Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Důležité informace týkající se přijímacích zkoušek

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Pozvánky k jednotným přijímacím zkouškám budou uchazečům, kteří si naši školu napsali na 1. místo a budou zde tedy konat zkoušky, rozesílány nejpozději 25. května u čtyřletých oborů a 26. května u osmiletých oborů. Pozvánka bude také obsahovat  formulář  Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které uchazeči vyplněné odevzdají v den konání přijímacích zkoušek.

Čestné prohlášení.pdf

V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud po té dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení.
 

Uchazečům, kteří si napsali naši školu na 2. místo, bude odesláno registrační číslo, podle něhož si budou moci zkontrolovat své pořadí po zveřejnění výsledků.

 

Jednotné přijímací zkoušky - termíny

Čtyřletý obor – 8. 6. (pondělí)
Osmiletý obor – 9. 6. (úterý)
Zveřejnění výsledků a pořadí uchazečů do čtyřletého oboru – 16. 6.
Zveřejnění výsledků a pořadí uchazečů do osmiletého oboru – 17. 6.
Odevzdání zápisového lístku uchazečů do čtyřletého oboru do 23. 6.
Odevzdání zápisového lístku uchazečů do osmiletého oboru do 24. 6.
Náhradní termín – pro oba obory – 23. 6.
Zveřejnění seznamů přijatých uchazečů po náhradním termínu – 27. 6.
Termín odevzdání zápisového lístku pro uchazeče přijaté v náhradním termínu
– 3. 7. 
 
Průběh přijímací zkoušky
Oproti běžným pravidlům podle školského zákona může uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.
Oproti běžnému průběhu dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky.
Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut ( o 10 minut delší, než je běžný čas).
Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas).
 
Zkušební schéma
zkušební schéma jpz.pdf
 
Opatření k ochraně zdraví v průběhu přijímacích zkoušek
Příchod ke škole a pohyb před školou
- uchazeč se dostaví na zkoušku ve stanovený čas uvedený v pozvánce
- uchazeči z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve
- před školou je nutno dodržovat odstupy 2 m v souladu s mimořádnými opatřeními
- pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu
 
Vstup do budovy školy
- vstup je umožněn pouze uchazečům nikoli doprovázejícím osobám
- uchazeči odevzdají při vstupu do budovy Čestné prohlášení
- nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá změna chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit
- všichni uchazeči nosí ve společných prostorách roušky
- každý uchazeč bude mít s sebou sáček na uložení roušky
- uchazeči se pohybují pouze v pavilonu A gymnázia
- rozpis rozdělení uchazečů do učeben bude umístěn na informační nástěnce v přízemí pavilonu A
 
Písemné zkoušky
- vždy po příchodu do třídy musí každy použít dezinfekci na ruce (k dispozici v každé učebně)
- uchazeči jsou rozsazeni v lavicích po jednom, po dobu konání zkoušky bude dodržen totožný zasedací pořádek
- uchazeči z rizikových skupin budou v učebně rozsazeni přednostně na místa nejdále od dveří a pokud možno u oken
- po dobu, kdy jsou uchazeči usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku (po tuto dobu nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog)
- při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku
 
Přestávka mezi jednotlivými testy
O přestávce mezi testem z matematiky a testem z českého jazyka a literatury jsou všichni uchazeči povinni opustit budovu školy. Za uchazeče v této době odpovídá jejich zákonný zástupce.
Uchazeči se opět vrátí do určené učebny na své místo na další test podle časového rozpisu.
 
Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
 Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 Porucha imunitního systému, např.
o při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
o při protinádorové léčbě,
o po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří uchazeč, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2–8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Uchazeč, která spadá do vymezené rizikové skupiny, má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než ostatní uchazeči a bude přednostně vpuštěn do budovy a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna jeho ochrana zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak by měl uchazeč opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními.
 
Co dělat v případech, kdy uchazeč má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým koronavirem
Uchazeč má před zkouškou příznaky infekce dýchacích cest:
 Pokud žák má konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. Zákonný zástupce uchazeče jeho nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy.  Potom má uchazeč právo konat přijímací zkoušku v náhradním termínu. 
Příznaky infekce dýchacích cest se objeví v průběhu zkoušky:
 Pokud se příznaky objeví v průběhu vlastní zkoušky, postupuje se obdobně jako v případě jiné zdravotní indispozice na straně žáka.
 Okamžitě bude kontaktován  zákonný zástupce nezletilého uchazeče, který si uchazeče převezme. Pro tyto případy je vyčleněna izolační místnost v přízemí pavilonu B,  kde uchazeč pod dozorem vyčká příchodu zákonného zástupce.
 O této situaci ředitel školy informuje spádovou hygienickou stanici.
 Tato skutečnost se uvede do protokolu.
 Zákonný zástupce uchazeče jeho nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy.  Potom má uchazeč právo konat přijímací zkoušku v náhradním termínu. 
 
Odevzdání zápisového lístku
Termín pro odevzdání zápisových lístků  je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě(stačí razítko pošty s tímto datem)
 
Podání žádosti o nové rozhodnutí
Podle zákona č. 135/2020 Sb.nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání, ale nepřijatí uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mohou podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jim bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
 
Poučení uchazeče o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí
Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.
Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.
Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.
Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.
Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.
 
Nové rozhodnutí - žádost formulář.pdf 
 
Mgr. Jiří Fresser


Zpět

Gymnázium Ostrov