Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 06. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Úsp?chy našich d?jepisc? - gymnazisté op?t s pohárem Královské mincovny !

V prosinci 2006 se uskute?nil již t?etí ro?ník d?jepisné sout?že ?O pohár Královské mincovny?, kterou po?ádá Krajské muzeum Karlovy Vary. Porotci jsou dva nanejvýš vážení a vyhlášení znalci místního regionu ? S. Burachovi? a J. Klsák. Téma je samoz?ejm? jasné : historie Karlovarského kraje. Sout?ž probíhá ve dvou kategoriích: kategorie základních škol a odpovídajících ro?ník? víceletých gymnázií a kategorie st?edních škol.

Jako v minulých dvou ro?nících, ani letos nenašli p?emožitele sout?žící z ostrovského gymnázia. Petra Jílková a Vít Hynek z tercie A obhájili vít?zství z lo?ského roku. Mezi st?edoškoláky také obhájili lo?ský triumf Jan Hynek a Jan Adamovi? ze sexty A ? Ti zvít?zili dokonce t?ikrát po sob?! A jaký je recept na vít?zství? Oba se shodují v tom, že nejpodstatn?jší je mít ucelený všeobecný p?ehled o Karlovarském kraji a dostate?nou kreativitu p?i vypracovávání úkol? p?ímo v mincovn?! Hlavní zásluhu na tom, že sout?ž dosud nepoznala vít?ze z jiné školy má ale jist? profesorka d?jepisu a ?eského jazyka Mgr. Ivana Alfonsová, která své sv??ence sv?domit? p?ipravuje.

Úsp?šnost našich d?jepisc? dokládá i 17. místo našeho družstva ne celostátní sout?ži gymnázií v konkurenci 58 škol. Sout?ž prob?hla na téma ?období vlády p?emyslovského rodu?. Naše družstvo ve složení R. Gajdošová (4.A), M. Jílková (V7.A), I. ?erná (4.B) a K. Janischová (3.A ? náhradnice) p?ipravoval Mgr. Ji?í Fresser.
© A7 2005