Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
O věcech obecných, čili zoon politikon
Foto Ve čtvrtek 8. června 2023 besedovala se studenty předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markéta Pekarová Adamová. Studentům na praktické ukázce objasnila legislativní proces a následně odpovídala na dotazy studentů (snížení věku prvovoličů, cesta na Taiwan, manželství pro všechny, interpelace, čtení zákonů, kdo může navrhovat zákony ... více >

Kvartáni na Úřadu práce v Ostrově
Foto V pátek 5. 5. 2023 se obě kvarty v rámci výuky občanské výchovy zúčastnily exkurze na Úřad práce ČR s pobočkou v Ostrově. Informačním a poradenským střediskem pro volbu a změnu povolání je provedla paní Šárka Kubešová. Žáci se seznámili s úřadem práce a jeho úkoly na poli sociáln ... více >

Tvoje cesta načisto 2023
Foto V úterý 25. dubna 2023 se zúčastnili studenti kvinty A a kvinty B programu Tvoje cesta načisto, který vedla uzemní koordinátorka prevence poručík Mgr. Lucie Machalová z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Program byl veden formou interaktivní přednášky založené na promítání skutečného ... více >

A kolik dostane?
 V rámci hodin občanské výchovy se ve dvou minulých pátcích postupně kvarta A a kvarta B zúčastnily přednášky o trestně právní odpovědnosti. Přímo od Policie ČR zastoupené kpt. Jaroslavou Kastlovou a kpt. Petrem Včelkou se žáci dozvěděli nejen jak se správně a zodpovědně chovat, ale v rámci simulovaného procesu vyšetřov ... více >

Honza Železný přednášel studentům o Indopacifiku
Foto V pondělí 4. dubna 2023 přednášel studentům maturant GO rok 2009, účastník Pražského studentského summitu a doktorand mezinárodních vztahů na Katedře politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU v Plzni  Mgr. Jan Železný na téma: Jak ovlivní mocenské soupeření USA a Číny stabilitu Indopacifiku? Ve své přednášce a ... více >

Krokus 2023
Foto V letošním školním roce se studenti naši školy připojili k projektu Krokus 2023.  Irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze nám poskytla cibulky žlutých krokusů, které studenti tercie A při hodině občanské výchovy na podzim zasadili jako při... více >

Svět záchranářů
Foto „Mimořádné události“ - pojem, který slýcháváme čím dál častěji. Povodně, havárie, velké požáry, bouře a další - to je jen hrstka případů, se kterými se můžeme kdykoliv potkat. Proto se v rámci prevence ve čtvrtek 16. 2. 2023 kvarta A zúčastnila ve Světě záchranářů zážitkového programu zaměřeného na ... více >

Pasování primánů
Foto Mikuláš, andělé a čerti letos přinesli netradiční nadílku – v pátek 6. 12. 2019 byli ve svých třídách i s třídními učitelkami slavnostně „pasováni“ na studenty gymnázia žáci obou prim. Čerti všechny náležitě pomalovali, Mikuláš jménem našeho gymnázia pasoval, andělé ozdobili odznakem a ... více >

Na úřadě
Foto  Naši primáni navštívili v minulých dnech Městský úřad Ostrov, aby se v rámci občanské výchovy seznámili s chodem úřadu a jeho agendami. Role průvodkyně se ujala tajemnice městského úřadu Jana Punčochářová. V zastupitelském sále se dozvěděli o fungování města a jeho orgánech – zastupitelstvu m... více >

Studentské parlamentní volby 2017 na GO
Foto Studentské parlamentní volby 2017 probíhaly na středních školách v České republice ve dnech 3. a 4. října 2017 v souvislosti s konáním reálných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ve volbách "nanečisto" hlasovalo celkem 281 škol, z toho 162 gymnázií, 132 středních odborných škol (SO ... více >

Studijní cesta do Evropského parlamentu ve Štrasburku
Foto  Ve dnech 13.-16. prosince 2016 jsme přijali pozvání pana JUDr. Jiřího Pospíšila, poslance EP k návštěvě Štrasburku. Po úvodní přednášce jsme se zájmem vyslechli vystoupení několika europoslanců za jednotlivé frakce na plénu EP, která byla tlumočena do sluchátek všemi národními jazyky EU. V odpolední části program... více >

         Předmětová komise ZSV a OV

               školní rok 2023/2024

Mgr. Naděžda Čechmanová, Mgr. Ivan Šupík, Mgr. Ivan Váňa, Mgr. Karel Novák
a Mgr. Ivan Machek (vedoucí předmětové komise)
 

Občanská výchova (OV)

Tento předmět se u nás vyučuje od primy až do kvarty.

Časová dotace je jedna hodina týdně.
Základním učebním materiálem je učebnice Občanská výchova pro 6.-9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia.
Obsah výuky tvoří: naše škola, naše město, vlast, významná výročí, národní bohatství, vztah člověka k přírodě, člověk a lidská práva, mezilidské vztahy, člověk v dospívání atd. Nedílnou součástí OV je také zdravý životní styl, kde klademe důraz na prevenci moderních nemocí a patologických jevů.
Učíme žáky rozumět záludnostem médií formou diskusí nad připravenými aktualitami.
Při výuce využíváme audiovizuální pomůcky.
 

Základy společenských věd (ZSV)

vyučujeme v kvintách až oktávách víceletého a v prvním až čtvrtém ročníku čtyřletého studia.
 
Časová dotace jsou dvě hodiny týdně.
 
Přehled učiva v jednotlivých ročnících:
 
kvinty a 1. ročníky
sociologie
socializace člověka,
komunikace,
soc. stratifikace
sexty a 2. ročníky
psychologie
obecná psychologie,
psychologie osobnosti,
soc. psychologie
septimy a 3. ročníky
politologie
nauka o státu
právo
ekonomie
postavení člověka ve státě,
moderní pluralitní demokracie,
politické uspořádání v ČR,
základy makro a mikroekonomie
oktávy a 4. ročníky
filozofie a etika
vývoj filozofického myšlení,
základní filozofické problémy,
etika,
morálka a řešení mravních problémů,
logika
 
Předmět seznamuje studenty vyššího gymnázia se základy vybraných společenských věd důležitých pro jejich orientaci v sociálních, psychologických, ekonomických, politických, filozofických a etických otázkách a vede je k poznávání sebe i druhých, k porozumění vzájemným vztahů mezi jedincem a společností v duchu demokracie, svobody a humanity.

 

Počínaje třetím ročníkem a septimou si mohou studenti vybrat také společenskovědní seminář. 

 

Společenskovědní semináře (SVS)

SVS jsou určeny především studentům, kteří mají zájem o společenskovědní problematiku, chtějí se jí věnovat studiem na VŠ nebo v pomaturitních oborech a volí si maturitní zkoušku ze ZSV.
 
V návaznosti na ZSV se snažíme semináře koncipovat tak, aby poskytovaly široké možnosti pro rozšiřování, prohlubování, systematizaci a zobecňování vědomostí, které si studenti osvojili v povinném předmětu. 

 

Obsah učiva SVS (septimy a 3. ročníky):
- mediální výchova
- výchova k občanství a demokracii
- ideologie
- mezinárodní vztahy a konflikty

 
Obsah učiva SVS (oktávy a 4. ročníky):
- příprava k maturitní zkoušce ze ZSV
- velká světová náboženství
 
Dále je v rámci studia společenských věd nabízen seminář z psychologie.   
Podle zájmu studentů je tento seminář možné volit od septimy a třetího ročníku.


Přehled vyučujících v jednotlivých ročnících a seminářích
 
primy
 
Mgr. Naděžda Čechmanová
po 1 h týdně
sekudy
Mgr. Naděžda Čechmanová
Mgr. Karel Novák
 
 
po 1 h týdně
tercie

Mgr. Ivan Šupík
Mgr. Čechmanová Naďa
 
 
po 1 h týdně
kvarty
Mgr. Naděžda Čechmanová
Mgr. Ivan Váňa
 
 
 
po 1 h týdně
kvinty a první ročníky (sociologie)
Mgr. Ivan Machek
 
po 2 h týdně
sexty a druhé ročníky (psychologie)
Mgr. Ivan Váňa
Mgr. Naďa Čechmanová
po 2 h týdně
septimy a třetí ročníky (politologie, stát a právo, ekonomie)
Mgr. Ivan Váňa
po 2 h týdně
oktávy a čtvrté ročníky (filosofie)
Mgr. Ivan Machek
po 2 h týdně
Výběrové semináře:
 
 
společenskovědní (pro septimy a třetí ročníky)
Mgr. Ivan Machek
2 h týdně
společenskovědní (pro oktávy a čtvrté ročníky)
Mgr. Ivan Váňa
2 h týdně
 filosofický seminář (oktávy)
 Mgr. Ivan Machek
2 h týdně
 
Kontakty: 
 
Mgr. Ivan Machek (VPK)
Mgr. Ivan Váňa
 
 
Mgr. Naděžda Čechmanová
 
 
 
 

Úspěchy našich studentů

1. Pražský studentský summit (Pražský model OSN)

studentsummit.cz/cz/student_summit/model_osn/o_modelu/co_je_model_osn_/

 
Delegace studentů (Adam Reich, Jan Teplý a SUE) PMUN u velvyslance Indonésie. Školní rok 2007/2008.
 
 

 

 

EXKURZE

Návštěva mešity v Brně - březen 2009

 

 
 

 

 

 

září 2009 návšteva EVROPSKÉHO PARLAMENTU v Bruselu

 

www.filosofie.cz
www.amo.czwww.
studentsummit.cz
www.mkcr.cz/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/default.htm
www.evropsky-parlament.cz
www.vlada.cz
www.psp.cz/sqw/hp.sqw
www.demografie.info/
www.cas.cz/
www.socioweb.cz
www.tady.cz/hawkmoon/  -  stránky Václava Bělohradského
www.feminismus.cz/
www.genderstudies.cz/
www.zenyamedia.cz/
www.darius.cz/jankeller/index.html -  stránky Jana Kellera
www.halik.cz/ -  stánky Tomáše Halíka
www.sekty.cz/www/index.php
www.hrad.cz/
www.mzv.cz/jnp/
www.jansokol.cz/ -  stránky Jana Sokola
www.romea.cz/
www.talmidim.cz/
www.fedorgal.cz/blog/ - stránky Fedora Gála
www.epravo.cz/
europa.eu/index_cs.htm
dejiny.nln.cz/
www.holocaust.cz/
www.poradna-prava.cz/
www.ochrance.cz/ -  Ombudsman Otakar Motejl
www.osn.cz/
www.iir.cz/ -  Ústav mezinárodních vztahů
www.vlajky-statu.cz/
www.usd.cas.cz/ -  Ústav pro soudobé dějiny
www.ustrcr.cz/ -  Ústav pro studium totalitních režimů
www.clovekvtisni.cz
www.kpv-cr.cz/
www.jaromirstetina.cz - stránky Jaromíra Štětiny
 
 
 
 
 

FOTOGALERIE

 

 
Gymnázium Ostrov