Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
Za fyzikou do Prahy
Foto V pátek 8. dubna se členové astronomického kroužku vypravili na Ústav fyziky atmosféry AV ČR. Byli jsme sem pozváni díky svým výsledkům v oblasti výzkumu zemské ionosféry. Speciální ionosférický detektor měří i na našem gymnáziu, a právě jím získaná data zaujala vědeckou obec. Že jsme měli připravený boh... více >

 Fyzika

Charakteristika vyučovacího předmětu:

Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta

 

Předmět fyzika vede žáky ke zkoumání zákonitostí přírody, dává jim základ pro pochopení a využívání současných technologií,  pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě a vede je k vytváření komplexního pohledu na vztah mezi člověkem a přírodou. Využívá k tomu pozorování, experimenty a měření, učí je zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi, vyhledávat a analyzovat informace.

 

 

Fyzika pro nižší stupeň osmiletého gymnázia

Předmět je vyučován od primy do kvarty s dvouhodinovou týdenní dotací, v tercii je doplněn půlhodinou laboratorních cvičení, na nichž je třída půlena tak, že každá skupina absolvuje dvě hodiny za měsíc. Výuka je doplněna o laboratorní práce dle učebního plánu. Výuka probíhá v odborných učebnách fyziky.

 

 

Osmiletý vzdělávací obor: kvinta – septima

Čtyřletý vzdělávací obor: první – třetí ročník

Výuka probíhá v odborných učebnách fyziky (F1 a F2) popř. v učebně 3D. V obou učebnách je dataprojektor. Při výuce jsou používány jak starší tak nové demonstrační pomůcky pro fyziku, fyzikální výukový software animace na tabletech) i software nepřímo určený pro fyziku (matematické programy Derive, Cabri; OpenOffice Calc…). 

Předmět rozvíjí postupně získávané poznatky žáků o fyzikálních interakcích rozmanitých objektů a o struktuře látek a formuje je do uceleného systému vědomostí o zákonitostech různých forem pohybu, přírodních dějů a o vlastnostech látek. Žáci jsou vedeni k tomu, aby využívali osvojené fyzikální zákony a zákonitosti k objasňování fyzikálních jevů a k předvídání důsledků jejich působení. Velká pozornost je věnována přesnému a jasnému formulování myšlenek na základě osvojené odborné terminologie, pozornému pozorování a přesnému popisu jevů, správné analýze příčin a následků jevů, logickému zdůvodňování vlastních závěrů a ověřování hypotéz. Na vybraných fyzikálních objektech a technických aplikacích jsou žáci seznamováni s teoretickými a experimentálními fyzikálními metodami a učí se uplatňovat je prakticky v konkrétních situacích. Přitom poznávají význam matematických nástrojů a postupů pro efektivitu řešení problémů a úloh. Žáci se učí i správně chápat společenskou roli fyziky a její úzkou souvislost s ostatními přírodovědnými obory.

 

Vyučující:

 

Mgr. Michal Štěpánek - vedoucí předmětové komise

Mgr. Martin Bojda

Mgr. Marcela Sachlová

Mgr. Michaela Netrvalová

Ing. Pavel Banzet

Ing. Martin Kumpera
Gymnázium Ostrov