Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
L. Tamchyna jede do celostátního kola ZO z 1. místa!
Ve středu 22. března změřili své síly nejlepší geografové Karlovarského kraje. V krajském kole Zeměpisné olympiády, kterou i letos pořádalo sokolovské gymnázium, byl nejúspěšnější náš oktaván Lukáš Tamchyna. Jako jeden ze 14 vítězů krajských kol je jistým účastníkem celostátního kol... více >

Zeměpis

Zeměpis 2014 - 2015

 

 

 

Vyučující:
 
Mgr. D. Kišová, Mgr. Libor Velička, Mgr. Radim Vrba, Mgr. Jan Nováček, Mgr. Milan Martinek
 
Zeměpisná olympiáda 2014:
 
·        Během ledna proběhlo školní kolo ve dvou termínech (NG a VG). Školního kola se zúčastnilo 37 studentů.
·        V únoru (18.2.) se uskutečnilo přímo na naší škole okresní kolo ZO kategorií A, B a C. Pořadatelství okresního kola připadlo naší škole podruhé a proběhlo opět bez potíží.
·        V březnu proběhlo v Sokolově krajské kolo. V kategorii C obsadil Vojtěch Laitl 2. místo, v kategorii D Martin Levko 1. místo.
·        14. a 15. května se M. Levko úspěšně zúčastnil celostátního kola v Praze ,neboť se stal jeho úspěšným řešitelem.
 
V krajském i celostátním kole byl členem poroty Mgr. L. Velička.
 
 
Další plánované akce v novém školním roce:
·        Na 14. leden je plánována audiovizuální přednáška o Indonésii (v rámci projektu Planeta 3000) v DK Ostrov od 8.15 hodin. Počítáme s účastí sekund, septim, SZ a 3.A
·        Orientačně v dubnu 2015 „Uhelné Safari“ – rekultivace krajiny (septimy a 3.A) NV
·        Orientačně v listopadu 2014 – „Praha astronomická“ (kvinta B a 1.A) VE
 
·        Výuka zeměpisu bude probíhat i ve 3D učebně (jednou měsíčně). K dispozici je 10 témat, které zpracoval R. Vrba. Postupně bude PK zeměpisu doplňovat 3D filmy se zeměpisnou tematikou.
 
·        Během letních prázdnin byla v učebně Z1 instalována SMART tabule. V této chvíli jsou moderní technikou tedy dostatečně vybaveny obě odborné učebny zeměpisu. V kabinetu jsou k dispozici atlasy světa, ČR i Karlovarského kraje. Sbírka map bude doplňována podle aktuální nabídky nakladatelství a potřeb kabinetu.
 
 

Vyučující v roce 2013 - 2014

 

 

Mgr. Milan Martinek, Mgr. Radim Vrba, Mgr. Jan Nováček, Mgr. Libor Velička
 
Maturitní zkoušky:
 
V rámci profilové části ústních maturitních zkoušek skládalo v tomto školním roce celkem 20 studentů zkoušku ze zeměpisu.
 
Třída :             4.A                 V8.A               V8.B
Počet :             9                     7                      4
 
Klasifikace :        výborný   chvalitebný   dobrý   dostatečný   nedostatečný
Počet :                     3                10                5                2                  0
 
Celkový průměr :       2, 300
 
Výsledky lze považovat za uspokojivé. Celkový průměr řadí zeměpis mezi středně obtížné předměty. Výkony studentů byly standardní a odpovídaly obvyklým nárokům na gymnáziích. Všichni studenti maturitní zkoušku složili. Během zkoušek pracovali studenti s mapami, osnovami otázek i s dalšími podpůrnými materiály (obrazové přílohy, grafy, tabulky).
 
Zeměpisná olympiáda:
 
I v tomto školním roce se na půdě Gymnázia Ostrov konalo okresní kolo ZO kategorií A, B a C. Proběhlo ve čtvrtek 14. března 2013. Soutěže se zúčastnily téměř všechna školy okresu K. Vary včetně odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Celkem šlo soutěžilo 34 žáků ve třech již zmíněných kategoriích. Hlavním garantem okresního kola byli Ing. Pavel Kubeček a Mgr. L. Velička, který okresní kolo také zorganizoval.
Již během února se ve dvou termínech konalo rovněž školní kolo ZO všech 4 kategorií. Potěšitelné je, že se soutěže zúčastnilo 45 studentů, což svědčí o velkém zájmu o soutěž i zeměpis. Školní kolo kompletně připravil také Mgr. L. Velička.
 
Úspěchy v soutěžích:
 
Jan Vintr (kvarta B) dosáhl výborného výsledů ve všech kolech soutěže v kategorii C. Zvítězil ve školním, okresním i krajském kole a celostátním kole se zařadil mezi úspěšné řešitele (na stupně vítězů mu chyběly pouhé 3 body!). Vojtěch Laitl (sekunda B) zvítězil také ve všech kolech včetně krajského v kategorii B. V letošním roce však pro tuto kategorii bohužel z finančních důvodů soutěž končila právě krajským kolem. Vojtěch se tak alespoň mohl zúčastnit celostátního kola spíše komerčně vedené soutěže Eurorebus. Michaela Polanská (4.A) postoupila z 2. místa v okresním kole kategorie D do krajského kola. V něm  získala 4. místo. V kategorii A vybojoval Hoang Le Long (prima A) 3. místo v okresním kole, což je bohužel první nepostupové místo. V celkovém souhrnu platí, že i letos bylo Gymnázium Ostrov jednou z nejúspěšnějších škol Karlovarského kraje.
 
Materiální zabezpečení:
 
V obou odborných učebnách zeměpisu je počítač, dataprojektory, plátno i reprobedny, což umožňuje využívat i metody vyžadující nejmodernější techniku. Během roku byla doplněna sbírka map a dokoupeny nové školní atlasy (poslední vydání). Technické zabezpečení zajišťuje hlavně Mgr. M. Martinek. V plánu je v současnosti instalace interaktivní tabule.
 
Mgr. Libor Velička (vedoucí PK zeměpisu)

 

 

 

Zeměpis ve školním roce 2010 – 2011

 
Zeměpis poskytuje informace, které napomáhají k orientaci v dnešním komplikovaném a pro leckoho nepřehledném světě. Je to obor, který je v průsečíku věd přírodních, společenských i technických – tedy věda o souvislostech a vazbách mezi skutečnostmi, které utvářejí podobu dnešního světa. Studium zeměpisu umožňuje nejen vytvářet si co nejpřesnější představu o naší planetě, ale tvoří i důležitou oporu pro utváření vlastního názoru na svět.
 
Přehled učiva zeměpisu v jednotlivých ročnících
(přesný učební plán zeměpisu naleznete v sekci ŠVP v levém menu)  

NIŽŠÍ GYMNÁZIUM        

Prima – Planeta Země jako součást vesmíru, mapy, přírodní obraz Země
Doporučená učebnice :
-         Červinka, Tampír : Přírodní prostředí Země (učebnice pro ZŠ a gymnázia)
-         Školní atlas světa
 
Sekunda – Regionální zeměpis kontinentů (Afrika, Amerika, Asie, Austrálie)
Doporučená učebnice :
-         Amerika, Asie, Afrika, Austrálie – nakladatelství Scientia
-         Školní atlas světa (Kartografie Praha)
 
Tercie – Regionální zeměpis Evropy, Rusko (a dnešní postsovětské země)
Doporučená učebnice :
-         učebnice: EVROPA – pracovní sešit (Scientia)
-         učebnice: Zeměpis Ameriky, Asie a Evropy ( nakladatelství Fortuna 2002)
-         Školní atlas světa (Kartografie Praha)
 
Kvarta – Česká republika, obyvatelstvo světa a souhrn hospodářského zeměpisu
Doporučená učebnice :
-         Česká republika pro 8.a 9.ročník ZŠ a nižší ročníky gymnázií (Fortuna 2003)
-         Školní atlas světa (Kartografie Praha), Atlas České republiky

VYŠŠÍ GYMNÁZIUM

 Kvinta a 1. ročník – Země jako vesmírné těleso, kartografie, fyzicko geografická     sféra a její složky, přírodní zóny Země. Obyvatelstvo světa a demografie.                           
Doporučená učebnice :
-         Příroda a lidé Země – Bičík, Jánský a kol. (ČGS, Praha 2007)
-         Geografie 1, fyzickogeografická část – Demek, Voženílek,Vysoudil (SPN, Praha 2001)
-         Školní atlas světa (Kartografie Praha)
 
Sexta a 2. ročník – Regionální geografie : Evropa, Česká republika,
                                 místní region – Karlovarsko
Doporučená učebnice :
-         Regionální zeměpis světadílů – Bičík a kol. (ČGS, Praha, 2007)
-         Zeměpis České republiky – Červinka, Holeček (ČGS, Praha, 2007)
-         Školní atlas světa, atlas České republiky
 
Septima a 3. ročník – Regionální geografie kontinentů. Politický obraz současného světa, mezinárodní integrace a globalizace.
Současná ohniska napětí ve světě.Socioekonomická sféra – shrnutí.
Doporučená učebnice :
-         Hospodářský zeměpis – regionální aspekty světového hospodářství (Česká geografická společnost, Praha 2002)
-         Školní atlas světa

SEMINÁŘ ZE ZEMĚPISU         

 Seminář je určen zájemcům o další studium zeměpisu. Je možné jej zvolit
ve 3. a 4. ročníku vyššího gymnázia. Cílem semináře je další prohlubování zeměpisných vědomostí a příprava k maturitě z tohoto předmětu. Absolvent semináře by měl být připraven rovněž k přijímacím zkouškám na VŠ.
Geografii je možné studovat dále na přírodovědeckých fakultách, pedagogických fakultách a dotýká se i studia na fakultě sociálních věd (obor mezinárodní teritoriální studia)
 
Seminář je dvouletý a hlavní náplní je :
  1. Země jako vesmírné těleso, kartografie fyzicko geografická sféra, demografie, struktura světového hospodářství
  2. Regionální geografie, globální problémy současnosti, mezinárodní vztahy
 
Kromě toho se volí jedno zásadní téma podle zájmu studentů. K němu se pak vztahují seminární práce, které na seminářích studenti prezentují. Součástí semináře jsou i exkurze a praktické činnosti v terénu (především v místním regionu).
 
Přehled vyučujících zeměpisu ve školním roce 2010 - 2011
 
Mgr. Drahomíra Kišová (E-mail : kisova@gymostrov.cz)
vyučuje třídy : V1.A, V2.A, B
Mgr. Jan Nováček (E-mail : novacek@gymostrov.cz) správce kabinetu

vyučuje třídy : V1.B, V3.A,B,V4.A,B, V6.B, V7.B, 1.A

Mgr. Radim Vrba (E-mail : radivrba@gymostrov.cz)
vyučuje třídy : V5.B, 2.A, 3.A, V7.A
Mgr. Milan Martinek (E-mail : martinek@gymostrov.cz)
vyučuje třídy seminář ve 4. ročníku (2 semináře)
Mgr. Libor Velička (E-mail : velicka@gymostrov.cz) vedoucí PK zeměpisu
vyučuje třídy : V5.A, V6.A, seminář ve 3. ročníku
 
Naše zeměpisné úspěchy
 
Naši studenti dosahují každoročně významných úspěchů v zeměpisné olympiádě, bývají pravidelnými účastníky celostátních kol.
 
I letos potvrdili naši studenti výsadní postavení v okrese v téměř všech kategoriích zeměpisné olympiády. V kategorii D (střední školy) mohla škola vyslat 3 své zástupce. Ti obsadili všechna tři první místa v pořadí :1.Jan Hynek (oktáva A)2. Petra Jílková (sexta A)3. Jan Adamovič (oktáva A).                  V dalších kategoriích mohla škola vyslat jen jednoho svého zástupce. V kategorii A (6. třída, resp. prima) zvítězila Jana Slavíková (prima A), v kategoriiC (8.a 9. třída,tercie, kvarta) vyhrál Čeněk Maléř (kvarta A).                                                                                                                                                     Jana Slavíková zvítězila i v krajském kole a zajistila si tím postup do celostátního finále. V něm skončila na 10. místě.Vynikající je také 2. místo v kraji Čeňka Maléře a 3. místo (resp. 5. místo) Jana Hynka a Petry Jílkové.
 

Úspěchy z minulých let :

 

Jan Hynek (maturoval v r. 2009)

postoupil jako vítěz krajského kola do celostátního kola třikrát. V roce 2004 skončil v celostátním kole na 2. místě a získal stříbro !!!  O rok dříve obsadil 5. místo, v roce 2008 byl na 7. místě. Jan také absolvoval dvakrát celostátní kolo soutěže Eurorebus, v níž získal 3. a 4. místo !Petra Jílková (letos V7.A) postoupila až do celostátního kola dvakrát, a to v letech 2004 a 2007. Obsadila v nich úctyhodné 5. a 7. místo.  V roce 2008 se Petra zúčastnila celostátního klání soutěže Eurorebus.

Michaela Tomková (letos V6.B)

je další účastník celostátního kola zeměpisné olympiády. V roce 2004 byla ve své kategorii na 7. místě

Pavel Andrš (maturoval v r. 2005)

zúčastnil  se celostátního kola v ročníku 2001/02  v kategorii středních škol. Dalšími úspěšnými olympioniky v minulých letech byli :Martina Jílková, Čeněk Maléř, Václav Brodec, Luong Qang Duy, Jaroslav Nunvář  a další.                            

 
V krátké historii zeměpisných olympiád tak patří naše gymnázium k nejúspěšnějším školám Karlovarského kraje.
 
 
 

 
Gymnázium Ostrov