Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
Okresní kolo Matematické olympiády
Také v tomto školním roce se můžeme pochlubit umístěním našich žáků v této soutěži: - v kategorii prim se nejlépe umístila Alena Kuciánová - 3.místo - v kategorii tercií obsadila výborné 2.místo Julie Křimská, 3. místo Ondřej Kuchař. Gratulujeme a děkujeme za účast. Mgr. D. Kišová  ... více >

Úspěch v krajském kole Matematické olympiády
Po lednovém vítězství v okresním kole byl Kristián Šťastný opět velmi úspěšný i v krajském kole - obsadil krásné 3.místo. Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy. Mgr. D. Kišová... více >

Vítězství v okresním kole Matematické olympiády
 24.ledna proběhlo na naší škole okresní kolo Matematické olympiády. Tentokrát se na  1.místě s náskokem někoika bodů umístil Kristián Šťastný z kvarty A. Gratulujeme a do krajského kola v březnu přejeme hodně úspěchů. Za předmětovou komisi matematika Mgr. D. Kišová... více >

Matematická soutěž Pythagoriáda
 V lednu proběhlo na škole školní kolo Pyhagoriády pro primy, sekundy a tercie. Gratulujeme vítězům  - Danielu Dvorožňákovi z primy B, Elišce Česákové ze sekundy B a Kristianu Šťastnému z tercie A. Všichni úspěšní řešitelé postupují do okresního kola. Mgr. Drahomíra Kišová, Mgr. Dagmar Machková ... více >

Školní kolo Pythagoriády
 Ve čtvrtek 31. března se konalo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pro  primu, sekundu a tercii. Nejvíce úspěšných řešitelů - celkem osm - bylo v primách.  První místo obsadily Julie Křimská a Eliška Česáková. V tercii byl vítězem Adam Pinc. Přejeme hodně úspěchů v okresním kole.   Za organiz... více >

Matematika

Osmiletý vzdělávací obor: prima – kvarta, kvinta-oktáva

Čtyřletý vzdělávací obor: první – čtvrtý ročník

Obsahové vymezení

 

Základem předmětu matematika je naučit žáky ovládání základních matematických zákonitostí a dovedností. Žáci též získají potřebné nástroje k zvládnutí dalšího studia na vysoké škole, ale i v běžném životě. Zvládnutí matematických zákonitostí a dovedností pomáhá žákům k zvládnutí i dalších přírodovědných předmětů. Napomáhá k zvládnutí i různých životních situací, neboť vede žáky k  rozvoji logického a abstraktního myšlení, logického vyvozování a jasné formulaci myšlenek. Vede žáky k přesné formulaci myšlenek a tím ke schopnosti přesného a stručného  ústního i písemného projevu. Ve výuce je třeba dávat důraz na rozvíjení schopnosti porozumění dané úlohy, jasnou formulaci problému, zvolení optimálního matematického postupu řešení, schopnost zdůvodnění zvoleného postupu a výsledku.

 

Časová dotace pro nižší gymnázium

 

Předmět je od primy do kvarty vyučován s týdenní dotací 5,4,5,4 hodiny . V každém ročníku je z toho jedna hodina věnována cvičení z matematiky, kde je třída rozdělena na dvě skupiny.

 

Časová dotace pro vyšší a čtyřleté gymnázium

 

Předmět je od kvinty do oktávy a od prvního do čtvrtého ročníku vyučován s týdenní dotací 4,4,3,2 hodiny. V kvintě, sextě, prvním a druhém ročníku je z toho jedna hodina věnována cvičení z matematiky, kde je třída rozdělena na dvě skupiny.

 

Seminář z matematiky

 

Studenti, kteří mají zájem o matematiku a budou ji potřebovat na přijímací zkoušky na vysokou školu,  mají možnost od septimy ( 3. ročníku) zvolit nepovinný předmět seminář z matematiky. Seminář neslouží jen jako příprava na maturitu a vysokou školu, ale též se zde vyučují rozšiřující kapitoly matematiky – diferenciální a integrální počet, komplexní čísla a další rozšiřující učivo z kapitol probíraných v povinné matematice.

 

Prostorové a materiální vybavení pro výuku

 

Škola má k dispozici tři učebny matematiky, z nichž jedna je vybavena počítačem, dataprojektorem a smart tabulí s možností využití zejména programů Matik, Derive, Cabri geometrie a Zajímavá matematika.Druhá je vybavena dataprojektorem, počítače je možné připojit na internet.

Cvičení z matematiky může probíhat v učebnách výpočetní techniky, ve které pak každý žák pracuje samostatně s jednotlivými matematickými programy.

Kabinet matematiky je dostatečně vybaven učebnicemi, zejména matematickými sbírkami.

 

 Matematické soutěže:

 

Žáci mají možnost se každoročně zúčastnit školních, okresních a krajských kol Matematické olympiády, školního a okresního kola Pythagoriády. Soutěž Matematický klokan je na základě škoního kola vyhodnocena celostátně. Soutěž Logická olympiáda probíhá částečně s pomocí předmětu informatika a výpočetní technika.

 

Vyučujíci matematiky ve školním roce 2017/2018

Mgr. Mária Jaščurová - V6.B, V7.A, V8.A            

Mgr. Drahomíra  Kišová - V3.B, V4.B, V6.A, V8.B,  

Mgr. Dagmar Machková - V1.B, V2.A, V4.A, 1.A

Michaela Netrvalová - V1.A, V5.B
Mgr. Květoslava Reismüllerová - seminář z matematiky 3+4. ročníky

Mgr. Marcela Sachlová - V2.B, V5.A, 2.A, V7.B

Mgr. Michal Štěpáněk - V3.A, 4. A 

Mgr. Jaroslav Šafránek 3.A 

 

Doporučené učebnice a sbírky pro vyšší gymnázium
Gymnázium Ostrov