Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Výchovný poradce a kariérový poradce

 

Mgr. Ivan Váňa (353 433 780)

i.vana@gymostrov.eu

Konzultační hodiny: čtvrtek 12:00 - 13:00

 

 

Mgr. Naděžda Čechmanová - kariérový poradce

cechmanova@gymostrov.eu

 

Informace pro studenty

http://www.kampomaturite.cz

Jak vyplnit přihlášku na VŠ

Jak vyplnit přihlášku na VŠ

 

Přijímací řízení

- doručit přihlášku na vybranou vysokou školu(papírová i elektronická verze)

- kontakt se studijním oddělením příslušné VŠ(telefonicky si ověřit např.termíny)

 

Důležité termíny

http://www.vysokeskoly.com

 

Webové stránky pro kariérové poradenství

Informace o profesních a vzdělávacích možnostech

http://www.neflakamese.cz

 

Inormace o státní maturitě

http://www.novamaturita.cz

 

ISA-informační systém a uplatnění absolventů škol na trhu práce

http://www.infoabsolvent.cz

 

Portál pro školy

http://www.proskoly.cz

 

 

Výchovný poradce
 
Výklad hesla
 
Výchovný poradce působí na škole jako poskytovatel  poradenských služeb spolu se školním metodikem prevence, případně školním psychologem/školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy. (Věstník MŠMT, 2005)
 
Náplň činnosti poradenských pracovníků školního poradenského pracoviště
 
Uvnitř školního poradenského pracoviště je nutné jasné rozdělení náplně činnosti  všech poradenských odborníků. Výchovný poradce se  věnuje zejména problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných) na školách. Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Školní psycholog či školní speciální pedagog,pokud jím škola disponuje, vytváří systém včasné identifikace žáků s výukovými obtížemi a vytváří strategii používání ve školách pro prevenci výukových obtíží ve vztahu k reedukaci. Dále se věnuje metodické podpoře učitelů, zajišťuje krizovou intervenci.
Poskytování poradenských služeb na školách je zapracováno do vyhlášky 72/2005 Sb.o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a následně v její novele - Vyhláška č. 116 ze dne 15.dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Řídí se však i řadou další zákonů a vyhlášek.
 
Náplň činnosti výchovného poradce
 
Výchovný poradce  vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a  metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.
 
1. Poradenské činnosti
 
A) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:
 • Koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a  diagnosticko-poradenskými činnosti zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka.
 • Základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků.
 • Individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem).
 • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem).
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.
 • Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích, úřadů práce a  poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.
 
B) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 
C) Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 
D) Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
 
E) Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
 
2.  Metodické a informační činnosti
 •  
 • Zprostředkování  nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 • Poskytování informací o  činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • Shromažďování odborných zpráv a  informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a  jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření. (MŠMT: Věstník 2005, MŠMT: Vyhláška č. 72/2005 Sb.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gymnázium Ostrov