Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 18. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Informa?ní centrum SIPVZ

Naše škola je informa?ním centrem SIPVZ .

Probíhají zde školení po?íta?ové gramotnosti v úrovni Z a P. Nabízíme školení Z, P0 a PV - Grafika a digitální fotografie, ICT ve výuce matematiky a ICT ve výuce n?meckého jazyka.

Ve škole v letošním školním roce probíhá práce na projektu Implementace interaktivní výuky a prezentace do školení v rámci SIPVZ a výuky matematiky a ostatních p?edm?t?. Z tohoto projektu vznikly tyto výukové materiály:

Biologie
Chemie
Fyzika
Matematika
Angli?tina
N?m?ina
V lo?ském školním roce ?kola pracovala na 3 projektech. Jednalo se o rozvojový projekt
Implementace programu Master Eye p?í výuce informatiky a ostatních všeobecn? vzd?lávacích p?edm?t? na gymnáziu" a dva pilotní projekty: "Zvyšování po?íta?ové gramotnosti, podpora, zefektivn?ní a modernizace výuky p?írodov?dných p?edm?t?" a "Po?íta?ová grafika a její uplatn?ní ve vizuáln? obrazovém vyjád?ení ve výuce výtvarné výchovy".

Krom? školení Z a P0, která na naší škole probíhají v lo?ském roce prob?hlo školení k programu Derive 6.0 na kterém se u?itelé z naší školy a gymnázia v Sokolov? seznámili s tímto programem a s jeho využítím ve výuce matematiky a fyziky.

Dále prob?hlo školení Využití programu Master Eye p?i výuce. Na t?chto ?koleních se u?itelé z naší školy, SPŠ v Ostrov? a ZŠ Klínovecká v Ostrov? seznámili s využitím programu nejen p?i výuce informatiky, ale i ostatních p?edm?t?.

Ve druhém pololetí školního roku 2004-2005 prob?hlo školení práce s grafickým programem Paint Shop Pro.


Naše škola je certifikovaným školícím st?ediskem ke školení Z i P.

?íslo certifikátu Z 28433/2004-551-150

?íslo certifikátu P 28433/2004-551-414

V letošním školním roce nabízíme kurzy

Kurz Z

  • základní uživatelské znalosti
  • délka kurzu 25 hodin

Cena školení pro kurz Z 2000 K?.

Lektorkou je Mgr. Miroslava Vaicová

Kurz P0 - úvodní modul

  • Školení pou?ených uživatel?, základní spole?ný modul
  • délka kurzu 20 hodin prezen?n? + 10 hodin samostudium

Cena školení pro kurz P0 2300 K?.

Lektorkou je Mgr. Miroslava Vaicová

Kurz PV - Po?íta?ová grafika a digitální fotografie

  • Kurz vhodný pro u?itele výtvarné výchovy, ale i ostatní u?itele, kte?í se zajímají grafiku
  • délka kurzu 20 hodin prezen?n? + 10 hodin samostudium

Lektorem je Mgr. Zden?k Pe?enka

Podrobn?jší informace o kurzu jsou na adrese www.jsi.cz/grafika

Kurz PV - ICT ve výuce matematiky

  • Kurz vhodný pro u?itele matematiky na ZŠ i SŠ
  • délka kurzu 24 hodin prezen?n? + 6 hodin samostudium

Lektorem je Mgr. Roman Úlovec

Podrobn?jší informace o kurzu jsou na adrese http://www.pf.jcu.cz/p-mat

Kurz PV - ICT ve výuce n?meckého jazyka

  • Kurz vhodný pro n?meckého jazyka na ZŠ i SŠ
  • délka kurzu 21 hodin prezen?n? + 9 hodin samostudium

Lektorem je Mgr. Jaroslava Úlovcová

Podrobn?j?í informace o kurzu jsou na adrese http://pdf.uhk.cz/knjl/Ictnj1/index.htm

Cena školení pro kurzy PV je 2700 K?.

Prihlaska na školení_Z_04.rtf
 
Prihlaska na školení_P0_04.rtf
 
Prihlaska na školení_PV_04.rtf
 

Pro bližší informace o kurzech prosím volejte

sekretariát 353612753
 
Vaicová 353433792
nebo pi?te na: vaicova@gymostrov.cz

Aktuální informace o SIPVZ jsou na adrese www.e-gram.cz

T?šíme se na setkání s Vámi p?i po?ádaných školení.
© A7 2005