Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
Výsledky přijímacích zkoušek do 8letého oboru po náhradním termínu
Přijaté uchazeče prosíme o odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dnů (nejlépe obratem), pokud tak neučiníte, bude na Vaše místo přijat další uchazeč dle výsledkové listiny. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí písemně. Nepřijatým uchazečům, kteří splnili kritéria přijímacího ř ... více >

Výsledky prvního kola přijímacího řízení
 Výzva rodičům k odvolacímu řízení Přijaté uchazeče prosíme o odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních  dnů (nejlépe obratem), pokud tak neučiníte, bude na Vaše místo přijat další uchazeč dle výsledkové listiny. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí písemně. V případě n... více >

Přijímací zkoušky - organizační upřesnění
 Zkoušky probíhají podle časového schématu CERMATU. Seznamy uchazečů s rozdělením do jednotlivých učeben jsou umístěny na nástěnce v přízemí pavilonu A a na dveřích jednotlivých učeben. V průběhu přijímacích zkoušek není rodičům uchazečů vstup do budovy gymnázia povolen. Rodičům je k dispozici školní jídelna Scolar... více >

Jak pracovat s nadanými žáky - přednáška pro rodiče uchazečů o studium
 Gymnázium Ostrov ve spolupráci s NIDV Karlovy Vary organizuje pro rodiče uchazečů o gymnaziální studium přednášku s názvem Nadaní, mimořádně nadaní a ti druzí (u kterých na to ještě nepřišli). Přednáška proběhne v sobotu 17. března od 9.00 v učebně SV2 v 1. patře pavilonu A gymnázia. Přednášet budou: Mgr. Helena... více >

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 17. a 24. března
Matematika Přípravný kurz z matematiky  pro uchazeče, kteří se na kurz přihlásili, se uskuteční v sobotu 17. března od 9.00 - do 12.00 v pavilonu A Gymnázia Ostrov   Pro zájemce z řad rodičů uchazečů proběhne 17. 3. od 9:00 přednáška o práci s nadanými žáky. Podrobnější informace o přednášce najdete na webov ... více >

 Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Pro školní rok 2018/2019 otevíráme

  •  2 třídy osmiletého gymnázia (60 žáků)
  •  1 třídu čtyřletého gymnázia (30 žáků)

 

Organizace přijímacího řízení

Uchazeči do osmiletého i čtyřletého oboru absolvují v prvním kole přijímacího řízení jednotnou zkoušku ve formě písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Každý uchazeč může písemný test konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Termíny konání jednotné zkoušky:

Osmiletý studijní obor - 1. termín -  13. 4. 2018, 2. termín - 17. 4. 2018

Čtyřletý studijní obor - 1. termín - 12. 4. 2018, 2. termín - 16. 4. 2018

Náhradní termín do osmiletého i čtyřletého studijního oboru: 

1. termín - 10. 5. 2 018, 2. termín - 11. 5. 2018

 

Specifikace požadavků pro jednotnou zkoušku

Specifikace pozadavku_CJL.pdf

Specifikace pozadavku_MA.pdf

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia a do 1. ročníku osmiletého gymnázia

Kritéria 4leté.pdf

Kritéria 8leté.pdf

 

Přihláška ke vzdělávání na střední škole

 

Přihlášku ke vzdělávání na střední škole je nutné podat osobně nebo písemně do sekretariátu školy do 1. března 2018.

Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí.

(V 1. kole může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Uchazeč uvede na obou přihláškách školy v tomtéž pořadí.)

Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání.

 - Oficiální název školy - Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace.

 - Studijní obory - osmileté gymnázium -79-41-K/81

                          - čtyřleté gymnázium - 79-41-K/41

Upozornění!

Nově je na přihlášce nutno uvést také datum narození zákonného zástupce uchazeče.(viz aktuální formulář přihlášky)

 

K přihlášce přiložte kopie diplomů s umístěním na 1. - 3. místě v individuálních naukových soutěžích pořádaných MŠMT.

Gymnázium Ostrov potvrzení od lékaře nevyžaduje.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami k přihlášce přiloží rovněž příslušný posudek ze školského poradenského zařízení.

Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví MŠMT a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Žáci základní školy obdrží příslušný tiskopis na požádání od výchovného poradce příslušné základní školy.

Přihlášky najdete na 

www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

 

Prihlaska_SS_denni.2017pdf

 

Jednotné časové schéma pro přijímací zkoušky - jaro 2018

gymostrov/userfiles/JPZ_schema_2018.pdf

Legislativa k přijímacímu řízení.

Vybraná ustanovení novely školského zákona k přijímacímu řízení na střední školy

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 

Informace pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Uzpůsobení podmínek pro uchazeče se SVP

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Uchazečům, kteří si podají přihlášku ke studiu na naší škole, nabízíme přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obsahem kurzu bude řešení modifikovaných testů společnosti CERMAT  a jejich následný rozbor pod vedením pedagogů gymnázia.

Kurz proběhne v termínech:

matematika pro uchazeče o osmileté i čtyřleté studium – sobota 17. 3. 2018, od 9.00 do 12.00,

český jazyk a literatura pro uchazeče o osmileté i čtyřleté studium – sobota

24. 3. 2018, od 9.00 do 12.00.

Kurz bude probíhat v budově gymnázia a je bezplatný. Lze se přihlašovat na jednu či obě části.

Přihlášky na přípravné kurzy je nutné zaslat do 1. 3. 2018 na přiloženém formuláři elektronicky na adresu jirifresser@gymostrov.eu 

 

Formulář přihlášky k přípravným kurzům

Přihláška na přípravný kurz pro přijímací zkoušky.doc

 

Prezentace ze Dne otevřených dveří

Přijímací řízení - prezentace.ppt
Gymnázium Ostrov