Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: čtvrtek 01. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Váno?ní hudební setkání v galerii

Leto?ní váno?ní koncert prob?hl tradi?n? v dob?e chlazených prostorách GU v Ostrov? v úterý 20. prosince. Letos nebyl jen tak ledajaký, ale nabídl náv?t?vník?m krom? p?veckého sboru gymnázia také dva milé hosty a jedno váno?ní hudební p?ekvapení na záv?r.

Prvními hosty koncertu byli zpívající studenti z na?eho partnerského gymnázia z Wundsiedelu. P?vecký oktet p?edvedl spirituály a jazzov? lad?né písn? s klavírním doprovodem. A?koliv nejsou zjevn? tito p?vci zvyklí zpívat v takto „vymrzlých“ prostorách, nenechali se tím nijak deprimovat a sklidili zaslou?ené ovace.

Druhým hostem byly svaté Lucie – z divadelního souboru „Na poslední chvíli“ LDO ZU?. P?vabné here?ky jsou v?echny zárove? studentkami maturitního ro?níku gymnázia, a proto bylo jejich vystoupení i jakýmsi rozlou?ením. P?edstavení hlu?né i poetické vneslo do galerie nejen humor, ale i sv?tlo – jak se na svaté Lucie slu?í a pat?í.

Slavnostní te?kou leto?ního váno?ního setkání bylo záv?re?né vystoupení smí?eného p?veckého sboru kantor? ostrovského gymnázia. Jak správn? p?edvídal pan ?editel, opravdu nez?stalo jedno oko suché! Bylo by jist? chvályhodné, kdyby na tento úsp?ch navázala dal?í vystoupení s dal?ími p?ipravenými opusy – letos to byla moravská váno?ní píse? „ZVI?ÁTKA“.
© A7 2005