Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
Školní kolo Pythagoriády 2021
Ve dnech 2. a 4. listopadu na naší škole proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Úspěšnými řešiteli se stali ti soutěžící, kteří správně vyřešili alespoň 10 úloh z patnácti. Za primy byli úspěšnými řešiteli: Chalupa Šimon ... více >

Přednášky z matematiky
Foto Dne 17. 1. 2019 navštívil naše Gymnázium děkan FIS VŠE v Praze Jakub Fisher a odpřednášel blok matematických přednášek na témata:   "Pepa z Litvínova: důsledky finanční negramotnosti" Oficiální text: Přednáška představí klíčové statistické ukazatele zachycující vývoj české ekonomi... více >

Matematická soutěž Pythagoriáda
 V lednu proběhlo na škole školní kolo Pyhagoriády pro primy, sekundy a tercie. Gratulujeme vítězům  - Danielu Dvorožňákovi z primy B, Elišce Česákové ze sekundy B a Kristianu Šťastnému z tercie A. Všichni úspěšní řešitelé postupují do okresního kola. Mgr. Drahomíra Kišová, Mgr. Dagmar Machková ... více >

Školní kolo Pythagoriády
 Ve čtvrtek 31. března se konalo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pro  primu, sekundu a tercii. Nejvíce úspěšných řešitelů - celkem osm - bylo v primách.  První místo obsadily Julie Křimská a Eliška Česáková. V tercii byl vítězem Adam Pinc. Přejeme hodně úspěchů v okresním kole.   Za organiz... více >

Matematika

Osmiletý vzdělávací obor: prima – kvarta, kvinta-oktáva

Čtyřletý vzdělávací obor: první – čtvrtý ročník

Obsahové vymezení

 

Základem předmětu matematika je naučit žáky ovládání základních matematických zákonitostí a dovedností. Žáci též získají potřebné nástroje k zvládnutí dalšího studia na vysoké škole, ale i v běžném životě. Zvládnutí matematických zákonitostí a dovedností pomáhá žákům k zvládnutí i dalších přírodovědných předmětů. Napomáhá k zvládnutí i různých životních situací, neboť vede žáky k  rozvoji logického a abstraktního myšlení, logického vyvozování a jasné formulaci myšlenek. Vede žáky k přesné formulaci myšlenek a tím ke schopnosti přesného a stručného  ústního i písemného projevu. Ve výuce je třeba dávat důraz na rozvíjení schopnosti porozumění dané úlohy, jasnou formulaci problému, zvolení optimálního matematického postupu řešení, schopnost zdůvodnění zvoleného postupu a výsledku.

 

Časová dotace pro nižší gymnázium

 

Předmět je od primy do kvarty vyučován s týdenní dotací 5,4,5,4 hodiny . V každém ročníku je z toho jedna hodina věnována cvičení z matematiky, kde je třída rozdělena na dvě skupiny.

 

Časová dotace pro vyšší a čtyřleté gymnázium

 

Předmět je od kvinty do oktávy a od prvního do čtvrtého ročníku vyučován s týdenní dotací 4,4,4,3 hodiny. V kvintě, sextě, prvním a druhém ročníku je z toho jedna hodina věnována cvičení z matematiky, kde je třída rozdělena na dvě skupiny.

 

Seminář z matematiky

 

Studenti, kteří mají zájem o matematiku a budou ji potřebovat na přijímací zkoušky na vysokou školu,  mají možnost od septimy ( 3. ročníku) zvolit nepovinný předmět seminář z matematiky. Seminář neslouží jen jako příprava na maturitu a vysokou školu, ale též se zde vyučují rozšiřující kapitoly matematiky – diferenciální a integrální počet, komplexní čísla a další rozšiřující učivo z kapitol probíraných v povinné matematice.

 

Prostorové a materiální vybavení pro výuku

 

Škola má k dispozici tři učebny matematiky, z nichž jedna je vybavena počítačem, dataprojektorem a smart tabulí s možností využití zejména programů Matik, Derive, Cabri geometrie a Zajímavá matematika.Druhá je vybavena dataprojektorem, počítače je možné připojit na internet.

Cvičení z matematiky může probíhat v učebnách výpočetní techniky, ve které pak každý žák pracuje samostatně s jednotlivými matematickými programy.

Kabinet matematiky je dostatečně vybaven učebnicemi, zejména matematickými sbírkami.

 

 Matematické soutěže:

 

Žáci mají možnost se každoročně zúčastnit školních, okresních a krajských kol Matematické olympiády, školního a okresního kola Pythagoriády. Soutěž Matematický klokan je na základě škoního kola vyhodnocena celostátně. Soutěž Logická olympiáda probíhá částečně s pomocí předmětu informatika a výpočetní technika.

 

Vyučujíci matematiky ve školním roce 2021/2022

Ing. Pavel Banzet - V5.A, V5.B, V6.B

Ing. Martin Kumpera - V2.B, V6.A, V7.A

Mgr. Dagmar Machková - V2.A. V3.B, V4.A, V4.B

Ing. Ilona Matějčková - V1.A, V1.B

Mgr. Květoslava Reismullerová - seminář 4.ročník

Mgr. Marcela Sachlová - 1.A, 2.A, V7.B, V8.B

Mgr. Jaroslav Šafránek - seminář 3.ročník 

Mgr. Michal Štěpáněk - 3.A, 4.A , V8.A

Mgr. Alexandra Šusterová - V3.A

 

Doporučené internetové stránky pro procvičování a prohlubování učiva:

Pro nižšší gymnázium: www.zsdobrichovice.cz

                                      www.mucirna.chytrak.cz

 

Pro vyšší gymnázium: www.realisticky.cz

                                    www.matikaprospoluzaky.cz                                   

                                     https://www.e-matematika.cz/stredni-skoly/

 

Doporučené učebnice a sbírky pro vyšší gymnázium
Gymnázium Ostrov