Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 06. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

P?edb?žné informace k p?ijímacímu ?ízení

Ve školním roce 2006/07 prob?hne p?ijímací ?ízení pro p?ijetí ke studiu 1. ro?níku (od 1. 9. 2007) v t?chto studijních oborech denního studia:

79 41 K /401 Gymnázium (všeobecné) ? 4leté??p?ijato bude nejvýše 30 uchaze??
79 41 K /801 Gymnázium (všeobecné) ? 8leté??p?ijato bude nejvýše 60 uchaze??.

Termín odevzdání p?ihlášky: uchaze? odevzdá p?ihlášku ?editeli školy do konce února ?editeli školy, kterou navšt?vuje. ?editel základní školy doru?í p?ihlášku ?editeli st?ední školy do 15. b?ezna 2007.
Sou?ástí p?ihlášky je výstupní hodnocení uchaze?e vydané základní školou.
Cizinci ze zemí mimo EU doloží statut pobytu uchaze?e na území ?R (povolení k pobytu na území ?R).
Léka?ské potvrzení zp?sobilosti ke studiu se nevyžaduje.

Termín konání 1. kola p?ijímacích zkoušek: pond?lí 23. dubna 2007.

Informace k p?ijímacím zkouškám ve školním roce 2006/2007

Pro uchaze?e o ?ty?leté gymnaziální studium (obor 79 41 K/401 ? Gymnázium (všeobecné)- 4leté)

Gymnázium Ostrov bude z kapacitních d?vod? p?ijímat ke studiu do prvního ro?níku ?ty?letého studijního oboru jednu t?ídu, tedy nejvýše 30 uchaze??. P?edpokládáme, že budeme p?ijímat uchaze?e, kte?í budou mít z vybraných p?edm?t? pr?m?r na konci osmé t?ídy a v pololetí deváté t?ídy 1,00 bez toho, aniž by museli podstoupit p?ijímací zkoušky.

Vybrané p?edm?ty, ze kterých bude po?ítán pr?m?r, budou: ?eský jazyk a literatura, první cizí jazyk, d?jepis, ob?anská výchova, zem?pis, matematika, p?írodopis, fyzika, chemie.

Máme ov??eno, že pokud má student na základní škole takovéto vynikající výsledky, má p?edpoklady i pro další úsp?šné studium na našem gymnáziu. Ostatní uchaze?i budou pozváni k p?ijímacím zkouškám, které se budou skládat z test? obecných studijních p?edpoklad?, matematiky a ?eského jazyka. Testy p?ipravuje spole?nost SCIO. Podrobn?jší informace o testech naleznete na www.scio.cz

Zájemc?m o studium sd?lujeme, že podle našich p?edpoklad? je ?ada studijn? nadaných d?tí z Ostrova a nejbližšího okolí p?ijata již do osmiletého studijního oboru, a tak i když bude otev?ena pouze jedna t?ída ?ty?letého studia, neo?ekáváme,že bude uchaze?? výrazn? v?tší po?et. Nenechte se tedy odradit a pokud máte zájem studovat gymnázium, rádi Vás na naší škole p?ivítáme.

Pro uchaze?e o naši školu organizujeme 17. 3. 2007 p?ijímací zkoušky nane?isto. Firma SCIO nám zašle testy a uchaze?i si tak mohou vyzkoušet v prostorách školy obtížnost i atmosféru chystaných p?ijímacích zkoušek. Testy organizujeme nekomer?n?, pouze ze cenu náklad? spojených s koupí test?.

Informace k p?ijímacím zkouškám ve školním roce 2006/2007

Pro uchaze?e o osmileté gymnaziální studium (obor 79 41 K/801 ? Gymnázium (všeobecné)- 8leté).

Ve školním roce 2007/2008 plánujeme otev?ít dv? t?ídy osmiletého studia. Všichni uchaze?i absolvují p?ijímací testy z matematiky a ?eského jazyka. Testy budou vytvo?eny firmou SCIO. Informace o testech naleznete na www.scio.cz.

Termín zkoušek je 23. dubna 2007. Pro uchaze?e o naši školu organizujeme 17. b?ezna 2007 p?ijímací zkoušky nane?isto. Firma SCIO nám zašle testy a uchaze?i si tak mohou vyzkoušet v prostorách školy obtížnost i atmosféru chystaných p?ijímacích zkoušek. Testy organizujeme nekomer?n?, pouze ze cenu náklad? spojených s koupí test?.

Podrobn?jší informace v?as zve?ejníme na stránkách školy. Den otev?ených dve?í po?ádáme 12.1. 2007 od 14:00 do 17:30 hodin.
© A7 2005