Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 06. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Gymnázium podporuje dobro?inné sbírky

Ú?ast našich student? na charitativních sbírkách je již n?kolik let samoz?ejmou sou?ástí života školy. Studenti vyššího gymnázia se zú?ast?ují pravideln? ?Srdí?kových dn??, které pomáhají d?tským odd?lením nemocnic, dále ?Sv?tlušky? a ?Bílé pastelky?, které podporují d?ti i dosp?lé se zrakovým postižením. Další sbírky (Pomeran?ový den) se týkají nap?íklad pomoci starým lidem. Pomoc pro d?ti z d?tského domova v Karlových Varech je pak zcela samostatnou iniciativou student? letošní septimy A, do níž se jim poda?ilo zapojit celou školu. Je velmi cenné, že si studenti uv?domují skute?nost, že žijí ve sv?t?, v n?mž nemají všichni rovné šance, a p?edevším, že dovedou pro ty mén? šastné také n?co ud?lat.

V letošním roce zatím prob?hly s ú?astí našich student? tyto sbírky :
11. 9. 2007 ? Srdí?kový den, ú?ast t?ídy V6.A
19. 9. 2007 ? Sv?tluška, ú?ast t?ídy 2.B
B?hem uplynulého školního roku se naši studenti zú?astnili :
12. 9. 2006 ? Srdí?kový den, zú?astnila se t?ída V6.A (letos již V7.A)
19. 9. 2006 ? Sv?tluška, zú?astnila se 2.A
16. 10. 2006 ? Bílá pastelka, zú?astnila se 2.B
26. 6. 2007 ? Pomeran?ový týden, zú?astnila 1.A

Další forma charity navazovala na návšt?vy student? D?tského domova v Karlových Varech v rámci výuky základ? spole?enských v?d. Studenti t?ídy V6.A sami navštívili D?tský domov v Karlových Varech. Navázali tím na minulý rok, kdy sami zorganizovali obsáhlý charitativní po?ad (s hudebními ?ísly a módní p?ehlídkou) v t?locvi?n? školy. Letos se výrazn? podíleli na organizaci gymnaziáles, v jehož rámci uspo?ádali pro d?ti z d?tského domova úsp?šn? další dobro?innou sbírku.

Fotogalerie
© A7 2005