Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

 Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Přijímáme uchazeče do čtyřletého oboru (jedna třída - 30 žáků) a osmiletého oboru (dvě třídy - 60 žáků). 

  

Organizace přijímacího řízení

Uchazeči do osmiletého i čtyřletého oboru absolvují v prvním kole přijímacího řízení jednotnou zkoušku ve formě písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Každý uchazeč může písemný test konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Termíny konání jednotné zkoušky:

Osmiletý studijní obor - 1. termín -  úterý 16. 4. 2019, 2. termín - středa 17. 4. 2019

Čtyřletý studijní obor - 1. termín - pátek 12. 4. 2019, 2. termín - pondělí 15. 4. 2019

Náhradní termín do osmiletého i čtyřletého studijního oboru: 

1. termín - pondělí 13. 5. 2019, 2. termín - úterý 14. 5. 2019

 

Sdělení MŠMT - termíny jednotné zkoušky

Specifikace požadavků pro jednotnou zkoušku

Specifikace pozadavku_CJL.pdf

Specifikace pozadavku_MA.pdf

Informace MŠMT k přijímacímu řízení

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia a do 1. ročníku osmiletého gymnázia

Budou umístěna zde nejpozději 31. ledna 2019.

 

Přihláška ke vzdělávání na střední škole

 

Přihlášku ke vzdělávání na střední škole je nutné doručit osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb do sekretariátu školy do 1. března 2019.

Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí.

(V 1. kole může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Uchazeč uvede na obou přihláškách školy v tomtéž pořadí.)

Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání.

 - Oficiální název školy - Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace.

 - Studijní obory - osmileté gymnázium -79-41-K/81

                          - čtyřleté gymnázium - 79-41-K/41

Upozornění!

Na přihlášce je nutno uvést také datum narození zákonného zástupce uchazeče.(viz aktuální formulář přihlášky)

 

K přihlášce přiložte kopie diplomů s umístěním na 1. - 3. místě v individuálních naukových soutěžích pořádaných MŠMT.

Gymnázium Ostrov potvrzení od lékaře nevyžaduje.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami k přihlášce přiloží rovněž příslušný posudek ze školského poradenského zařízení, ve kterém bude upřesněno navýšení časové dotace pro písemné testy přijímacích zkoušek.

Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví MŠMT a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Žáci základní školy obdrží příslušný tiskopis na požádání od výchovného poradce příslušné základní školy.

Přihlášky najdete na 

www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

 

Prihlaska_SS_denni.2017pdf

 

Jednotné časové schéma pro přijímací zkoušky - jaro 2019

Bude uvedeno zde po zveřejnění MŠMT a Cermatem.

Legislativa k přijímacímu řízení.

Vybraná ustanovení novely školského zákona k přijímacímu řízení na střední školy

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 

Informace pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami k přihlášce přiloží posudek ze školského poradenského zařízení, ve kterém bude uvedeno procentuální navýšení časové dotace pro písemné testy přijímacíéch zkoušek, popř. další podpůrná opatření.

Uzpůsobení podmínek pro uchazeče se SVP

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Uchazečům, kteří si podají přihlášku ke studiu na naší škole, nabízíme přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obsahem kurzu bude řešení modifikovaných testů společnosti CERMAT  a jejich následný rozbor pod vedením pedagogů gymnázia.

Kurz proběhne v termínech:

matematika pro uchazeče o osmileté i čtyřleté studium – sobota 16. 3. 2019, od 9.00 do 12.00,

český jazyk a literatura pro uchazeče o osmileté i čtyřleté studium – sobota

23. 3. 2019, od 9.00 do 12.00.

Kurz bude probíhat v budově gymnázia a je bezplatný. Lze se přihlašovat na jednu či obě části.

Přihlášky na přípravné kurzy je nutné zaslat do 1. 3. 2019 na přiloženém formuláři elektronicky na adresu jirifresser@gymostrov.eu 

 

Formulář přihlášky k přípravným kurzům

Přihláška na přípravný kurz pro přijímací zkoušky.doc

 

Prezentace ze Dne otevřených dveří

Bude umístěna zde.
Gymnázium Ostrov