Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Oznámení o době a místě konání voleb do školské rady

 

Oznámení o době a místě konání voleb do školské rady
 
Ředitel Gymnázia Ostrov podle čl. 12 volebního řádu pro volby do školských rad schváleného usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 430/06/05,
 
oznamuje
uskutečnění řádných voleb do školské rady
Gymnázia Ostrov
 
Školská rada je orgánem školy umožňující účast rodičů, zletilých žáků a studentů, pedagogických pracovníků a dalších partnerů školy na správě školy. Hlavním úkolem řady je posílení odpovědnosti vzdělávaných, resp. jejich zákonných zástupců za práci školy a zvýšení vlivu veřejnosti na chod a zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
 
Návrhy kandidátů pro volby do rady se odevzdávají řediteli školy.
Návrh musí obsahovat:
 
a)             název školy,
b)             jméno, příp. jména, příjmení a trvalý pobyt nebo firmu nebo název a sídlo navrhovatele, příp. navrhovatelů,
c)             jméno, příp. jména a příjmení kandidátů, datum narození a obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,
d)            podpis navrhovatele.
 
K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti ve smyslu volebního řádu, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb.
 
Po uplynutí dne 15. 11. 2011 nelze již navrhovat další kandidáty. Rozhodnutí ředitele školy o odmítnutí návrhu a seznam kandidátů budou vyvěšeny od 17. 11. 2011 na vývěsce školy.
 
Oprávněni volit členy rady jsou zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti (tzv. žákovská kurie) a pedagogičtí pracovníci školy (tzv. pedagogická kurie).
 
Žákovská kurie:      Zletilí žáci a zástupci nezletilých žáků mohou volit během třídních schůzek dne 24. 11. 2011 od 17.00 hod.
 
Pedagogická kurie:                 Pedagogičtí pracovníci mohou volit během schůze pedagogické rady školy dne 25. 11. 2011 od 9.40 hod.
 
Volby budou probíhat v prostorách školy.
 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost.
 
 
 
V Ostrově dne 7. 11. 2011
 
                                                                                            Mgr. Milan Martinek
                                                                                                     ředitel školy

 Zpět

Gymnázium Ostrov