Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Organizace výuky od pondělí 3. května pro nižší gymnázium

Milí žáci nižšího gymnázia, vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
 
od pondělí 3. května 2021 zahajují třídy nižšího stupně gymnázia (tj. primy až kvarty) tzv. rotační výuku, kdy se jeden týden žáci učí prezenčně ve škole a druhý týden zůstávají doma a učí se distančně. To vše je samozřejmě spojeno s řadou nezbytných organizačních a režimových opatření a bude také třeba sladit prezenční výuku se souběžně probíhajícími přijímacími i maturitními zkouškami.
 
V týdnu od pondělí 3. 5. až do pátku 7. 5. 2021 mají prezenční výuku přímo ve škole třídy s označením B (tj. prima B, sekunda B, tercie B a kvarta B). Třídy A pokračují v distanční výuce.
V týdnu od pondělí 10. 5. až do pátku 14. 5. 2021 mají prezenční výuku přímo ve škole třídy s označením A (tj. prima A, sekunda A, tercie A a kvarta A). Třídy B pokračují v distanční výuce.
Prezenční výuka bude probíhat dle upraveného rozvrhu, stejně tak distanční. Své týdenní rozvrhy najdete v Bakalářích spolu s dalšími doplňujícími informacemi.
 
Výjimkou budou dny pondělí 3. 5., úterý 4. 5., středa 5. 5. a čtvrtek 6. 5., kdy se budou konat přijímací zkoušky. Ve středu a ve čtvrtek je ředitelské volno a výuka je tak kompletně zrušena. Prezenční výuka v pondělí a v úterý bude probíhat z organizačních a protiepidemických důvodů (povinné testování viz níže) v redukované podobě bez odpoledního vyučování. 
V prvním adaptačním týdnu výuky by žáci neměli absolvovat ústní zkoušení ani písemné práce, domácí úkoly jsou minimalizovány a klasifikovány jen kladně. Výjimkou mohou být dobrovolná zkoušení nebo písemné práce s volbou žáků, zda známku z nich chtějí započítat do klasifikace.
Aktuálně nastavené podmínky umožňují, aby v rámci prezenční výuky probíhala již také tělesná výchova, a to za předpokladu, že sportovní činnosti jsou konány venku (ve vnějších prostorech). V případě nepříznivého počasí bude tělesná výchova nahrazena alternativní činností.
V hudební výchově se prozatím nebude moci zpívat. Ostatní předměty probíhají bez omezení.
 
Kromě tradičních režimových opatření (zakrytí dýchacích cest minimálně chirurgickou rouškou, pravidelná a opakovaná dezinfekce a mytí rukou) je podmínkou pro povolení vstupu žáků do budovy školy, že žák nemá příznaky onemocnění COVID-19předložil platné potvrzení o negativním antigenním testu na onemocnění COVID 19 nebo jeho alternativy.
Žáci budou testováni dvakrát týdně (tzv. samoodběrem prostřednictvím MŠMT dodaného antigenního testu) ve třídách dle týdenních rozpisů – viz. příloha.                   
Pokud se žák tohoto povinného testování nezúčastní, do školy přijde později či jiný den a nesplňuje níže uvedenou alternativu, hlásí se k individuálnímu otestování na recepci u paní Adamovské. Pokud ji nezastihne osobně, kontaktuje ji telefonicky a počká na ni u vchodu. Ve třídě vyučujícímu odevzdá potvrzení o negativním výsledku testu.  
 
Alternativu školního testování představuje možnost předložit jiné řádné listinné potvrzení od zdravotnického zařízení o negativním výsledku testu na onemocnění COVID-19, který není starší než 48 hodin. Potvrzení o negativním výsledku testu lze nahradit také potvrzením, které vydalo zdravotnické zařízení a které dosvědčuje prodělání nemoci COVID-19 s tím, že od pozitivního výsledku testu neuplynulo více než 90 dní. Poslední možností je předložení potvrzení o dokončeném očkování proti nemoci COVID-19, kdy od poslední předepsané dávky uplynulo alespoň 14 dnů.
Pokud žák test nepodstoupí (resp. ho nenahradí některou z možných alternativ), případně odmítne nosit předepsanou ochranu dýchacích cest (minimálně chirurgickou roušku), pak není možné, aby byl osobně přítomen na prezenčním vzdělávání. Takového žáka škola z prezenčního vzdělávání omluví, tj. jeho absence bude evidována jako omluvená. V tomto případě je tedy situace obdobná, jako když žák z důvodu jakéhokoliv onemocnění zůstane doma.  Škola v takovém případě nezajišťuje dotyčnému žákovi distanční způsob vzdělávání. Věřím však, že taková situace vůbec nenastane.
 
V případě pozitivního výsledku AG testu je dotyčný žák umístěn do izolační místnosti  – pavilon B přízemí. Při čtvrtečním testování zůstává v izolaci celá třída. Škola kontaktuje zákonné zástupce a vyzve je, aby bez zbytečného odkladu žáka(y) ze školy vyzvedl(i).  V této souvislosti žádáme všechny rodiče, resp. zákonné zástupce žáků o pečlivou kontrolu a aktualizaci svých kontaktů, které škole poskytli (zejména pak telefonních čísel a e-mailů). V izolaci pobývá nezletilý žák nejdéle do doby běžného odchodu ze školy.
Abychom tento postup zjednodušili a pro rodiče ulehčili, doporučujeme každému zákonnému zástupci poskytnout formou zprávy Komens prostřednictvím školního informačního systému Bakaláři třídnímu učiteli předběžný souhlas, že škola může umožnit u pozitivně testovaného žáka (či žáka, který se dostal v předchozích dvou dnech při výuce do kontaktu s žákem pozitivně testovaným) samostatný neprodlený odchod ze školy bez povinnosti osobního převzetí zákonným zástupcem.
Škola vydá pozitivně testovanému žáku potvrzení o skutečnosti, že byl pozitivně antigenně testován. Daný žák, resp. jeho zákonný zástupce je následně povinen neprodleně telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu příslušného praktického lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost. Lékař je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního (potvrzovacího) vyšetření metodou testu PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
Žákům, kteří byli v předcházejících dvou dnech v jedné třídě s žákem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole do doby, než bude zjištěn výsledek konfirmačního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.
 
V případě, kdy konfirmační test PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží žák, resp. jeho rodič neprodleně výsledek škole, která dále informuje původně indikované kontakty. Všichni dotyční žáci se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.
V případě, kdy konfirmační test PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, žák, resp. zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního PCR testu.
Škola následně bezodkladně zašle příslušné KHS seznam žáků, kteří byli ve stanovených dnech ve škole v kontaktu s jiným žákem, který měl pozitivní výsledek PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí žákům ze seznamu první karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.
Pokud je v důsledku nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než polovině žáků alespoň jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na povinnou distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.
 
Všechna režimová a protiepidemická opatření jsou přijata v souladu s platnými MIMOŘÁDNÝMI OPATŘENÍMI Ministerstva zdravotnictví a MŠMT ČR.
V příloze naleznete odkazy na manuál MŠMT k testování ve školách, leták k testování pro žáky, leták k testování pro rodičeinstruktážní leták od dodavatele Singclean testů.
Doporučujeme také zhlédnout instruktážní video k testování na YouTube Instruktáž pro školy - YouTube.
 
Školní jídelna funguje denně od 11:00 do 14:00 žáci  obědvají podle týdenních rozpisů rozpisů. ( viz příloha)    Pro žáky s distančním způsobem výuky formou výdeje do nosiče v době od 11:00 h do 11:25 h.
Těšíme se na návrat alespoň části žáků do školních lavic a přejeme všem žákům i rodičům pevné zdraví a jen příjemné dny.
 Vaše vedení gymnázia Ostrov
 
testování žáků 3_5_, 7_5_.pdf
jídelna 3_-7_ 5_.pdf


Zpět

Gymnázium Ostrov