Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
Minimální preventivní program
2022–2023
Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 
Předkladatel: Gymnázium Ostrov, Studentská 1205, Ostrov, 36301
Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrov
Zodpovědná osoba: ředitel školy Mgr. Jaroslav Šafránek
kontakty do školy:   tel. 353612753
                     mail: sekretariat@gymostrov.eu
                     web: www.gymostrov.cz
Školní metodik prevence (ŠMP): Mgr. Ivan Machek
konzultační hodiny: pondělí 9:55-10:40 (nebo možnost dle domluvy)
kontakt:   tel. 353433782
                 mail: machek@gymostrov.eu
1.        Základní charakteristika školy
Gymnázium Ostrov je státní škola. Zřizovatelem je Karlovarský kraj.
Právní forma: příspěvková organizace.
Gymnázium v Ostrově je koncipováno jako všeobecně vzdělávací škola. Připravují se zde studenti pro všechny typy vysokých škol.
Profilaci studentů umožňuje nabídka volitelných nepovinných předmětů ve vyšších ročnících.
Ostrovské gymnázium je škola spádová pro studenty z Ostrova, Karlových Varů (12 km) a studentů z horských oblastí Krušných hor (Jáchymov, Pernink, Abertamy, Nejdek,…).
Ve školním roce 2022/2023 navštěvuje školu 589 studentů.
Ve škole pracuje 49 pedagogických pracovníků
Areál školy tvoří dva pavilony spojené koridorem, tělocvična, atletické hřiště a tenisové kurty.
Tým prevence rizikového chování žáků na škole:
ve funkci ředitele školy pracuje Mgr. Jaroslav Šafránek
ve funkci školního metodika prevence Mgr. Ivan Machek
ve funkci výchovného poradce Mgr. Ivan Váňa
ve funkci školního psychologa Mgr. Helena Kumperová
ve funkci garanta kulturních aktivit Mgr. Libor Velička
ve funkci školníka Jan Kubaš
v širším kruhu všichni třídní učitelé
s týmem spolupracují všichni pedagogičtí i provozní zaměstnanci
2.        Stav školy z hlediska rizikového chování žáků
·         kouření
·         záškoláctví
·         ojedinělé formy agrese
·         tolerance k lehkým drogám ze strany studentů
·         alkohol
3.        Zdůvodnění potřebnosti projektu
Vytvoření podmínek pro rozvoj žáka podle jeho individuality, vychovávat ho k samostatnosti v rozhodování, projevech, zájmech, zodpovědnosti a pozitivně působit na jeho osobnost.
4.        Cíle projektu
a)      dlouhodobé:
·         žáci, studenti (snižování absence, zlepšení komunikace, zvyšování tolerance, udržení zdravého sociálního klimatu ve škole, výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a k harmonickému rozvoji osobnosti, snížení poptávky po lehkých drogách)
·         rodiče (zvýšení spolupráce a větší informovanost)
·         pedagogové (vytvořit týmovou komunikaci, podpora vzdělávání, bezpečné prostředí)
b)      střednědobé:
·         zajistit školního psychologa
·         oslovit pedagogicko-psychologickou poradnu
·         zapojit, aktivovat rodiče
·         spolupráce s policií ČR i městskou policií
·         školní parlament
·         systémové třídnické hodiny (osvěta a poradenství)
c)      specifické krátkodobé:
·         vedení žáků ke vzájemné úctě a k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu žáka
·         vedení žáků k humánnímu a tolerantnímu jednání, jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince
·         zvýšení osvětové činnosti třídních učitelů i ostatních pedagogů ve třídách
·         zavedení jednotného postupu pedagogů při řešení rizikového chování žáků v souladu se Školním řádem a Krizovým plánem Gymnázia Ostrov
·         zkvalitnění práce třídních učitelů na pravidelných třídnických hodinách ve spolupráci se školním metodikem prevence
5.        Vymezení cílové populace
·         žáci, studenti - Ostrov, Karlovy Vary, obce Krušných hor (velmi pestrá sociální skladba, cizinci)
·         pedagogové - odborná i pedagogická způsobilost vysoká
·         rodiče
6.        Metody a formy jakými budou dílčí aktivity řešeny
·         přednášky (K-centrum KV)
·         besedy (návykové látky, sexuální výchova, dopravní výchova, kyberšikana, šikana, výchova ke zdravému životnímu stylu - poruchy příjmu potravy, domácí násilí a linky bezpečí…)
·         semináře (ve spolupráci se Střední zdravotní školou KV,…)
·         komponované pořady (divadelní představení Memento)
·         exkurze (Okresní soud KV, Muzeum Policie ČR, K-centrum KV,…)
·         dokumentární filmy (Katka, Mallory,…)
·         programy v rámci vyučovacích předmětů (OV, ZSV, Bi, VV,…)
·         informační systém - nástěnka v 1. patře P1 (pravidelně aktualizovat!)
·         charitativní akce (Bílá pastelka, Srdíčkový den, Světluška, Adopce na dálku,…)
7.        Měření efektivity programu
Sociometrická šetření v třídních kolektivech v rámci prevence
Dotazníková šetření třídních kolektivů k zjištění rizikového chování žáků
Diskuse při suplovaných hodinách
·         aby studenti uměli popsat rizikový jev
·         aby studenti uměli rozpoznat rizikovou situaci
·         student by měl být obeznámen s našimi reakcemi
·         student by měl vědět na koho se se svým problémem obrátit (viz příloha - Krizový plán)
8.        Rámcový časový harmonogram
a)      po celý školní rok dlouhodobá specifická i nespecifická primární prevence na nižším gymnáziu:
·         v hodinách Občanské výchovy (viz ŠVP zpracované Mgr. Naďou Čechmanovou)
b)      dlouhodobé preventivní aktivity na vyšším gymnáziu:
·         specifická a nespecifická primární prevence rizikového chování žáků v rámci výchovně vzdělávacího procesu (viz ŠVP vyššího gymnázia)
·         aktivity (výklad, besedy, diskuse, seminární práce, eseje, maturitní písemné práce, dotazníková šetření, referáty, prezentace, využití internetu, soutěže) zaměřené na oblast zdraví a zdravého životního stylu.
·         v předmětech a tématech vyučovacích hodin:
Základy společenských věd: politologie - parlamentní zákonodárství, zákony týkající se držení, užívání a dealerství drog, nelegální převoz drog, obecná psychologie - fantazie, vjemy (činitelé, kteří je ovlivňují - návykové látky), charakter - změna vlastností působením drog, závislosti na počítačových hrách, automatech atd., regulace lidské činnosti (komunikativní dovednosti), člověk a společnost, šikanování a agresivita, aktivní sociální učení - asertivita, sebeovládání, právní normy - trestní právo, rodinné, pracovní právo, vnitřní řád školy, úloha reklamy - alkohol, tabákové výrobky, testy, dotazníky, ankety
Chemie: BOZP - práce s jedy, organickými rozpouštědly, analýza tabákového kouře, účinky alkoholů, alkaloidy - zneužívání návykových látek, léky
Biologie: biologie člověka - vliv návykových látek na vývoj jedince, potravní řetězce - vliv racionální výživy na zdraví (stravovací návyky, sestavování jídelníčku, poruchy příjmu potravy - mentální anorexie, bulimie, zdravý životní styl - nepodléhat toxikomanii, botanika - mák, surovina pro farmaceutický průmysl, zneužití přadné rostliny konopí seté, durman, houby atd.
Tělesná výchova: výchova ke zdravému životnímu stylu - zvyšování odolnosti proti zátěžím, posilování, anabolika, relaxace, regenerace po zátěži
Zeměpis: vegetační pásma světa - hlavní oblasti produkce drogových látek
Dějepis: 1840-42 tzv. opiové války, Čína, Francie, Velká Británie
Cizí jazyky: slovní zásoba, tisk, internet
Český jazyk a literatura: beatnici, surrealismus, česká literatura 70 let, Radek John, Memento
c)      pro první ročníky a kvinty vyššího gymnázia na druhé pololetí školního roku plánována beseda se zástupcem velitele MP Ostrov. (viz témata)
·         Seznámení s oprávněními strážníků MP
·         Drogy a zákon
·         Šikana na školách
·         Hrací automaty a vyhláška města
·         Přestupkové právo
d)     jaro 2022 přednáška pro vyšší gymnázium K-centrum v Karlových Varech
termín bude vždy upřesněn
kontakt na tel. 353222742
e)      spolupráce s organizací Církev bez hranic (pastor V. Roboš) 
primární prevence zaměřená na studenty kvart, kvint a prvních ročníků vyššího gymnázia
Roman Povala (lektor), kontakt: kompas1@volny.cz
jde o bloky dvou vyučovacích hodin za pololetí:
f)       spolupráce se Službou kriminální policie a vyšetřování - problematika toxi
Ivan Zajíc
určeno pro kantory
OŘ PČR K. VARY, tel. 777261002
g)      spolupráce s pracovníky odboru sociálně právní ochrany Městského úřadu Ostrov
24 hodinová pohotovost na telefonním čísle 777 766 097
Eva Homolková, DiS., kurátor pro mládež, tel. 354 224 851,
e-mail: ehomolkova@ostrov.cz
h)      aktualizace informačního systému v přízemí vedle kabinetu preventisty
i)        volnočasové aktivity
sportovní hry zajišťuje Mgr. Jaroslav Chromec a Mgr. Ivan Šupík
9.        Schránka důvěry
žáci mají možnost využít schránku důvěry pro svá soukromá sdělení a sdělení související s rizikovým chováním (požívání omamných a psychotropních látek, šikana, násilí, gamblerství, xenofobie, rasismus, vnášení zbraní a nebezpečných látek do školy, ničení školního majetku, oznámení trestné činnosti)
10.    Evaluace
·         monitoring rizikového chování (dotazníkové šetření)
·         kontakt se studenty, případně rodiči studentů
·         informační systém (nástěnka - pravidelná aktualizace)
·         preventivní akce (zařadit program Boys and Girls plus pro kvinty a 1. ročník)
·         osvěta
·         spolupráce s ostatními subjekty zainteresovanými v problematice rizikového chování
·         vzdělávání kantorů
·         celoškolní akce (Gymnaziáles, výměnné pobyty v zahraničí zaměřené na prevenci rizikového chování, besedy, kino, divadlo,…)
zapojit více rodiče


 
Právní normy týkající se prevence rizikového chování žáků
1.1.         Zákony
49/2009 Sb. Školský zákon
472/2011 Sb. novela Školského zákona
383/2005 Sb. změna 109/2002 - o výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních a o preventivní výchovné péči ve školských zařízeních
Zákon o pedagogických pracovnících platný k 1. červenci 2010
179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
1.2.         Vyhlášky
227/2007 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
454/2006 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
1.3.         Metodické pokyny
14 423/1999 Metodický pokyn k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance
28 275/2000 Metodický pokyn k prevenci a šikanování mezi žáky
10 194/2002 Metodický postup při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví
25 884/2003 Metodický pokyn spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže kriminality na dětech a mládeži páchané
20 006/2007 Metodický pokyn k primární prevenci sociální patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
10 300/2010 Metodický pokyn k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací
Seznam odborné a metodické literatury
Budinský, V.: Jak přestat kouřit
Kolář, M.: Skrytý svět šikanování ve školách
Kolář, M.: Bolest šikanování. Cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách
Matějček, Zdeněk: Co, kdy a jak ve výchově dětí (o výchově dětí)
Matoušek, Oldřich: Rodina jako instituce a vztahová síť (rodina v nejrůznějších situacích, další odborná literatura)
Míček Libor: Sebevýchova a duševní zdraví (sebepoznání, autoregulace, relaxační metody)
Nešpor, Karel: Středoškoláci o drogách, alkoholu, kouření a lepších věcech (závislosti, terapie, zkušenosti, prevence, návykové látky)
Nešpor, Karel: Jak přestat brát drogy (svépomocná příručka)
Nešpor, Karel: Slovník prevence problémů působených návykovými látkami
Nešpor, Karel: Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí. Časná a krátká intervence
Nešpor, Karel: Zásady efektivní primární prevence
Nešpor, Karel, Csémy Ladislav: Alkohol, drogy a vaše děti (prevence, příznaky drog, závislosti, co dělat při návyku)
Presl, Jiří:    Drogová závislost (obecně o drogách, příčiny drogové závislosti, její příznaky, kontaktní adresy)
Ringová, Gabriele: Sexualita - 100 otázek a odpovědí (o sexu pro mladistvé)
Ringová Gabriele, Lammleová, Brigitte: Pocity, city, láska - 100 otázek a odpovědí (první vztahy)
Říčan, P.: Agresivita a šikana mezi dětmi
Vaňkátová, E.: Kompetence školy v řešení kyberšikany
Kyberšikana a její prevence, příručka pro učitele
Metodika pro rodiče: Jak poznám, že moje dítě bere alkohol nebo drogy“, “Doporučení rodičům, jejichž dítě má problémy s návykovými látkami“.
Metodika K. Nešpora „Proč a jak odmítat alkohol a drogy“
Časopis PREVENCE
Webové stránky s tematikou rizikového chování žáků
http://www.adiktologie.cz
http://www.sananim.cz
http://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/pomoc-v-krizi/linky-pomoci/pro-drogove-zavisle/karlovarsky-kraj/k-centrum-karlovy-vary.html
http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/protidrogova-politika-72746/
http://www.anima-os.cz
http://www.drogovaporadna.cz
http://www.drogy-info.cz
http://www.zivot-bez-zavislosti.cz
http://www.prevcentrum.cz
http://www.drogovyserver.cz
http://www.odrogach.cz
www.reknidrogamne.cz8
Seznam kontaktních adres
Seznam kontaktních adres organizací zabývajících se problematikou primární prevence rizikového chování, organizací poskytujících odbornou pomoc na Karlovarsku:
Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory
odbor sociálních věcí:
vedoucí - Ing. Stanislava Správková, tel. 353 502 240
protidrogový koordinátor a manažer prevence kriminality - Bc. Šárka Benešová, tel. 353 502 575
odbor školství, mládeže a tělovýchovy:
vedoucí - Ing. Martina Klánová, tel. 353 502 443
krajská školská koordinátorka prevence - Ing. Eva Cíchová, tel. 353 502 446
Městský úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary
Odbor zdravotnictví a sociálních věcí
vedoucí - Dis. Romana Svobodová, tel. 353 118 554
Oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže
vedoucí - Ing. František Pavlásek, tel. 353 118 580
Středisko výchovné péče pro děti a mládež - Krizové centrum
Myslbekova 4, Karlovy Vary
vedoucí - PhDr. Kristýna Červenkovová, tel. 353 222 848
Pedagogicko-psychologická poradna v Karlových Varech
Západní 15, Karlovy Vary
Metodik prevence - Mgr. Martina Fialová, tel. 353 176 522
K-centrum
Krále Jiřího 38, K. Vary
vedoucí - Jana Hutová, tel. 353 222 742, 603 809 312, 604 420 646
O. s. Světlo Kadaň
Krále Jiřího 38
360 01 Karlovy Vary
kcentrum.kv@seznam.cz
Dětské informační centrum
Myslbekova 4, Karlovy Vary
vedoucí - PaedDr. Ivana Kasíková, tel. 353 222 848
Dětská poliklinika
Bezručova 10, Karlovy Vary
dětský psychiatr - MUDr. Karel Moravec, tel. 353 228 628
                 - MUDr. Bartková, tel. 353 235 211
klinický psycholog   - Mgr. Mašková, tel. 353 235 210
                     - PhDr. Eva Hofírková, tel. 353 235 208
Psychoterapie, psychiatrie a supervize
Dětská poliklinika, Bezručova 10, Karlovy. Vary
MUDr. Jiří Bartoš, tel. 353 222 879, 603 249 697
Soukromá psychologická praxe, soudní znalec
Myslbekova 4, Karlovy Vary
PhDr. Monika Kopárková, tel. 353 232 333, 608 245 698
Soukromá psychologická praxe
Poliklinika na nám. Dr. Horákové, Karlovy Vary
PhDr. Jolana Mižikarová, tel. 605 586 168
Psychiatrická ambulance
Hroznětínská 350, Ostrov
MUDr. Marta Červenková, tel. 353 822 501
Protialkoholní a proti toxikomanická poradna (AT)
Myslbekova 4, Karlovy Vary
Martina Frýbertová, tel. 353 230 879
Nemocnice Ostrov
psychiatrické oddělení
U Nemocnice 1161, Ostrov
prim. MUDr. Martin Konečný, tel. 353 612 602
Policie České republiky, služba kriminální policie a vyšetřování problematika toxi
I. P. Pavlova 26, Karlovy Vary
Ivan Zajíc, tel. 974366319, 777 261 002
Městská policie Karlovy Vary, oddělení prevence a dohledu
Školní 7, 360 17, tel. 353 549 209, 725 531 601
manažer prevence kriminality Pavel Torma Jalůvka
Městská policie Ostrov
Mírové náměstí 733, Ostrov, 36301, tel. 73336301


 
 Gymnázium Ostrov