Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ
 
 
PROGRAM
 
 
2015 – 2016
 
 
 
 
Gymnázium Ostrov, Studentská 1205
 
Metodik školní prevence Mgr. Ivan Machek
konzultační hodiny : úterý 13.45-14:25 (i možnost dle domluvy)
 
 
 
Předkladatel: Gymnázium Ostrov, Studentská 1205, Ostrov, 36301
 
Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrov
 
Zodpovědná osoba: ředitel školy Mgr. Jaroslav Šafránek
 
Preventivní program realizuje: metodik školní prevence Mgr. Ivan Machek
 
 
 
         1. Základní charakteristika školy
 
Gymnázium Ostrov je státní škola. Zřizovatelem je Karlovarský kraj.
Právní forma: příspěvková organizace.
Gymnázium v Ostrově je koncipováno jako všeobecně vzdělávací škola. Připravují se zde studenti pro všechny typy vysokých škol.
Profilaci studentů umožnňuje nabídka volitelných nepovinných předmětů ve vyšších ročnících.
Ostrovské gymnázium je škola spádová pro studenty z Ostrova, Karlových Varů (12 km)
a studentů z horských oblastí Krušných hor (Jáchymov, Pernink, Abertamy, Nejdek,...).
Ve školním roce 2015/6 navštěvuje školu 554 studentů.
Ve škole pracuje 49 pedagogických pracovníků
Areál školy tvoří dva pavilony spojené koridorem, tělocvična, atletické hřiště a tenisové kurty.
 
Tým prevence sociálně patologických jevů na škole:
ve funkci ředitele školy pracuje Mgr. Jaroslav Šafránek
ve funkci metodika prevence sociálně patologických jevů Mgr. Ivan Machek
ve funkci výchovného poradce Mgr. Ivan Váňa
ve funkci garanta kulturních aktivit Mgr. Libor Velička
 
v širším kruhu všichni třídní učitelé
s týmem spolupracují všichni pedagogičtí i provozní zaměstnanci
 
 
 
         2. Stav školy z hlediska patologických jevů
 
kouření
záškoláctví
ojedinělé formy agrese
tolerance k lehkým drogám ze strany studentů (viz průzkum)
alkohol
 
 
viz průzkum: Vztah středoškolské mládeže k průchozím drogám (Diplomová práce) a seminární páce studentů prvního ročníku (škol. rok 2003/2004).
 
        3. Zdůvodnění potřebnosti projektu
 
Vytvoření podmínek pro rozvoj žáka podle jeho individuality, vychovávat ho k samostatnosti v rozhodování, projevech, zájmech, zodpovědnosti a pozitivně působit na jeho osobnost.
 
 
        4. Cíle projektu
 
1) dlouhodobé:
a)děti (snižování absence, zlepšení komunikace, zvyšování tolerance, snížení poptávky po lehkých drogách)
b) rodiče (zvýšení spolupráce, větší informovanost)
c) pedagogové (vytvořit týmovou komunikaci, podpora vzdělávání)
 
2) střednědobé:
            - zajistit školního psychologa
            - oslovit pedagogicko psychologickou poradnu
            - zapojit, aktivovat rodiče
            - spolupráce s policií ČR i městskou policií
            - školní parlament
            - systémové třídnické hodiny
 
3) krátkodobé:
            - přednášky
            - semináře
            - filmy
            - programy v rámci vyučovacích předmětů (OV, ZSV, Bi, VV,...)
 
 
        5. Vymezení cílové populace
 
děti - Ostrov, Karlovy Vary, obce Krušných hor (velmi pestrá sociální skladba, cizinci)
pedagogové - odborná i pedagogická způsobilost vysoká
rodiče
 
 
        6. Navržený způsob realizace
 
- monitoring sociálně-patologických jevů
- kontakt se studenty, případně rodiči studentů
- informační systém (nástěnka)
- preventivní akce, osvěta
- spolupráce s ostatními subjekty zainteresovanými v problematice sociálně patologických jevů
- vzdělávání kantorů
- celoškolní akce
- zapojit více rodiče
 
        7. Metody a formy jakými budou dílčí aktivity řešeny
 
-         přednášky
-         besedy
-         semináře
-         informační systém – nástěnka v 1.patře P1
 
 
        8. Měření efektivity programu
 
- aby studenti uměli popsat rizikový jev
- aby studenti uměli rozpoznat rizikovou situaci
- student by měl být obeznámen s našimi reakcemi
- student by měl vědět na koho se se svým problémem obrátit
 
 
        9. Rámcový časový harmonogram                        
 1)      po celý školní rok dlouhodobá primární prevence na nižším gymnáziu v hodinách OV, (Mgr. Naděžda Čechmanová)
 
 
2) pro první ročníky a kvinty vyššího gymnázia na druhé pololetí školního roku plánována beseda se zástupcem velitele MP Ostrov. (viz. témata)
            - Seznámení s oprávněními strážníků MP
            - Drogy a zákon
            - Šikana na školách
            - Hrací automaty a vyhláška města
            - Přestupkové právo
 
4) jaro 2016 přednáška pro vyšší gymnázium K-centrum v Karlových Varech
            - termín bude upřesněn
            - kontakt na tel.: 353222742
 
5) spolupráce s organizací Církev bez hranic (pastor V. Roboš) 
- primarní prevence zaměřená na studenty prvních a druhých ročníků vyššího gymnázia
            - Roman Povala (lektor)
            -  jde o bloky dvou vyučovacích hodin za pololetí:
- leden 2016 besedy pro studenty IV.A, IV.B, 1.A 
 
 
6) spolupráce se Službou kriminální policie a vyšetřování - problematika toxi
            - Ivan Zajíc
            - určeno pro kantory
            - OŘ PČR K.VARY, tel.: 777261002
 
7) spolupráce s pracovníky odboru sociálně právní ochrany Městského úřadu Ostrov
 
8) aktualizace informačního systému v 1.patře PA
 
9) volnočasové aktivity
-         sportovní hry zajišťuje Mgr.Jaroslav Chromec
 
        
10) prevence při hodinách dle ŠVP, osnov a časových plánů
 
 
        10) Supervize programu
 
PhDr. Richard BraunGymnázium Ostrov