Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Závazný pokyn ředitele školy k ochraně zdraví

Manuál režimových opatření k ochraně zdraví v období zahájení prezenční výuky ve školním roce 2020/202

Závazný pokyn ředitele školy

 

 
 Školní manuál, resp. podmínky provozu a vnitřní režim školy vychází z metodiky MŠMT a MZd ČR PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19 ze dne 17. 8. 2020 a Informace pro ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O AKTUALIZACI MANUÁLU K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19 ze dne 24. 8. 2020 a aplikuje uvedená závazná pravidla i doporučení na konkrétní specifické podmínky Gymnázia Ostrov[1].
Škola zahajuje prezenční výuku v relativně obvyklém režimu běžného provozu[2]s osobní účastí žáků, ovšem se zvýšenými hygienickými a preventivními opatřeními.
 
 
 
·        Vstup do budovy školy
a.       Žákům se doporučuje vstupovat do budovy školy pokud možno průběžně a plynule tak, aby se minimalizovalo nadměrné shromažďování osob před školou a omezilo se riziko šíření případné infekce.
b.      Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
c.       U hlavního vchodu probíhá namátkový zdravotní filtr, resp. namátkové měření teploty vstupujících žáků[3]. U chronicky nemocných žáků či alergiků, kteří vykazují známky infekčního onemocnění (s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel apod.) potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je žáku umožněn vstup do budovy školy[4].
d.      Žáci důsledně dbají pokynů pracovníků pověřených dohledem (vrátná, školník, správce budov, dozírající učitel apod.).
e.      Po vstupu do školy si každý žák ošetří ruce pomocí desinfekčního prostředku na stojanu, pro opětovnou dezinfekci, včetně opakovaného mytí rukou nejlépe teplou vodou, má k dispozici dávkovače s dezinfekcí a mýdlem ve třídách a na toaletách na umyvadlech. Jejich případné doplnění během vyučování vyřizuje u paní Bokové v kanceláři školy ( kontakt 736 650 008 ).
f.        Pokud vstupující žák vykazuje zjevné příznaky infekce, nebude zletilý žák do budovy vůbec vpuštěn. Nezletilý žák bude umístěn do samostatné karanténní místnosti[5] a škola neprodleně informuje zákonného zástupce nezletilého a vyzve ho k bezodkladnému převzetí dítěte[6].
 
·        Společné prostory , všeobecná opatření, výdej obědů
a.       V budově školy není povinnost nosit roušky. Přímá ochrana dýchacích cest (roušky, respirátory, štíty apod.) je však možná a dokonce jde o vhodný způsob prevence nákazy. Roušky se povinně zavedou pouze v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví (podle tzv. semaforu).
b.      Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, antibakteriálním tekutým mýdlem v dávkovači a bezdotykovým vysoušečem rukou.
c.       Přesun žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet, šaten, společných a venkovních prostor se uskutečňuje a děje plynule tak, aby byly pokud možno minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. Přestávky tráví žáci přednostně v učebně stanovené aktuálním rozvrhem hodin.
d.      Pokud budou u žáka ve škole zjištěny[7] zjevné příznaky infekčního onemocnění, opustí zletilý žák v roušce bez prodlení budovu školy. Nezletilý žák bude umístěn do samostatné karanténní místnosti – pavilon B přízemí. Škola neprodleně informuje zákonného zástupce nezletilého a vyzve ho k bezodkladnému převzetí dítěte[8]. Službu v karanténní místnosti zajišťuje správce budovy pan Kubaš ( kontakt 776 313 387 )
e.      Základem prevence je dodržování hygienických pravidel a zásad stanovených MZd ČR – pravidelná dezinfekce a mytí rukou, dezinfekce pracovních ploch a předmětů při vystřídání žáků v učebnách, časté větrání. Doporučuje se individuální ochrana dýchacích cest. Kašlat a kýchat je nezbytné nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt (dezinfikovat) ruce.
f.        Žáci po ukončení výuky, resp. ostatních školních aktivit, neprodleně opustí budovu a areál školy.
g.       Až do odvolání funguje školní koronavirová infolinka : mobilní telefon 734 282 022 nebo e- mail vaicova@gymostrov.eu
h.      Až do odvolání jsou upraveny intervaly zvonění tak, aby výdej obědů ve školní jídelně probíhal v co nejmenších skupinách v rozšířeném čase počínaje přestávkou po čtvrté vyučovací hodině v 11:35 a přičemž ústřední přestávka na oběd po šesté vyučovací hodině bude prodloužena do 14:15. Její první polovina je určena výhradně žákům nižšího gymnázia, starší žáci vyššího gymnázia začínají obědvat až od 13:50. Detailní rozpis možností pro jednotlivé třídy je v kompetenci paní zástupkyně Mgr.et Bc. Miroslavy Vaicové a sledujte ho společně se suplováním v Bakalářích a na nástěnce v recepci školy.     
 
·        V učebně
a.       Příslušná učebna je předepsána žákům v aktuálním rozvrhem hodin, žáci až do odvolání zůstávají ve svých kmenových třídách. ( Až na nutné výjimky jako laboratorní cvičení , tělesná výchova, jazykové skupiny atd.)
b.      V každé učebně je k dispozici dezinfekční prostředek na ruce v nádobě s rozprašovačem, antibakteriální tekuté mýdlo a jednorázové papírové ručníky pro bezpečné osušení rukou. Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Před použitím desinfekce se doporučuje také předchozí umytí rukou[9].
c.       Časté větrání patří mezi podstatné preventivní faktory, větrá se krátkodobě[10] a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny - minimálně jednou za hodinu.
d.      Každý vyučující podle svého uvážení provádí po ukončení hodiny dezinfekci v učebně s důrazem na plochy žákovských lavic a předmětů, které v učebně používá větší počet lidí[11].
 
·        Hromadné a další akce
a.       Aktuální metodika MŠMT a MZ ČR hromadné akce[12] v bezrizikových oblastech nezapovídá. Akce by se měly omezovat v případě, že škola (okres) bude spadat do oblasti odpovídajícího stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví[13] nebo na základě posouzení místně příslušné krajské hygienické stanice.
b.      Škola preventivně řadu hromadných akcí (zejména v prvním pololetí školního roku 2020/2021) omezí. V případě, že se škola rozhodne hromadnou akci uspořádat, budou nastavená pravidla tak, aby se minimalizovalo riziko šíření nákazy.
c.       Na vybrané hromadné akce se může požadovat povinnost nošení roušek[14].
 
·        Distanční vzdělávání
a.    Od 1. září 2020 se vzdělávání vrací zpátky k prezenční formě, distanční způsob vzdělávání bude jen v případech, kdy je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, znemožněna osobní přítomnost většiny[15] žáků alespoň jedné třídy[16].
b.    Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem. Ostatní žáci, kterých se opatření nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání (smíšený způsob vzdělávání).
c.     Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat[17].
d.    V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.
 
·        Závěrečná ustanovení
a.       Tento materiál stanoví zejména ty provozní a hygienické požadavky, které se liší, resp. jsou stanoveny nad rámec, od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů, které samozřejmě platí i nadále. Manuál reflektuje současné epidemiologické podmínky a v závislosti na dalším vývoji situace může být upraven a doplněn.
b.      Popsaná hygienická omezení a postupy k ochraně proti koronaviru, resp. míra uvedených opatření se bude aktuálně nastavovat i podle stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semaforu[18]a protiepidemických opatření a doporučení odborných institucí a orgánů[19].
c.       Konkrétní znění případných změn organizačních a režimových podmínek, opatření stanovené KHS a případné úpravy způsobu vzdělávání bude sdíleno prostřednictvím školního informačního systému Bakaláři a zveřejněno na webových stránkách školy[20].
d.      Doporučuje se důrazně, aby zletilý žák (popřípadě zákonný zástupce nezletilého žáka) odpovědně zvážil aktuální zdravotní stav a pokud žák vykazuje známky respiračního onemocnění[21], rozhodl preventivně o neúčasti na prezenčních vzdělávacích aktivitách.
e.      Žádáme všechny žáky a jejich zákonné zástupce o kontrolu úplnosti a správnosti svých poskytnutých kontaktů (zejména telefonních čísel a e-mailů, ale i adres pro doručování) a v případě nesouladu o jejich doplnění a aktualizaci.
d.      Žáci jsou povinni dodržovat stanovená pravidla, pokyny pracovníků školy a hygienické zásady; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zletilého žáka (event. zákonného zástupce nezletilého žáka), je důvodem ke kázeňským opatřením.
e.      Účinnost pokynu je stanovena od úterý 1. září 2020.
 
 
 
Mgr. Jaroslav Šafránek,
ředitel školy.
 
 
 
 
 


[1] S přihlédnutím k dalším okolnostem, zejména vnějším, které mají vliv na provoz školy.
[2] Není nutné potvrzení o bezinfekčnosti, uspořádání učeben je také standardní atd.
[3] Dohledem pověřený pracovník je oprávněn namátkově kontrolovat tělesnou teplotu vstupujících osob pomocí bezkontaktního teploměru nebo pomocí instalované termokamery. V souladu s doporučením je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C. Škola upozorňuje zletilé žáky a zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
[4]Potvrzení se odevzdává pouze jednou.
[5] Či jiným způsobem izolován.
[6] Zákonný zástupce poté telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
[7] Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale je vhodné věnovat výskytu příznaků zvýšenou míru pozornosti.
[8] Zákonný zástupce poté kontaktuje praktického lékaře a podle výsledku informuje místně příslušnou KHS, Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí další pokyny a rozhodne o opatřeních.
[9] Důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem.
[10] Doporučeno je po dobu 5 minut.
[11] Např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel a tlačítka u zásobníku mýdla či dezinfekce.
[12] Jde např. o výcvikové kurzy, projektové dny, exkurze, integrační kurzy, kulturní představení, sportovní akce, maturitní plesy, školní akademie apod.
[13] Tzv. semafor - systém čtyř stupňů rizika nákazy, který ministerstvo zdravotnictví používá pro označování epidemiologické situace v okresech.
[14] Povinnost nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu platí aktuálně v případě, že počet účastníků ve stejný čas přesahuje 100 osob.
[15] Tj. více než poloviny.
[16]O přechodu na distanční způsob vzdělávání nemůže mimo uvedené případy rozhodovat ředitel školy nebo zákonný zástupce
[17] Škola realizuje distanční vzdělávání v souladu s personálními a technickými možnostmi školy a přizpůsobí ho individuálním podmínkám žáků - u žáků, kteří nemají počítačové vybavení, ho škola zapůjčí; popř. škola umožní, aby si žák učivo a úkoly vyzvedl ve škole či je předá telefonicky.
[18] Např. v případě, že bude okres zařazen do stupně pohotovosti 2 (oranžová barva), zavede místně příslušná krajská hygienická stanice (KHS) povinnost nošení roušek ve společných prostorech škol.
[19] V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
[20] Místně příslušná KHS, případně na celostátní úrovni MZd.
[21]Typicky kašel, horečka, dušnost apod.
 


Zpět

Gymnázium Ostrov