Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Volby do školské rady

  

Oznámení
o době a místě konání voleb do školské rady

 

 
 
Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace, podle čl. 12 Volebního řádu pro volby do školských rad schváleného usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK924/09/13 (dále jen „volební řád“)
 
oznamuje
uskutečnění řádných voleb do školské rady střední školy,jejíž činnost vykonává Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace.
 
 
Zletilí žáci/studenti mohou volit během výuky dne 23. 11. 2017 od 9.45 do 10.00 a od 13.30 do 14.15 hod v učebně SU.
Zákonní zástupci nezletilých žáků mohou volit během schůze rodičů a přátel školy dne 23. 11. 2017 od 17.00 do 19.00 hodin.
Pedagogičtí pracovníci mohou volit během schůze pedagogické rady školy dne 24. 11. 2017 od 9.45 do 10.00 hod. ve sborovně školy.
 
Školská rada je orgánem školy umožňující účast rodičů, zletilých žáků a studentů, pedagogických pracovníků a dalších partnerů školy na správě školy. Hlavním úkolem rady je posílení odpovědnosti  vzdělávaných, resp. jejich zákonných zástupců za práci školy a zvýšení vlivu veřejnosti na chod a zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
 
Kandidáty pro volby do rady může navrhovat každý, a to v písemné podobě na adresu Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace, Studentská 1205, 363 01 Ostrov ve lhůtě do 13. 11. 2017 Na návrhy podané po této lhůtě nebude brán zřetel.
 
Návrh musí obsahovat
a) název školy,
b) jméno, příp. jména, příjmení a trvalý pobyt nebo firmu nebo název a sídlo navrhovatele, příp. navrhovatelů,
c) jméno, příp. jména a příjmení kandidátů, datum narození a obec, kde jsou přihlášeni
k trvalému  pobytu,
d) podpis navrhovatele.
 
 
K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti ve smyslu volebního řádu, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb.
 
Rozhodnutí ředitele školy o odmítnutí návrhu a seznam kandidátů budou vyvěšeny od  21. 11 2017 na vývěsce školy.
 
Oprávněni volit členy rady jsou zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci nebo studenti a pedagogičtí pracovníci školy. Hlasovací právo za nezletilého žáka vykonává pouze jeden z jeho zákonných zástupců.
 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost.
 
 
 
V Ostrově dne 23. 10. 2017                
Mgr. Jaroslav Šafránek
 
ředitel školy
 


Zpět

Gymnázium Ostrov