Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Informace pro žáky a zákonné zástupce v souvislosti s opatřením k zamezení dalšího šíření covid-19

 Milí žáci, vážení rodiče a zákonní zástupci,

na základě dnes oficiálně sděleného Nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech č. 4/2020, se na vyšším stupni gymnázia[1] nejméně na 14 dní[2] zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách a vyšší stupeň gymnázia přechází na distanční způsob výuky.
Zhruba po 10 dnech (tj. někdy ve středu 14. října) by mělo být jasné, zda přijatá opatření zafungovala (tj. došlo k poklesu reprodukčního čísla[3]), nebo nikoliv a bude potřeba distanční výuku prodloužit.
Tento zákaz se nevztahuje na nižší stupeň osmiletého programu gymnázia, kde žáci plní povinnou školní docházku. Osm tříd nižšího gymnázia[4] pokračuje v prezenční výuce podle pravidelného rozvrhu. Pouze se na nižším stupni zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu) a zakazují se také sportovní činnosti (hodinu tělesné výchovy lze naplnit jakýmkoliv jiným obsahem). Stejně jako dosud funguje školní jídelna – pro tercie a kvarty bude oběd vydáván už po čtvrté vyučovací hodině, pro primy a sekundy po šesté vyučovací hodině. Stoly jsou upraveny pro šestice žáků a v jídelně je třeba až do odvolání respektovat všechna další mimořádná nařízení firmy Scolarest.
Povinná distanční výuka na vyšším stupni gymnázia bude realizována podle platného rozvrhu jednotlivými vyučujícími užitím na jaře osvědčeného softwaru Microsoft Teams. Pro případné technické problémy jsou žákům i vyučujícím k dispozici zástupkyně ředitele školy Mgr. et Bc. Miroslava Vaicová a ing. Miroslav Očenášek (kontaktujte je nejlépe elektronicky) a konzultujte s nimi vše, co vám zásadním způsobem komplikuje distanční práci.
Sledujte rovněž informace na naší základní komunikační informační síti, na  „Bakalářích“ ( bude tam evidence probíraného učiva, účast na výuce i klasifikace)a sledujte průběžně také obsah našich webových stránek.  
Průběh distanční výuky se řídí Metodickým doporučením vzdělávání distančním způsobem MŠMT ČR (Praha, 23. 9. 2020), který naleznete na webových stránkách školy. Změna školského zákona[5] ukládá povinnost účastnit se distanční výuky, žáci jsou povinni vzdělávat se distančním způsobem.
Během distanční výuky se vede třídní kniha a kontroluje a zaznamenává absence žáků. Jako nepřítomný bude označen žák, který se hodiny neúčastnil nebo neplní zadané aktivity, resp. neodevzdá do požadovaného termínu uložené úkoly[6].
Všem děkujeme za spolupráci a popřejme si především pevné zdraví a hodně sil ke zvládnutí současné naší mimořádně náročné všednodennosti. Je nesporně naším největším společným přáním, aby se školní rok 2020/2021 co nejdříve mohl vrátit do normálu a s tím i všechna naše nová rána i veškeré dění kolem nás.  
 
S úctou váš Jaroslav Šafránek, ředitel školy
 


[1] Tj. kvinty až oktávy osmiletého studijního programu a celý čtyřletý program.
[2] Tedy nejméně do pátku 16. října.
[3] Reprodukční číslo R udává průměrný počet dalších osob, které přímo nakazí jeden nakažený pacient. Např. reprodukční číslo 2 znamená, že jeden nemocný nakazí přímo další dvě osoby, které mohou nemoc dále šířit. Aktuální R = 1,26 až 1,29.
[4] Tj. primy, sekundy, tercie a kvarty.
[5]Novela školského zákona byla publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 349 a nabyla účinnosti 25. 8. 2020.
[6] Nikoliv nezbytně správné a úplné.
 

 Zpět

Gymnázium Ostrov