ?eštiny, ale také prvním recenzentem a rádcem.

Pod?kování pat?í i Mgr. Jaroslav? Stracho?ové, která nep?ehlédla básnický talent Kate?iny Pouskové ze 4.A. Pomohla jí v jejím dalším sm??ování ? nap?íklad výb?rem básní do sout?že. Kate?ina zaujala nejen porotu západo?eské Literární soutže, v níž obsadila 2. místo a získala ?Zvláštní cenu za zajímavé práce v kategorii poezie?, ale také v?hlasného recitátora Miroslava Kova?íka, v jehož rozhlasovém po?adu Zelené pe?í byla Kate?ina hostem.

Veleúsp?šný rok ?eského jazyka a literatury m?že na konci ?ervna ješt? završit celostátní kolo olympiády v ?eském jazyce. Ostrovské gymnázium má v této sout?ži hned dvojí zastoupení. Po vít?zství v krajském kole se ho zú?astní Alžb?ta Pincová z oktávy B a Eva Pavelková z kvarty A.
© A7 2005