Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Nedĕle 25. února
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

NEZAPOME?TE SE P?IHLÁSIT NA P?IJÍMACÍ ZKOUŠKY NANE?ISTO

Gymnázium Ostrov po?ádá trénink na p?ijímací zkoušky

Zkoušky jsou ur?eny všem zájemc?m, kte?í podali p?ihlášku ke studiu do 8 ? letého i do 4 ? letého oboru vzd?lávání na Gymnázium Ostrov (bez ohledu na p?ípadné p?ijetí bez p?ijímacích zkoušek, tedy na základ? prosp?chu na základní škole). Zájemci tak zažijí atmosféru testování, poznají prost?edí školy a samoz?ejm? také zjistí svá slabší místa. Bezesporu je to i dobrá zkušenost, protože život studentský je dnes p?edevším spletitou cestou, lemovanou nekone?nou ?adou test?.

V sobotu 15. b?ezna 2008 mohou zájemci z 5. t?íd prov??it své znalosti a psychickou odolnost ve SCIO testech z matematiky a ?eského jazyka, devááci absolvují navíc ješt? test z obecných studijních p?edpoklad?. Vše prob?hne naprosto stejn? jako v p?ípad? ostrých p?ijíma?ek ? organizace, ?asový harmonogram i zp?sob vyhodnocení. Výsledky budou obsahovat po?adí každého ú?astníka, úsp?šnost v jednotlivých testech i správná ?ešení jednotlivých otázek.

P?ihlášku ke zkouškám nane?isto je nutné podat nejpozd?ji do úterý 4. b?ezna do 15.00 hodin. A to maielem (velicka@gymostrov.cz), nebo písemn? na adresu gymnázia ?i osobn? na sekretariátu školy. Pozor - na p?ijímací zkoušky nane?isto je nutné se p?ihlásit ! Neplatí, že p?ihláška ke studiu na Gymnázium Ostrov je automaticky také p?ihláškou k p?ijímacím zkouškám nane?isto !!!

Veškeré podrobn?jší informace Vám rádi poskytneme na www.gymostrov.cz nebo na telefonním ?ísle 353 433 788.

Pro žáky 5. t?íd

Pro žáky 9. t?íd

P?íloha ke zkouškám nane?isto
© A7 2005