Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak ąkolu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
©VP
Nabídka krouľků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - ąkolení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěąných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
©kolní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 06. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

30 let partnerství s gymnáziem ve Schwarzenbergu

Rozvíjení partnerských vztah? se ?kolami v zahrani?í má pro na?e gymnázium nezastupitelný význam. Umo??uje organizovat krátkodobé i dlouhodobé studijní pobyty na?ich ?ák?, po?ádat kulturní, spole?enské a sportovní aktivity.

S na?imi kolegy z gymnázia B. Brechta ve Schwarzenbergu se pravideln? scházíme od roku 1975 p?i sportovních utkáních ?i spole?ných koncertech.

10. prosince se uskute?ní jubilejní setkání, p?i n?m? bude nejen na co vzpomínat, ale také co plánovat. Zprávu o pr?b?hu oslav v?etn? fotodokumentace Vám nabídneme p?í?tí týden.

Gymnázium Ostrov slavilo 30 let partnerství z gymnáziem ve Schwarzenbergu.

V prosinci roku 1975 vznikla partnerská dohoda mezi Gymnáziem Ostrov a Gymnáziem B. Brechta ve Schwarzenbergu, kterou b?hem 30 let neohrozily zm?ny politické, ekonomické ani klimatické. U po?átk? vzájemné spolupráce stály legendární osobnosti ostrovského gymnázia, profeso?i R. Kutílek a J. Janisch, a tehdej?í reditel – J. Mra?ek.

Oslavy kulatých narozenin oboustrann? p?ínosné spolupráce prob?hly ve Schwarzenbergu – a byly slavnostní i bujaré jak se pat?í. Bohatý kulturní program s ú?astní významných pam?tník? doplnilo i tradi?ní (ka?doro?ní) volejbalové utkání profesorských tým?. Spole?né aktivity se konají po celou dobu spolupráce - pat?í k nim zejména vým?nné studijní pobyty, sportovní klání ?i koncerty.

Podobné partnerské svazky mají v sou?asnosti pro Gymnázium Ostrov nezastupitelný význam. Umo??ují realizovat nejen studijní pobyty, ale také mezinárodní workshopy a simula?ní hry (nap?. POL&IS), kulturní i sportovní akce ?i prázdninová setkání. ?kola tím pro své studenty výrazn? roz?i?uje nabídku mo?ností studia cizích jazyk?, jejich? znalost je pro úsp??nost v dne?ní dob? nezbytná. Dohodu o partnerství má na?e gymnázium uzav?enou také s bavorskými gymnázii ve Wundsiedelu a Hofu, nová je spolupráce z francouzsko-n?meckým lyceem v Saarbrückenu. Nic z toho by nebylo reálné bez neutuchající aktivity vyu?ujících cizích jazyk?, zejména Mgr. Dany Osi?kové. Vá?íme si toho, ?e na?e gymnázium takové profesory má.© A7 2005