Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

 Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Přijímáme uchazeče do čtyřletého oboru  a osmiletého oboru.

  

Organizace přijímacího řízení

Uchazeči do osmiletého i čtyřletého oboru absolvují v prvním kole přijímacího řízení jednotnou zkoušku ve formě písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:

 

Čtyřletý obor:

1. termín - úterý 12. dubna 2022

2. termín - středa 13. dubna 2022

 

 

Osmiletý obor:

1. termín - úterý 19. dubna 2022

2. termín -  středa 20. dubna 2022

 

 

 

Náhradní termín pro všechny obory:

1. termín -  úterý 10. května 2022

2. termín - středa 11. května 2022

 

Časový rozvrh (zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky

Bude umístěn zde po zveřejnění Cermatem.

Specifikace požadavků pro jednotnou zkoušku

Specifikace pozadavku_CJL.pdf

Specifikace pozadavku_MA.pdf

Informace MŠMT k přijímacímu řízení

 

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia a do 1. ročníku osmiletého gymnázia

Budou zveřejněna do 31. ledna 2022.

 

Přihláška ke vzdělávání na střední škole

 

Přihlášku ke vzdělávání na střední škole je nutné doručit osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb do sekretariátu školy do 1. března 2022.

Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí.

(V 1. kole může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Uchazeč uvede na obou přihláškách školy v tomtéž pořadí.)

Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání.

 - Oficiální název školy - Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace.

 - Studijní obory - osmileté gymnázium -79-41-K/81

                          - čtyřleté gymnázium - 79-41-K/41

Upozornění!

Na přihlášce je nutno uvést také datum narození zákonného zástupce uchazeče.(viz aktuální formulář přihlášky)

 

K přihlášce přiložte kopie diplomů s umístěním na 1. - 3. místě v individuálních naukových soutěžích pořádaných MŠMT.

Gymnázium Ostrov potvrzení od lékaře nevyžaduje.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami k přihlášce přiloží rovněž příslušný posudek ze školského poradenského zařízení, ve kterém bude upřesněno navýšení časové dotace pro písemné testy přijímacích zkoušek.

Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví MŠMT a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Žáci základní školy obdrží příslušný tiskopis na požádání od výchovného poradce příslušné základní školy.

Přihlášky najdete na 

prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/Tiskopisy-

 

Legislativa k přijímacímu řízení.

Vybraná ustanovení novely školského zákona k přijímacímu řízení na střední školy

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 

prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Informace pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami k přihlášce přiloží posudek ze školského poradenského zařízení, ve kterém bude uvedeno procentuální navýšení časové dotace pro písemné testy přijímacíéch zkoušek, popř. další podpůrná opatření.

Uzpůsobení podmínek pro uchazeče se SVP

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Uchazečům, kteří si podají přihlášku ke studiu na naší škole, nabízíme přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obsahem kurzu bude řešení modifikovaných testů společnosti CERMAT  a jejich následný rozbor pod vedením pedagogů gymnázia.

Kurz proběhne v termínech:

matematika pro uchazeče o osmileté i čtyřleté studium – sobota 26. 3. 2022, od 9.00 do 12.00,

český jazyk a literatura pro uchazeče o osmileté i čtyřleté studium – sobota

2. 4. 2022, od 9.00 do 12.00.

Kurz bude probíhat podle aktuální epidemické situace buď prezenčně v budově gymnázia nebo distančně v programu MS Teams a je bezplatný. Lze se přihlašovat na jednu či obě části. Přihlášení účastníci obdrží podrobné informace e-mailem.

Přihlášky na přípravný kurz je nutné zaslat do 1. 3. 2022 na přiloženém formuláři elektronicky na adresu jirifresser@gymostrov.eu 

 

Formulář přihlášky k přípravnému kurzu

Přihláška na přípravný kurz pro přijímací zkoušky.doc

 

Prezentace ze dne otevřených dveří 

Bude umístěna zde.
Gymnázium Ostrov