Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
Výsledky přijímacích zkoušek do osmiletého oboru po náhradním termínu
Přijatí uchazeči Přijatí - 8 - náhr_ termín.pdf   Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení Pořadí - 8-náhr_ termín.pdf   Termín odevzdání zápisového lístku pro uchazeče přijaté v náhradním termínu – 3. 7. 2020     Rozhodnutí o přijetí nebude zasíláno poštou. Uchazeč m... více >

Výsledky přijímacích zkoušek - Gymnázium osmileté - 79-41-K/81
Přijatí uchazeči 8leté - přijatí uchazeči.pdf   Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v 1. kole přijímacího řízení 8leté - pořadí uchazečů.pdf   Kritéria hodnocení Kriteria osmileté -ofic_(1).pdf   Přijaté uchazeče žádáme o odevzdání zápisového lístku nejpozději do 5 pracovních dnů ... více >

Výsledky přijímacích zkoušek - Gymnázium čtyřleté - 79-41-K/41
Přijatí uchazeči 4leté - přijatí uchazeči.pdf   Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v 1. kole přijímacího řízení 4leté - pořadí uchazečů.pdf   Kritéria hodnocení Kritéria čtyřleté - ofic_(1).pdf   Přijaté uchazeče žádáme o odevzdání zápisového lístku nejpozději do 5 pracovních ... více >

Důležité informace týkající se přijímacích zkoušek
Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Pozvánky k jednotným přijímacím zkouškám budou uchazečům, kteří si naši školu napsali na 1. místo a budou zde tedy konat zkoušky, rozesílány nejpozději 25. května u čtyřletých oborů a 26. května u ... více >

Zákon upravující pravidla příjímaní ke vzdělávání ve střední škole a ukončování středního vzdělávání
 Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, upravuje pro školní rok 2019/2020 pravidla přijímacího řízení včetně podmínek konání jednotné přij ... více >

 Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Přijímáme uchazeče do čtyřletého oboru (jedna třída - 30 žáků)  a osmiletého oboru (dvě třídy - 60 žáků) . 

  

Organizace přijímacího řízení

Uchazeči do osmiletého i čtyřletého oboru absolvují v prvním kole přijímacího řízení jednotnou zkoušku ve formě písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

 

Termíny konání jednotné zkoušky:

Čtyřletý obor:

Řádný termín - pondělí 8. června 2020

 

 

Osmiletý obor:

Řádný termín - úterý 9. června 2020

 

 

Náhradní termín pro všechny obory:

 23. června 2020

 

Časový rozvrh (zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky

JPZ_JZS_2019_2020_15_1_2020.pdf

Specifikace požadavků pro jednotnou zkoušku

Specifikace pozadavku_CJL.pdf

Specifikace pozadavku_MA.pdf

Informace MŠMT k přijímacímu řízení

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia a do 1. ročníku osmiletého gymnázia

Kritéria čtyřleté - ofic_.pdf

Kriteria osmileté -ofic_.pdf

 

Přihláška ke vzdělávání na střední škole

 

Přihlášku ke vzdělávání na střední škole je nutné doručit osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb do sekretariátu školy do 2. března 2020.

Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí.

(V 1. kole může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Uchazeč uvede na obou přihláškách školy v tomtéž pořadí.)

Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání.

 - Oficiální název školy - Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace.

 - Studijní obory - osmileté gymnázium -79-41-K/81

                          - čtyřleté gymnázium - 79-41-K/41

Upozornění!

Na přihlášce je nutno uvést také datum narození zákonného zástupce uchazeče.(viz aktuální formulář přihlášky)

 

K přihlášce přiložte kopie diplomů s umístěním na 1. - 3. místě v individuálních naukových soutěžích pořádaných MŠMT.

Gymnázium Ostrov potvrzení od lékaře nevyžaduje.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami k přihlášce přiloží rovněž příslušný posudek ze školského poradenského zařízení, ve kterém bude upřesněno navýšení časové dotace pro písemné testy přijímacích zkoušek.

Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví MŠMT a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Žáci základní školy obdrží příslušný tiskopis na požádání od výchovného poradce příslušné základní školy.

Přihlášky najdete na 

prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss

 

Prihlaska_SS_denni.2019pdf

 

Jednotné časové schéma pro přijímací zkoušky - jaro 2020

Schéma bude uvedeno na tomto místě poté, co jej zveřejní MŠMT.
 

Legislativa k přijímacímu řízení.

Vybraná ustanovení novely školského zákona k přijímacímu řízení na střední školy

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 

Informace pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami k přihlášce přiloží posudek ze školského poradenského zařízení, ve kterém bude uvedeno procentuální navýšení časové dotace pro písemné testy přijímacíéch zkoušek, popř. další podpůrná opatření.

Uzpůsobení podmínek pro uchazeče se SVP

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Uchazečům, kteří si podají přihlášku ke studiu na naší škole, nabízíme přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obsahem kurzu bude řešení modifikovaných testů společnosti CERMAT  a jejich následný rozbor pod vedením pedagogů gymnázia.

Kurz proběhne v termínech:

matematika pro uchazeče o osmileté i čtyřleté studium – sobota 14. 3. 2020, od 9.00 do 12.00,

český jazyk a literatura pro uchazeče o osmileté i čtyřleté studium – sobota

21. 3. 2020, od 9.00 do 12.00.

Kurz bude probíhat v budově gymnázia a je bezplatný. Lze se přihlašovat na jednu či obě části.

Přihlášky na přípravný kurz je nutné zaslat do 1. 3. 2020 na přiloženém formuláři elektronicky na adresu jirifresser@gymostrov.eu 

 

Formulář přihlášky k přípravnému kurzu

Přihláška na přípravný kurz pro přijímací zkoušky.doc

 

Prezentace ze Dne otevřených dveří 11. ledna 2020

Přijímací řízení - prezentace
Gymnázium Ostrov