Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 06. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Poznávací zájezd do Vídn?

Ve dnech 12. až 13. dubna 2007 se uskute?nil poznávací zájezd do hlavního m?sta Rakouska, Vídn?. K velké radosti všech se vyjížd?lo už v p?l jedné v noci. P?es všechna o?ekávání profesor? (i nás) jsme se dostavili všichni v?as. V p?t hodin ráno jsme p?ejeli hranice ?eské republiky bez nežádoucích komplikací, nap?íklad kontroly pas?, prohlídky zavazadel a následného zadržení n?kterých jedinc?. A již jsme se mohli soust?edit na nadcházející dva dny.

Poprvé se naše nohy dotkly víde?ské p?dy na Marienplatzu, kam jsme se v pr?b?hu akce navraceli, zám?rn? i mimod?k. Od vst?ícného úsm?vu Marie Terezie se naše expedice procházela po centru Vídn?. Procházka vyvrcholila prohlídkou Svatošt?pánské katedrály. U hrobky Habsburk?, nedaleko odtud, jsme si vyslechli dlouhý, ale vášnivý monolog našeho pr?vodce, z n?hož vyplynulo, že toto místo se stane i jeho hrobem, nebo on sám je z jedné sto dvaceti osminy také Habsburkem. N?kte?í z nás se pak s velikým nadšením oddali pozorování exotických motýl? v secesním skleníku. Vrchol tohoto dne byla bez pochyby výstava moderních um?lc? Schieleho, Klimta a Kokoszky v Belvederu. Na noc jsme odjeli do nedalekého Znojma. Vybavení pokoj? bylo ve funkcionalistickém stylu, i když mali?ko zanedbané, ale telefony fungovaly.

Druhý den jsme za?ali návšt?vou Hundertwasserových dom?.

V?tšina z nás se ztotožnila s jeho myšlenkami. Prohlídka sídla Habsburk?, Schönbrunnu, ve kterém se náš pan pr?vodce, zvaný Baron, cítil jako doma, byla zdrcující svou dokonalostí, ale nebyli jsme naplno spokojeni s výb?rem místností, protože jsme toužili spat?it všech 134 kuchyní. Osv?ženi procházkou v parném parku jsme se usadili v zapa?eném autobuse a s ukrutnou bolestí v srdci jsme si prohlíželi svým klidem až rušné m?sto Víde?.

Na tento výlet budeme ješt? dlouho vzpomínat.
Pro vás sestavily: Martinka Hol?áková, Káa Rybá?ová a Olga Tomanová

Fotogalerie
© A7 2005