Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Organizace výuky pro žáky vyššího gymnázia od 3. května

Milí žáci vyššího gymnázia, vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
 
třebaže poslední pandemické ukazatele jsou pro naše město, okres a kraj poměrně optimistické, bude ještě nějaký čas trvat, než si bude možné úplně oddechnout a odvolat všechna nouzová opatření.
Aktuálně se žáci vyššího gymnázia (VG) vzdělávajínadále plně distančním způsobem.
Podle aktualizovaného MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN ze dne 12. dubna 2021 je zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání ve škole, s výjimkou:
a)    individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník);
b)   skupinové konzultace žáků posledních ročníků anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině;
c)    konání maturitních zkoušek a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti;
d)   konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek.
 
MO MZd č. j.: MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN ze dne 12. dubna 2021 doplňuje dále požadavek, že žákovi, který se účastní skupinové konzultace podle bodu b) nebo maturitních či mezinárodně uznávaných zkoušek podle bodu c), umožní daná škola osobní přítomnost pouze tehdy, pokud
1.     nemá příznaky onemocnění COVID-19 a
2. podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (dále jen „preventivní antigenní test“) a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření z odběrového místa nebo jeho přípustnou alternativou.
AGtestování svým žákům poskytne také Gymnázium Ostrov, avšak pouze v předem stanovených termínech.
Alternativu školního testování představuje možnost předložit jiné řádné listinné potvrzení od zdravotnického zařízení o negativním výsledku testu na onemocnění COVID-19, který není starší než 48 hodin. Potvrzení o negativním výsledku testu lze nahradit také potvrzením, které vydalo zdravotnické zařízení a které dosvědčuje prodělání nemoci COVID-19 s tím, že od pozitivního výsledku testu neuplynulo více než 90 dní. Poslední možností je předložení potvrzení o dokončeném očkování proti nemoci COVID-19, kdy od poslední předepsané dávky uplynulo alespoň 14 dnů.
 
V průběhu písemné i ústní maturitní zkoušky a didaktického testu musí mít všichni zúčastnění v učebně nasazenu ochranu úst a nosu (chirurgickou roušku nebo respirátor).
Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby.
V místnosti, kde probíhá ústní zkouška, jsou přítomni zejména členové zkušební komise, zkoušený žák a připravující se žák. Dále mohou být při ústní zkoušce přítomni (v rámci naplnění zásady veřejnosti ústní maturitní zkoušky) další osoby, nejvýše však do počtu 20 osob v učebně. Všechny tyto osoby ale musí jako podmínku pro osobní přítomnost na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech. Zároveň nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí také do školy vstoupit.
Podle oznámení MŠMT ČR bude pro letošní maturanty vypsán ještě jeden dodatečný termín pro didaktické testy, a to již na počátku července 2021. Maturanti tedy nebudou mít v této části společné („státní“) MZ jen dva, ale tři opravné termíny.
 
Stejně jako ostatní členové pedagogického sboru přeji našim maturantům, aby zúročili úsilí vynaložené v přípravě a všichni dobře zvládli všechny předepsané části letošních maturitních zkoušek a následně bez obtíží prošli i úskalím přijímacího řízení na preferovanou vysokou školu.  K naší lítosti by také letos tradiční slavnostní předání maturitních vysvědčení v ostrovském klášterním areálu provázelo tolik rizik a komplikací, že jsme nuceni ho podruhé v historii školy zrušit. 
 
V příloze naleznete odkazy na manuál MŠMT k testování ve školách, leták k testování pro žáky, leták k testování pro rodičeinstruktážní leták od dodavatele Singclean testů.
Doporučujeme také zhlédnout instruktážní video k testování na YouTube Instruktáž pro školy - YouTube.
 
Milí žáci, vážení rodiče, pevně věřím, že společně vše dobře zvládneme. Přeji Vám i Vašim blízkým pevné zdraví a jen a jen příjemné dny koronaviru navzdory!
 
Jaroslav Šafránek
ředitel školy
 


Zpět

Gymnázium Ostrov