Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 06. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Hugo Pavel p?ednášel ostrovským gymnazist?m

Dne 19. prosince prob?hla na ostrovském gymnáziu p?ednáška Huga Pavla, bratra slavného spisovatele Oty. Besedy se zú?astnily t?ídy 2.A a V5.A a n?kte?í další zájemci. Její hlavní náplní bylo vypráv?ní o život? a tvorb? Oty Pavla, rozeného Poppera. P?ednášku doprovázelo promítání krátkých film?, nato?ených autenticky dle povídek známého autora, a také dokumentární snímek o jeho život?. Po filmech následovala diskuze, kde studenti p?edkládali své dotazy.

Hugo Pavel ochotn? odpovídal a poutav? vypráv?l nejen o svých zážitcích z koncentra?ního tábora, ale i o d?tství. Dozv?d?li jsme se také o nemoci jeho bratra, která m?la hlavní podíl na jeho smrti. Nejv?tší vliv na pozd?jší propuknutí maniodepresivní psychózy m?l transport blízkých p?íbuzných do koncentra?ních tábor? za 2. sv?tové války.

B?hem necelých asi ?ty? hodin p?sobil velice vst?ícn? a laskav?, ve vhodné chvíli i zažertoval. Hlavní zprost?edkovatelkou akce byla pravnu?ka Huga Pavla Martina Sta?ková. Další organizace se poté ujali profeso?i d?jepisu Mgr. Ivan Machek a ?eštiny Mgr. Jaroslava Stracho?ová. Studenti si z tohoto nezapomenutelného dne odnesli mnoho p?íjemných zážitk?. V?tšina z nich se již te? t?ší na další setkání, které by se m?lo konat na ja?e roku 2007.

Fotogalerie
© A7 2005