Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
Výsledky přijímacího řízení do 8letého oboru po náhradním termínu přijímacích zkoušek
 PZK - 8LETE -PO NT.pdf ... více >

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do 4letého a 8letého oboru vzdělávání
 Výzva rodičům k odvolacímu řízení Přijaté uchazeče prosíme o odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dnů (nejlépe obratem), pokud tak neučiníte, bude na Vaše místo přijat další uchazeč dle výsledkové listiny. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí písemně. V případě nepřij... více >

Informace ke zveřejnění výsledků přijímacího řízení
 Výsledky přijímacího řízení do čtyřletého i osmiletého oboru vzdělání budou zvěřejněny na webových stránkách školy a vyvěšeny na vchodu do pavilonu A gymnázia ve středu 3. května 2017 ve 12.00. Nahlížet do spisu týkajícího se přijímacího řízení budou moci uchazeči a jejich zákonní zástupci ... více >

Přijímací zkoušky - organizační upřesnění
 V průběhu přijímacích zkoušek není rodičům uchazečů vstup do budovy gymnázia povolen. Rodičům bude od 8:30 do 13:30 k dispozici školní jídelna Scolarest, kde si budou moci zakoupit malé občerstvení. O přestávce mezi testem z matematiky a z českého jazyka je v prostorách gymnázia pro uchazeče zajištěn pedagogický dohled. Během přestávky... více >

 Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Pro školní rok 2017/2018 otevíráme dvě třídy osmiletého studia a jednu třídu čtyřletého studia.

 

Organizace přijímacího řízení

Uchazeči do osmiletého i čtyřletého oboru absolvují v prvním kole přijímacího řízení jednotnou zkoušku ve formě písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Každý uchazeč může písemný test konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Termíny konání jednotné zkoušky:

Osmiletý studijní obor - 1. termín -  18.4.2017, 2. termín - 20.4.2017

Čtyřletý studijní obor - 1. termín - 12.4.2017, 2. termín - 19.4.2017

Náhradní termín do osmiletého i čtyřletého studijního oboru: 

1. termín - 11.5.2017, 2. termín - 12.5.2017

 

Specifikace požadavků pro jednotnou zkoušku

Specifikace pozadavku_CJL.pdf

Specifikace pozadavku_MA.pdf

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia a do 1. ročníku osmiletého gymnázia

Kritéria - 4 leté gymnázium.pdf

Kritéria - 8 leté gymnázium.pdf

 

Přihláška ke vzdělávání na střední škole

 

Přihlášku ke vzdělávání na střední škole je nutné podat osobně nebo písemně do sekretariátu školy do 1. března 2017.

Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí.

(V 1. kole může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky.Uchazeč uvede na oboou přihláškách školy v tomtéž pořadí.)

Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání.

 - Oficiální název školy - Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace.

 - Studijní obory - osmileté gymnázium -79-41-K/81

                          - čtyřleté gymnázium - 79-41-K/41

K přihlášce přiložte kopie diplomů s umístěním na 1. - 3. místě v individuálních naukových soutěžích pořádaných MŠMT.

Gymnázium Ostrov potvrzení od lékaře nevyžaduje.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami k přihlášce přiloží rovněž příslušný posudek ze školského poradenského zařízení.

Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví MŠMT a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Žáci základní školy obdrží příslušný tiskopis na požádání od výchovného poradce příslušné základní školy.

Přihlášky najdete na 

www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v

 

Prihlaska_SS_denni.2017pdf

 

 

Legislativa k přijímacímu řízení.

Vybraná ustanovení novely školského zákona k přijímacímu řízení na střední školy

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ze dne 24. října 2016 

Informace pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Informace pro uchazeče se SVP.pdf

JPZ17_Uzpusobeni-podminek-uchazecu.pdf

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Uchazečům, kteří si podají přihlášku ke studiu na naší škole, nabízíme přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obsahem kurzu bude řešení modifikovaných testů společnosti CERMAT  a jejich následný rozbor pod vedením pedagogů gymnázia.

Kurz proběhne v termínech:

matematika pro uchazeče o osmileté i čtyřleté studium – sobota 18.3.2017, od 9.00 do 12.00,

český jazyk a literatura pro uchazeče o osmileté i čtyřleté studium – sobota 25.3.2017, od 9.00 do 12.00.

Kurz bude probíhat v budově gymnázia a je bezplatný. Lze se přihlašovat na jednu či obě části.

Přihlášky na přípravné kurzy je nutné zaslat do 1. 3. 2017 na přiloženém formuláři elektronicky na adresu jirifresser@gymostrov.eu 

 

Formulář přihlášky k přípravným kurzům

Přihláška na přípravný kurz pro přijímací zkoušky.doc

 

Prezentace ze Dne otevřených dveří

Přijímací řízení -jaro 2017-sborovna.ppt
Gymnázium Ostrov