Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 18. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMMINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM2008 – 2009

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205

Metodik školní prevence Mgr. Ivan Machek
Předkladatel: Gymnázium Ostrov, Studentská 1205, Ostrov, 36301


Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrov


Zodpovědná osoba: ředitel školy Mgr. Milan Martinek


Preventivní program realizuje: metodik školní prevence Mgr. Ivan Machek
1. Základní charakteristika školy


Gymnázium Ostrov je státní škola. Zřizovatelem je Karlovarský kraj.

Právní forma: příspěvková organizace.

Gymnázium v Ostrově je koncipováno jako všeobecně vzdělávací škola. Připravují se zde studenti pro všechny typy vysokých škol.

Profilaci studentů umožnňuje nabídka volitelných nepovinných předmětů ve vyšších ročnících.

Ostrovské gymnázium je škola spádová pro studenty z Ostrova, Karlových Varů (12 km)

a studentů z horských oblastí Krušných hor (Jáchymov, Pernink, Abertamy, Nejdek,...).

Ve školním roce 2008/2009 navštěvuje školu 565 studentů.

Ve škole pracuje 49 pedagogických pracovníků

Areál školy tvoří dva pavilony spojené koridorem, tělocvična, atletické hřiště a tenisové kurty.


Tým prevence sociálně patologických jevů na škole:

ve funkci ředitele školy pracuje Mgr. Milan Martinek

ve funkci metodika prevence sociálně patologických jevů Mgr. Ivan Machek

ve funkci výchovného poradce Mgr. Ivan Váňa

ve funkci garanta kulturních aktivit Mgr. Libor Velička

školník Ladislav Heka


v širším kruhu všichni třídní učitelé

s týmem spolupracují všichni pedagogičtí i provozní zaměstnanci
2. Stav školy z hlediska patologických jevů


kouření

záškoláctví

ojedinělé formy agrese

tolerance k lehkým drogám ze strany studentů (viz průzkum)

alkoholviz průzkum: Vztah středoškolské mládeže k průchozím drogám (Diplomová práce) a seminární páce studentů prvního ročníku (škol. rok 2003/2004).


3. Zdůvodnění potřebnosti projektu


Vytvoření podmínek pro rozvoj žáka podle jeho individuality, vychovávat ho k samostatnosti v rozhodování, projevech, zájmech, zodpovědnosti a pozitivně působit na jeho osobnost.4. Cíle projektu


1) dlouhodobé:

a) děti (snižování absence, zlepšení komunikace, zvyšování tolerance, snížení poptávky po lehkých drogách)

b) rodiče (zvýšení spolupráce, větší informovanost)

c) pedagogové (vytvořit týmovou komunikaci, podpora vzdělávání)


2) střednědobé:

- zajistit školního psychologa

- oslovit pedagogicko psychologickou poradnu

- zapojit, aktivovat rodiče

- spolupráce s policií ČR i městskou policií

- školní parlament

- systémové třídnické hodiny


3) krátkodobé:

- přednášky

- semináře

- filmy

- programy v rámci vyučovacích předmětů (OV, ZSV, Bi, VV,...)5. Vymezení cílové populace


děti - Ostrov, Karlovy Vary, obce Krušných hor (velmi pestrá sociální skladba, cizinci)

pedagogové - odborná i pedagogická způsobilost vysoká

rodiče6. Navržený způsob realizace


- monitoring sociálně-patologických jevů

- kontakt se studenty, případně rodiči studentů

- informační systém (nástěnka)

- preventivní akce, osvěta

- spolupráce s ostatními subjekty zainteresovanými v problematice sociálně patologických jevů

- vzdělávání kantorů

- celoškolní akce

- zapojit více rodiče

7. Metody a formy jakými budou dílčí aktivity řešeny


 • přednášky

 • besedy

 • semináře

 • informační systém – nástěnka v 1.patře P18. Měření efektivity programu


- aby studenti uměli popsat rizikový jev

- aby studenti uměli rozpoznat rizikovou situaci

- student by měl být obeznámen s našimi reakcemi

- student by měl vědět na koho se se svým problémem obrátit9. Rámcový časový harmonogram


 1. po celý školní rok dlouhodobá primární prevence na nižším gymnáziu v hodinách OV (Mgr. Eva Jílková a Mgr. Martin Brabec)


2) 8.10.2008 pro studenty 1.A ,V4.A a V4.B představení MEMENTO podle literární předlohy Radka Johna. Divadlo jednoho herce, agentura Rajcha3) pro první ročníky a kvinty vyššího gymnázia na druhé pololetí školního roku plánována beseda se zástupcem velitele MP Ostrov. (viz. témata)

- Seznámení s oprávněními strážníků MP

- Drogy a zákon

- Šikana na školách

- Hrací automaty a vyhláška města

- Přestupkové právo


4) jaro 2009 přednáška pro vyšší gymnázium K-centrum v Karlových Varech

- termín bude upřesněn

- kontakt na tel.: 353222742


5) spolupráce s organizací Teen Challenge

- primarní prevence zaměřená na studenty prvních a druhých ročníků vyššího gymnázia

- kontaktní osoba lektor Vít Hrbáček

- tel.: 777838528

- mail: vi.hrbacek@tiscali.cz

 • jde o bloky dvou vyučovacích hodin za pololetí

 • v tomto školním roce jaro 2009 besedy pro studenty V.A, V.B, 1.A, , SVS
6) spolupráce se Službou kriminální policie a vyšetřování - problematika toxi

- Ivan Zajíc

- určeno pro kantory

- OŘ PČR K.VARY, tel.: 777261002

7) spolupráce s pracovníky odboru sociálně právní ochrany Městského úřadu Ostrov


8) aktualizace informačního systému v 1.patře P1


9) volnočasové aktivity

- Studentský diskusní klub FORUM

 • Filmový klub Jeden svět

 • Školní časopis

 • zajišťují.: Mgr. Jakub Hecht, Mgr. Ivan Machek

 • keramický kroužek zajišťuje Milana Pincová

 • sportovní hry zajišťují Mgr. Radim Vrba a Mgr.Jaroslav Chromec

 • výtvarné kroužky zajišťují Mgr. Jana Hasmanová a Mgr. Světlana Klečková


10) prevence při hodinách dle osnov a časových plánů10) Supervize programu


PhDr. Richard Braun


FOTODOKUMENTACE
fotografie z představení Memento, šk.rok 2007/2008


informační systém - nástěnka
beseda se studenty
© A7 2005