Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
Výsledky 1. kola přijímacího řízení do osmiletého oboru po náhradním termínu
Výsledková listina byla doplněna o výsledky uchazečů, kteří konali přijímací zkoušky v náhradním termínu. 8leté po náhradním termínu(1).pdf Přijaté uchazeče prosíme o odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.... více >

Výsledky 1. kola přijímacího řízení
Výzva rodičům k odvolacímu řízení Přijaté uchazeče prosíme o odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dnů (16. 5. 2019), nejlépe obratem. Pokud tak neučiníte, bude na Vaše místo přijat další uchazeč dle výsledkové listiny. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí písemně. V případě ... více >

Přijímací zkoušky – organizační upřesnění
Přijímací zkoušky probíhají v pavilonu A Gymnázia Ostrov podle časového schématu CERMATU. Časové schéma Seznamy uchazečů s rozdělením do jednotlivých učeben budou umístěny na nástěnce v přízemí pavilonu A a na dveřích jednotlivých učeben. V průběhu přijímacích zkoušek není rodičům uchazečů vstup do budovy gy... více >

Možnosti rozvoje nadání studentů - přednáška pro rodiče uchazečů o studium
Gymnázium Ostrov ve spolupráci s NIDV Karlovy Vary organizuje pro rodiče uchazečů o gymnaziální studium přednášku s názvem Možnosti rozvoje nadání studentů v novém systému podpůrných opatření. Přednáška proběhne v sobotu 23. března od 9:00 do 11:00 v učebně SV2 v 1. patře pavilonu A gymnázia. Přednášet budou: ... více >

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 16. a 23. března
Matematika Přípravný kurz z matematiky  pro uchazeče, kteří se na kurz přihlásili, se uskuteční v sobotu 16. března od 9.00 - do 12.00 v pavilonu A Gymnázia Ostrov     Organizační schéma kurzu. Rozdělení žáků do skupin bude zveřejněno na informačním panelu v přízemí pavilonu A. Administrace žáků - 9.00 - 9.15 Řešení testu z ... více >

 Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Přijímáme uchazeče do čtyřletého oboru (jedna třída - 30 žáků) a osmiletého oboru (dvě třídy - 60 žáků). 

  

Organizace přijímacího řízení

Uchazeči do osmiletého i čtyřletého oboru absolvují v prvním kole přijímacího řízení jednotnou zkoušku ve formě písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Každý uchazeč může písemný test konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Termíny konání jednotné zkoušky:

Osmiletý studijní obor - 1. termín -  úterý 16. 4. 2019, 2. termín - středa 17. 4. 2019

Čtyřletý studijní obor - 1. termín - pátek 12. 4. 2019, 2. termín - pondělí 15. 4. 2019

Náhradní termín do osmiletého i čtyřletého studijního oboru: 

1. termín - pondělí 13. 5. 2019, 2. termín - úterý 14. 5. 2019

 

Sdělení MŠMT - termíny jednotné zkoušky

Specifikace požadavků pro jednotnou zkoušku

Specifikace pozadavku_CJL.pdf

Specifikace pozadavku_MA.pdf

Informace MŠMT k přijímacímu řízení

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia a do 1. ročníku osmiletého gymnázia

4leté gymnázium

8leté gymnázium

 

Přihláška ke vzdělávání na střední škole

 

Přihlášku ke vzdělávání na střední škole je nutné doručit osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb do sekretariátu školy do 1. března 2019.

Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí.

(V 1. kole může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Uchazeč uvede na obou přihláškách školy v tomtéž pořadí.)

Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání.

 - Oficiální název školy - Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace.

 - Studijní obory - osmileté gymnázium -79-41-K/81

                          - čtyřleté gymnázium - 79-41-K/41

Upozornění!

Na přihlášce je nutno uvést také datum narození zákonného zástupce uchazeče.(viz aktuální formulář přihlášky)

 

K přihlášce přiložte kopie diplomů s umístěním na 1. - 3. místě v individuálních naukových soutěžích pořádaných MŠMT.

Gymnázium Ostrov potvrzení od lékaře nevyžaduje.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami k přihlášce přiloží rovněž příslušný posudek ze školského poradenského zařízení, ve kterém bude upřesněno navýšení časové dotace pro písemné testy přijímacích zkoušek.

Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví MŠMT a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Žáci základní školy obdrží příslušný tiskopis na požádání od výchovného poradce příslušné základní školy.

Přihlášky najdete na 

www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

 

Prihlaska_SS_denni.2017pdf

 

Jednotné časové schéma pro přijímací zkoušky - jaro 2019

 JPZ_schema_2019.pdf

Legislativa k přijímacímu řízení.

Vybraná ustanovení novely školského zákona k přijímacímu řízení na střední školy

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 

Informace pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami k přihlášce přiloží posudek ze školského poradenského zařízení, ve kterém bude uvedeno procentuální navýšení časové dotace pro písemné testy přijímacíéch zkoušek, popř. další podpůrná opatření.

Uzpůsobení podmínek pro uchazeče se SVP

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Uchazečům, kteří si podají přihlášku ke studiu na naší škole, nabízíme přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obsahem kurzu bude řešení modifikovaných testů společnosti CERMAT  a jejich následný rozbor pod vedením pedagogů gymnázia.

Kurz proběhne v termínech:

matematika pro uchazeče o osmileté i čtyřleté studium – sobota 16. 3. 2019, od 9.00 do 12.00,

český jazyk a literatura pro uchazeče o osmileté i čtyřleté studium – sobota

23. 3. 2019, od 9.00 do 12.00.

Kurz bude probíhat v budově gymnázia a je bezplatný. Lze se přihlašovat na jednu či obě části.

Přihlášky na přípravné kurzy je nutné zaslat do 1. 3. 2019 na přiloženém formuláři elektronicky na adresu jirifresser@gymostrov.eu 

 

Formulář přihlášky k přípravným kurzům

Přihláška na přípravný kurz pro přijímací zkoušky.doc

 

Prezentace ze Dne otevřených dveří

Přijímací řízení - prezentace.ppt
Gymnázium Ostrov