Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: čtvrtek 18. července
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Archiv

Upozorn?ní pro rodi?e a studenty

Aktuální suplování budete nyní nacházet na www.katedra.cz... více


Pozvánka na maturitní ples

Tradi?ní maturitní ples Gymnázia Ostrov se koná v pátek 13. února od 20.00 hodin v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Vstupenky budou v prodeji na g... více


Den otev?ených dve?í na gymnáziu ? 10. ledna od 9.00 do 13.00 hodin !

Tuto sobotu 10. ledna prob?hne od 9.00 do 13.00 hodin Den otev?ených dve?í na Gymnáziu Ostrov. Je ur?en všem, kte?í se o ostrovské gymnázium zajímaj... více


Gymnázium Ostrov p?eje Všem radostné a rozzá?ené váno?ní svátky

Gymnázium Ostrov p?eje Všem radostné váno?ní svátky plné pohody. D?kujeme za p?íze? a spolupráci v roce 2008 a p?ejeme mnoho zdraví a úsp?ch? v roce 2... více


Vít?zství ve ?tená?ské sout?ži a návšt?va knihovny

Naše škola obsadila 1. místo ve ?tená?ské sout?ži M?stské knihovny Ostrov ? SUPER ?TENÁ?. Jasn? nejlepší t?ídou byla prima A, které p?išli osobn? p?ed... více


Studenti ?tou píší noviny

V ?íjnu až listopadu 2008 se studenti spole?enskov?dního seminá?e již pot?etí ú?astnili projektu MFDnes "Studenti ?tou a píší noviny". Redakce MFDne... více


Výsledky voleb do školské rady

Volby do školské rady Gymnázia Ostrov se konaly ve dnech 20. a 21. listopadu 2008.

Za kurii žákovskou byli zvoleni :

Mg... více


Naši d?jepisci nejlepší v Karlovarském kraji !

V celorepublikové d?jepisné sout?ži gymnázií byla letos hlavním tématem doba husitská. Sout?ž se každoro?n? koná na gymnáziu v Chebu. Naši školu zas... více


Náš student Jan Martinek byl pozván na slavnostní setkání s ministrem školství

Náš student Jan Martinek (septima A) byl pozván na slavnostní setkání s ministrem školství, mládeže a t?lovýchovy, panem Mgr. O. Liškou. Slavnostního ... více


Jan Železný ze 4. A dosáhl na další významné ocen?ní

... více


Náš student Lubomír Bachura je šestý na sv?t? !

... více


Sch?zka Ob?anského sdružení Gymnázia Ostrov

?editel školy upozor?uje zástupce Ob?anského sdružení Gymnázia Ostrov, že spole?ná sch?zka, naplánovaná na 27.11. 2008, se nekoná. Náhradní termín ... více


Exkurze do Prahy

Dne 25. listopadu 2008 se maturitní t?ídy 4. A a 4. B v rámci výuky ?eského jazyka a literatury zú?astnily vzd?lávací exkurze v Praze, jež za?ala kome... více


Úsp?ch v plavecké sout?ži

Naše škola se zú?astnila 7. listopadu st?edoškolských her v plavání. Dosáhli jsme velmi dobrých výsledk?, p?estože jsme nemohli sestavit nejsiln?jší t... více


Další úsp?ch Jana Železného

Jan Železný, student 4. A, zaznamenal další literární úsp?ch, když zvít?zil ve 2. ro?níku studentské ?ásti prestižní ceny Josefa Škvoreckého ud?lované... více


Divadelní p?edstaveni - Audience

Ve ?tvrtek 6. listopadu 2008 jsme m?li možnost zhlédnout divadelní p?edstavení Audience, které je dílem sou?asného dramatika a bývalého ?eského prezid... více


Již t?etí fotografický workshop

V pond?lí 3. listopadu se konal na gymnáziu již pot?etí fotografický workshop. Pro zájemce z ?ad student? jej po?ádala spole?nost FotoAparat.cz pod zá... více


POZVÁNKA NA T?ÍDNÍ SCH?ZKY - POZOR ZM?NA TERMÍNU

Ve ?tvrtek 20. listopadu se konají t?ídní sch?zky. Za?átek je v 17.00 hodin, ve t?ídách 1.A a V1.A (prima A) je za?átek sch?zek již v 16.30. ... více


Exkurze do Plzn?

Jednoho úterního rána 21. ?íjna se studenti V6.B a V7. A sešli u bo?ního vchodu našeho gymnázia a netrp?liv? vyhlíželi p?íjezd zpožd?ného autobusu. P... více


Volby do školské rady

... více


Školní restaurace - Informace pro rodi?e

Od 31. ?íjna 2008 si rodi?e, jejichž dít? navšt?vuje školní restauraci, mohou vyzvednout u vedoucí - pokladní na škole, kterou navšt?vuje, autoriza?ní... více


Prodloužení termínu FOTO SOUT?ŽE

Prodlužujeme termín odevzdání fotografií do naší školní FOTO SOUT?ŽE do pátku 7. listopadu 2008. Prosíme studenty, aby prohledali svoje pevné d... více


FOTO SOUT?Ž PRO STUDENTY

... více


Kompletní p?ehled nejv?tších úsp?ch? našich student? ve školním roce 2007/2008

... více


Ministr školství hostem na Gymnáziu Ostrov

V pátek 3. ?íjna jsme p?ivítali poprvé historii ostrovského gymnázia ministra školství, v sou?asnosti Ond?eje Lišku. Besedoval se studenty p?edevším... více


Informace k virové hepatitid? z Ministerstva školství, mládeže a t?lovýchovy

V p?íloze p?inášíme informace z MŠMT k virové hepatitid? typu A . ... více


Evropský Den jazyk?

... více


Aktuální nabídka kroužk? a nadstandardních aktivit ve školním roce 2008/ 2009

... více


Gymnázium Ostrov vydalo bulletin !

Ve zpravodaji za školní rok 2007-2008 naleznete :Fotografie všech t?íd i pedagogického sboru
Vý?et nejvýznamn?jších akcí Zprá... více


Mnoho klidu, pohody a slune?ního jasu na celé prázdniny !

Gymnázium p?eje všem vyu?ujícím, student?m, provozním zam?stnanc?m i všem dalším p?íznivc?m ostrovského gymnázia krásné a pohodové letní prázdniny.

... více


Všem letošním maturant?m, našim absolvent?m !

P?ejeme Vám krásné prožití Vašich nejdelších prázdnin ! T?šíme se také na další setkávání s Vámi i na zprávy o Vašich úsp?ších v osobním i studijním ž... více


Krajem Oty Pavla ? nový projekt student? Gymnázia Ostrov

V t?chto dnech spat?il sv?tlo sv?ta nový almanach našeho gymnázia s názvem ?KRAJEM OTY PAVLA nás provázel jeho bratr HUGO PAVEL?, jenž je završením ... více


Fotografie z ústních maturitních zkoušek

Zve?ej?ujeme fotografie z ústních maturitních zkoušek ve t?ídách 4. A a oktáva A, tak jak je vyfotografovali:
Mgr. Milan Martinek
Mgr. Ivan ... více


Upozorn?ní pro oborové dny

Upozor?ujeme všechny studenty, že zápis na oborové dny kon?í zítra po velké p?estávce. Do této doby musí být každý student zapsán do n?kterého nabí... více


Zápis na oborové dny

Termín: 19.6. a 20.6.

Milí studenti,
na konci školního roku vám nabízíme novinku v organizaci výuky. Vyu?ující vypíší a n... více


Stávka u?itel? a nepedagogických pracovník?

Dne 9. ?ervna 2008 prob?hne stávka pracovník? ve školství. Z našeho gymnázia se zú?astní ?ty?i pedagogové a p?t nepedagogických pracovník?. Výuka prob... více


Spole?ný cyklovýlet našich a n?meckých student?

Cyklovýlet v pátek 30.5.2008 V rámci partnerství mezi naším gymnáziem a gymnáziem v Hofu jsme uspo?ádali v pátek 30.5. cyklistický výlet z K.Var? d... více


?editelské volno - pond?lí 26. kv?tna 2008

?editel gymnázia vyhlašuje v pond?lí dne 26. kv?tna 2008 volno ?editele školy z d?vodu zahájení maturitních zkoušek. ... více


?asový rozpis student? u maturitní zkoušky

Zve?ej?ujeme podrobný rozpis maturitní zkoušky ve školním roce 2007/2008 ... více


Úsp?šní studenti maturitních t?íd (galerie) - 2007/2008

Vážení a milí ?tená?i, na konci každého maturujícího ro?níku bude z jednotlivých t?íd vybráno n?kolik student? (2,3,?5?). Vybírat do Galerie úsp?šných... více


Další skv?lé úsp?chy našich student? v sout?žích! Mikschik ?tvrtý v republice !

V pr?b?hu kv?tna pokra?ovaly krajskými i celostátními koly v?domostní a sportovní sout?že. Filip Mikschik z oktávy A skon?il v sout?ži ve wordprocessi... více


Vynikající úsp?ch Jana Železného v literární sout?ži

Vzd?lávací nadace Jana Husa ud?lila našemu studentu Janu Železnému Cenu Bronislavy Müllerové za esej na téma Svoboda slova. Slavnostní p?edání diplom?... více


Výsledky p?ijímacích zkoušek ze dne 21.4. 2008

?ty?letý studijní obor 79-41-K/401 Výsledky a hodnocení p?ijímací zkoušky ze dne 21. dubna 2008 Maximální možný bod... více


Zájezd do Francie ? informace pro rodi?e zú?astn?ných student? !

Ve ?tvrtek 17.4. se od 16.30 (tedy v dob? p?ed t?ídními sch?zkami) koná informa?ní setkání pro rodi?e student?, kte?í jedou v kv?tnu do Francie. Sch?z... více


Pozvánka na t?ídní sch?zky

Vážení rodi?e,dovolujeme si Vás pozvat na t?ídní sch?zky, které se uskute?ní ve ?tvrtek, dne 17. 4. 2008 v budov? školy. Program:... více


Témata písemné maturitní zkoušky z ?eského jazyka - 2007/2008

1. Evropa na vym?ení Zamyšlení 2. A za?alo to úpln? nevinn??Vypravování 3. Vážený pan... více


Gymnázium slaví úsp?chy v sout?žích a olympiádách

P?edm?tové sout?že jsou v plném proudu. Již nyní v mezi?ase m?žeme blahop?át n?kolika velmi úsp?šným student?m : Jan Železný (3.A) se zú?astnil 4. du... více


Informace pro uchaze?e o studium ve školním roce 2007/2008

Základní informace k p?ijímacímu ?ízení ve školním roce 2007/2008 Ve škol. roce 2007/2008 prob?hne p?ijímací ?ízení ke stu... více


Fotografický workshop na gymnáziu !

18. b?ezna se pro studenty uskute?nil op?t po roce fotografický workshop pro zájemce o fotografii. Své teoretické i praktické zkušenosti v oblasti dig... více


Nabídka pro studenty ? zájezd do Bavorska (Neuschwanstein)

Vyu?ující n?meckého jazyka a d?jepisu po?ádají ve dnech 10. ? 11. dubna 2008 zájezd do Bavorska. Hlavní náplní je prohlídka zámk? ?bláznivého? krále L... více


Výsledkové listiny p?ijíma?ek nane?isto

Zve?ej?ujeme vysv?tlující dopis od zadavatele letošních test? firmy SCIO pro letošní zkoušky nane?isto: V Praze 19.... více


Výstava a koncert našich student? v ostrovském klášte?e

V ned?li 16. b?ezna vystoupil v prostoru klášterního kostela Zv?stování Panny Marie p?ed zcela zapln?ným hledišt?m p?vecký sbor gymnázia. Otev?el t... více


Pestrá mozaika aktivit v rámci základ? spole?enských v?d

... více


Nabídka pro studenty ? PA?ÍŽ A ZÁMKY NA LOI?E !

P?edm?tová komise francouzského jazyka p?ipravila ve spolupráci s cestovní kancelá?í sedmidenní poznávací zájezd do Francie. Zbývá již jen n?kolik vol... více


Jakub Krej?a k?tí svou vlastní knihu !

Je jisté, že literárních talent? na Gymnáziu Ostrov stále p?ibývá, a to je dob?e! Jakubu Krej?ovi (studentu sexty A) dokonce vychází kniha ? EMA aneb ... více


Projekty

Regionální historie ostrovska v ?esko - n?meckých souv... více


NEZAPOME?TE SE P?IHLÁSIT NA P?IJÍMACÍ ZKOUŠKY NANE?ISTO

... více


Gymnazisté na sn?hu

Lyža?ské výcvikové kurzy se konají každoro?n? (pokud není ovšem zima skoupá na sníh jako ta lo?ská) pro studenty sekund nižšího gymnázia a 1. ro?ník? ... více


12. leden ? DEN OTEV?ENÝCH DVE?Í

D?ležité informace ?
zejména o p?ijímacím ?ízení, podmínkách p?ijetí, o p?ijímacích zkouškách nane?isto (15. b?ezna pro žáky 5. i 9. t?íd... více


Den otev?ených dve?í na gymnáziu ? 12. ledna od 9.00 do 13.00 hodin !!!

V sobotu 12. 1. prob?hne od 9.00 do 13.00 hodin Den otev?ených dve?í na Gymnáziu Ostrov. Je ur?en všem, kte?í se zajímají o studium u nás, ale i sou... více


Gymnázium Ostrov p?eje Všem radostné a klidné váno?ní svátky

Gymnázium Ostrov p?eje Všem radostné a klidné váno?ní svátky a úsp?šný rok 2008. Váno?ní prázdniny za?ínají v sobotu 22. prosince 2007. Výuka pokra?uj... více


Setkání nejúsp?šn?jších student? ?R v Senátu s naší ú?astí !

Dne 6. prosince 2007 prob?hlo setkání p?edstavitel? MŠMT s nejúsp?šn?jšími ú?astníky mezinárodních sout?ží a s vybranými ú?astníky projektu ?eská hlav... více


Krajské kolo chemické olympiády na našem gymnáziu !

V pátek 7. prosince prob?hlo na Gymnáziu Ostrov krajské kolo chemické olympiády kategorie A. Sout?ž organizovali naši vyu?ující chemie, p?edevším Ing.... více


Tradi?ní sportovní setkání s u?iteli partnerského gymnázia ve Schwarzenbergu

22. listopadu v patnáct hodin v t?locvi?n? gymnázia B. Brechta ve Schwarzenbergu za?al každoro?ní volejbalový zápas s našimi n?meckými kolegy. Gymnázi... více


Pozvánka na VÁNO?NÍ SETKÁNÍ p?ed gymnáziem 13. 12. !

Srde?n? Vás zveme na ?tvrtek 13. 12. v 17. 30, kdy se uskute?ní v prostranství p?ed pavilónem P1 P?EDVÁNO?NÍ SETKÁNÍ NA SVATOU LUCII u rozs... více


Oznámení rodi??m student? - výstražná stávka u?itel? 4.12.2007

... více


Výsledky první fotosout?že na gymnáziu

... více


Rozhovor s Lubošem Bachurou

Naprosto výjime?ného úsp?chu dosáhl student 3.A L. Bachura na mistrovství sv?ta v terénním triatlonu na Havajských ostrovech. V konkurenci nejle... více


POZOR ZM?NA - PRO RODI?E STUDENT? 3.A !

T?ídní sch?zky (15. 11.) této t?ídy nebudou v kmenové t?íd? ?1, ale v u?ebn? J32. Ta se nachází také na pavilónu P2, ale ve 3. pat?e. ... více


POZVÁNKA NA T?ÍDNÍ SCH?ZKY

Vážení rodi?e, dovolujeme si Vás pozvat na t?ídní sch?zky, které se uskute?ní ve ?tvrtek, dne 15. 11. 2007 v budov? školy.... více


28.10. ? 2.11. 2007 naši studenti v zahrani?í!

Seminá? ve Weidenbergu nám nabídla a za?ídila naše škola Gymnázium Ostrov jako vzd?lávací pobyt za ú?elem zdokonalení znalostí n?meckého jazyka a d?ji... více


Výstava v letohrádku

V pátek 2.11.07 jsme se setkali s um?lci, kte?í prezentovali svá díla v Letohrádku v Ostrov? na výstav? "3+1 s výhledem do parku". Beseda se odvíjela... více


Va?íme z jablek a pastel?

Va?íme z jablek a pastel?...podzimní výtvarka v primách s prof. Hasmanovou.... více


Podzimní slavnost v Hofu 19.10.2007

19.10. v pátek odpoledne byla uspo?ádána na našem partnerském gymnáziu v Hofu školní podzimní slavnost, na jejíž p?íprav? se podíleli nejen u?itelé, a... více


Fotogalerie školy

... více


Student ostrovského gymnázia letí na MS na Hawaii !

Náš student III. ro?níku Lubomír Bachura dosáhl ve své sportovní karié?e významného úsp?chu. Na základ? výborných výsledk? v Evropském poháru v terénn... více


FOTO SOUT?Ž PRO STUDENTY

... více


Gymnázium podporuje dobro?inné sbírky

Ú?ast našich student? na charitativních sbírkách je již n?kolik let samoz?ejmou sou?ástí života školy. Studenti vyššího gymnázia se zú?ast?ují pravide... více


Gymnázium- netradi?ní projekty i v lét?!

Setkávání našich student? s žáky z partnerských škol v zahrani?í má již mnohaletou tradici. Vým?nné studijní pobyty, spole?né projekty ?i sportovní a ... více


Informace pro rodi?e a studenty

Od zá?í 2007 se budou zákonní zástupci našich student? moci informovat o prosp?chu a docházce student? p?es internet. Škola se zapojila do projektu Ka... více


Všem ?erstvým absolvent?m - letošním maturant?m!

T?šíme se na další setkávání s Vámi i na informace o Vašich úsp?ších v osobním i studijním život?. P?ejeme Vám, a je jich co nejvíce ! Zárove? Vás... více


Úspěchy studentů ve školním roce 2006/2007

Olympiády, vědomostní a sportovní soutěže 2006/2007 Úspěchy na mezinárodní úrovni Jan Martinek (kvinta A... více


Fotografie tříd v letošním školním roce

Prohlédněte si všechny třídní kolektivy na fotografiích z konce školního roku !... více


Letošní sportovně - turistický kurz v Nových Hamrech

Také v letošním školním roce proběhl v Nových Hamrech sportovně ? turistický kurz. Ve dnech 6. ? 8. června jej absolvovala 2.A a 2.B, 1... více


Studenti ve Weidenbergu

Ve dnech 20. ? 25. května 2007 se studenti 2.A a 2. B se svými třídnímu profesorkami (Mgr. J. Strachoňovou a PaedDr. J. Brychtovou) zú&... více


Nejlepším sportovcem města Ostrov je Luboš Bachura z 2.A !

M?sto Ostrov každoročně vyhlašuje své nejlepší sportovce. Za rok 2006 se jím stal náš student Luboš Bachura z 2.A. Především za vít... více


Letošní ústní maturitní zkoušky

Zkoušek se letos zúčastnilo 88 studentů ze tří tříd ? 4.A, 4.B a oktávy A. Předvedené výkony ve velké většině matur... více


Maturity 2007 - poslední zvonění

V pátek 18. května zakončili letošní maturitní ročníky poslední rok středoškolského studia posledním zvoněním. Po bujarém lo... více


VÝSLEDKY DRUHÉHO KOLA P?IJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ?TY?LETÉ STUDIUM

Zve?ej?ujem výsledky druhého kola p?ijímacích zkoušek ze dne 17. kv?tna 2007 na Gymnázium Ostrov pro školní rok 2007/2008... více


?editelské volno 28.5.2007

V pond?lí 28.5.2007 je pro všechny studenty vyhlášen volný den ?editele školy.... více


2. kolo p?ijímacích zkoušek se koná 17. 5. 2007 !

Všichni uchaze?i o studium na Gymnáziu Ostrov absolvují scio testy z obecných studijních p?edpoklad?, z matematiky a z ?eského jazyka. P?ihlášky na 2.... více


Kritéria p?ijímacího ?ízení pro p?ijetí ve školním roce 2007/2008

Zve?ej?ujeme kritéria pro p?ijetí na Gymnázium Ostrov pro školní ro 2007/2008... více


VÝSLEDKY P?IJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO OSMILETÉ STUDIUM ZE DNE 23.4.2007

Zve?ej?ujeme výsledky p?ijímacích zkoušek na Gymnázium Ostrov ze dne 23.4. 2007... více


VÝSLEDKY P?IJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ?TY?LETÉ STUDIUM ZE DNE 23.4.2007

Zve?ej?ujeme výsledky p?ijímacích zkoušek na Gymnázium Ostrov ze dne 23.4. 2007... více


Nový informa?ní zpravodaj ? souhrn informací k 19. dubnu 2007

P?inášíme Informa?ní zpravodaj Gymnázia Ostrov z m?síce dubna 2007 ... více


Témata písemné maturitní zkoušky z ?eského jazyka

Zve?ej?ujem témata písemné maturitní zkoušky z ?eského jazyka, která prob?hla na naší škole dne 16. dubna 2007. Chcete ? li se vžít do pocit? letošní... více


Poznávací zájezd do Vídn?

Ve dnech 12. až 13. dubna 2007 se uskute?nil poznávací zájezd do hlavního m?sta Rakouska, Vídn?. K velké radosti všech se vyjížd?lo už v p?l jedné v n... více


POZVÁNKA NA T?ÍDNÍ SCH?ZKY

Vážení rodi?e, dovolujeme si Vás pozvat na t?ídní sch?zky, které se uskute?ní ve ?tvrtek, dne 19.4. 2007 v budov? školy.... více


Výtvarníci v galerii

Ten obraz Mony Lisy nám do školy nikdo nep?j?í. a tak musíme do galerie sami. 12. února jsme se vypravili s 1.B do karlovarské galerie, abychom si u... více


GYMNÁZIUM PO?ÁDÁ I LETOS P?IJÍMACÍ ZKOUŠKY NANE?ISTO

Gymnázium po?ádá i letos p?ijímací zkoušky nane?isto. Jsou ur?eny zájemc?m o studium ? tedy t?m, kte?í podali na gymnázium p?ihlášku. Zkoušky jsou... více


Gymnázium v ?asech renesance

Pond?lí 15. ledna sjednotilo d?ní na ostrovském gymnáziu jedno spole?né téma ? období renesance. V t?locvi?n? se p?edstavila skupina historického... více


Den otev?ených dve?í

Všem zájemc?m o studium na gymnáziu !!! POZOR !!! Srde?n? Vás zveme na DEN OTEV?ENÝCH DVE?Í NA G... více


Seminá? ve Weidenbergu ? prohlédn?te si prezentaci

Již n?kolik let se zú?ast?ují naši studenti seminá?? na r?zná politická témata v n?meckém Weidenbergu. Podívejte se na jeden z nich prost?ednictvím pr... více


Hugo Pavel p?ednášel ostrovským gymnazist?m

Dne 19. prosince prob?hla na ostrovském gymnáziu p?ednáška Huga Pavla, bratra slavného spisovatele Oty. Besedy se zú?astnily t?ídy 2.A a V5.A a n?kte?... více


Gymnázium Ostrov p?eje Všem krásné a klidné prožití váno?ních svátk? a mnoho radosti a zdraví v roce 2007!

Váno?ní prázdniny za?ínají v sobotu 23. 12. 2006. Nástup do školy je ve st?edu 3. 1. 2007. V pátek 22. 12. je vyhlášeno volno ?editele školy.

... více


P?edb?žné informace k p?ijímacímu ?ízení

Ve školním roce 2006/07 prob?hne p?ijímací ?ízení pro p?ijetí ke studiu 1. ro?níku (od 1. 9. 2007) v t?chto studijních oborech denního studia:... více


Úsp?chy našich d?jepisc? - gymnazisté op?t s pohárem Královské mincovny !

V prosinci 2006 se uskute?nil již t?etí ro?ník d?jepisné sout?že ?O pohár Královské mincovny?, kterou po?ádá Krajské muzeum Karlovy Vary. Porotci j... více


Výstava v koteln?

V uplynulém roce jsme ve výtvarné výchov? v?novali n?kolik hodin tématu Piaristé. Cht?li jsme výtvarnými díly p?ipomenout, že gymnaziální vzd?láván... více


English night na gymnáziu

V noci z pátku 24.11. na sobotu 25.11.prob?hla na naší škole Anglická noc. 10 student? z r?zných t?íd m?lo možnost strávit úžasnou noc a zakusit do... více


Jste bez jihu - Celostátní DEN POEZIE s kvintou A

Ve ?tvrtek 16. listopadu byla naše t?ída sv?dkem divadelního p?edstavení s názvem: ,,Jste bez jihu?. Toto p?edstavení nám zahrály t?i naše spoluža?ky:... více


Na gymnáziu zn?ly Mozartovy árie

Celý sv?t si letos p?ipomíná 250 let od narození W. A. Mozarta. P?i této p?íležitosti se konal v úterý 21. listopadu na gymnáziu (v hudebn?) po?ad,... více


Seznam ?etby (kánon) pro budoucí maturanty

... více


Studenti kvinty A v Krajské knihovn? v K. Varech

Ve ?tvrtek 19. ?íjna navštívila t?ída V5.A v rámci výuky ?eského jazyka Krajskou knihovnu v Karlových Varech. Všichni byli seznámeni velmi d?kladn? s ... více


Prav?k v Karlovarském muzeu ? za ú?asti našich student?

V listopadu navštívily postupn? t?ídy 1.A, 1.B a kvinta A Karlovarské muzeum. Historií archeologické lokality pod Krudumem provedl studenty známý hist... více


Studenti gymnázia se zú?ast?ují dobro?inných sbírek

Také v tomto školním roce se zapojují naši studenti do dobro?inných akcí, jimiž pomáhají nemocným d?tem ?i handicapovaným spoluob?an?m.

12.... více


Studenti na filmovém festivalu O. Hofmana

Ú?ast našich student? na DFF O. Hofmana v Ostrov? je tradi?ní i samoz?ejmá. Letos byla vybrána ?ty?i filmová p?edstavení pro žáky n... více


Projekt ? Muž, který okradl Goetha ? Strom? 1.7. ? 7.7. 2006

Pod podivným zn?ním názvu projektu se skrývá první prázdninový týden strávený v p?íjemném prost?edí jáchymovského Penzionu Pod lanovkou.Útulné p... více


Zem?pis v terénu - exkurze se studenty

Dne 18.9.2006 prob?hla zem?pisná exkurze pro studenty 2.B. Akce byla provedena pod vedením Mgr.J.Nová?ka a Mgr.D.Kišové. Hlavním cílem byla ukázka v... více


Návšt?va profesorského sboru z gymnázia z Bayreuthu

Již ?adu let mohou naši studenti absolvovat dlouhodobé studijní pobyty na gymnáziu v bavorském Bayreuthu. Tentokrát bylo ale všechno obrácen? ? hos... více


Výtvarnice z ostrovského gymnázia vystavují na staré radnici

A?koliv už tlu?e na dve?e podzim, m?la v ned?li 3. 9. na staré radnici vernisáž Letní výstava. Malby, mozaiky, kresby ?i koláže vznikly totiž b?he... více


Gymnázium Ostrov p?eje Všem v novém školním roce mnoho studijních i osobních úsp?ch?.

... více


GYMNAZIÁLES 2006

P?edposlední den ?kolního roku pat?í tradi?nímu spole?nému lou?ení profesor? a student? s uplynulým ?kolním rokem. Vá?n? a p?evá?n? nevá?n? se v pestr... více


MNOHO POHODY A SLUNE?NÍHO JASU NA PRÁZDNINY !

Gymnázium p?eje všem vyu?ujícím, student?m, provozním zam?stnanc?m i všem dalším p?íznivc?m ostrovského gymnázia krásné a pohodové letní prázdni... více


Poznávací zájezd do Dráž?an a do Míšn?

Dne 24.5. se konal poznávací zájezd do nedalekých Dráž?an a Míšn?. V Míšni jsme m?li možnost vid?t tradi?ní výrobu a zdobení porcelánu a navštívili ... více


Úsp?chy student? na poli literatury a ?eského jazyka

Marek Steininger je studentem septimy A. Již loni upozornil na sv?j talent, když zvít?zil v Literární sout?ži student? západo?eských st?edních škol... více


Maturity 2006

Letošní maturanti psali své práce 10. dubna. Pokuste se vžít se do jejich pocit? a napište si svou maturitní písemnou práci. M??ete, stejn? jako mat... více


Besedy a setkání student? se zajímavými osobnostmi

17.5.2006 vzpomínal Hugo Pavel na svého bratra Otu Pavla. Student?m p?ipomenul osud ?idovské rodiny za druhé sv?tové války, pobyt v Terezín?, povále?n... více


Výsledková listina p?ijímacích zkoušek - 2. kolo

Výsledky a hodnocení p?ijímací zkoušky ze dne 18. kv?tna 2006.

Maximální možný bodový zisk v jednotlivých testech:
... více


Informace pro 2. kolo p?ijímacích zkoušek

Škola vypisuje 2. kolo p?ijímacích zkoušek pro ?ty?leté studium.
Termín odevzdání p?ihlášek pro 2. kolo: 5.5 2006
Termín 2. kola p?ij... více


Výsledková listina p?ijímacích zkou?ek - ?ty?letý studijní obor

?ty?letý studijní obor Výsledky a hodnocení p?ijímací zkou?ky ze dne 24. dubna 2006.Maximální mo?ný bodový... více


Výsledková listina p?ijímacích zkoušek - osmiletý studijní obor

Osmiletý studijní obor

Výsledky a hodnocení p?ijímací zkoušky ze dne 24. dubna 2006

Maximální možný bodový ... více


Pozvánka na t?ídní sch?zky

dovolujeme si Vás pozvat na t?ídní sch?zky, které se uskute?ní ve ?tvrtek, dne 20. 4. 2006 v budov? ?koly.Program: od 17,... více


Letní setkání ?eské a n?mecké mláde?e Ostrov - Wunsiedel

Penzion Pod Lanovkou Jáchymov v?ková kategorie: 12 – 15 let (výjimky mo?né) Popis akce:Týdenní pobyt s inten... více


Kritéria p?ijímacího ?ízení pro školní rok 2005/2006

Ke studiu 1. ro?níku oboru 7941K/801 Gymnázium (všeobecné) 8leté bude na Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 p?ijato nejvýše 60 uchaze??.

V... více


Výsledky p?ijímacích zkoušek nane?isto

Percentil - udává po?adí ú?astníka v testu p?epo?tené na stupnici 0 až 100. ?ím vyšší hodnoty percentilu dosáhnete, tím je vyšší výsledek le... více


Podrobn?j?í informace ke zkou?kám nane?isto 18.3. 2006

CO BYSTE NEM?LI ZAPOMENOUT DOMA:

? dv? ?erné propisovací tužky nebo tenký ?erný fix do 0,4 mm ? (ne plnicí pero!), oby?ejnou... více


MINISTR ZAHRANI?Í CYRIL SVOBODA BESEDOVAL S NA?IMI STUDETNY

V pond?lí 20. února jsme na gymnáziu p?ivítali ministra zahrani?ních v?cí ?R - pana Cyrila Svobodu. Se studenty 3. a 4. ro?ník? besedoval na r?zná z... více


V konkurenci 82 ?kol se Gymnázium Ostrov umístilo na 2. míst? !

Dne 10.2. dodate?n? prob?hlo v Karlových Varech slavnostní vyhla?ování výsledk? celoro?ní sout??e p?edm?tových olympiád ?ák? 6.- 9. t?íd Z? a 1.&... více


Gymnázium Ostrov se zú?astnilo krajské p?ehlídky projekt? SIPVZ

?editel ostrovského gymnázia Mgr. Milan Martinek a dva profeso?i ostrovského gymnázia Mgr. Ji?í Fresser a Mgr. Michal ?t?pánek se zú?astnili 6.2. kra... více


Studenti si p?ipomn?li Den památky ob?tí holokaustu a p?edcházení zlo?in?m proti lidskosti

Tento den (27. 1.) si studenti ostrovského gymnázia p?ipomínají ka?doro?n? a stalo se ji? tradicí, ?e se p?i této p?íle?itosti zú?ast?ují s tím souvis... více


Den otev?ených dve?í na Gymnáziu Ostrov

Letos se uskute?nil ji? posedmé. V sobotu 14. ledna si prohlédly na?i ?kolu necelé ?ty?i stovky náv?t?vník?. Krom? zájemc? o studium na gymnáziu to by... více


Den otev?ených dve?í na Gymnáziu Ostrov

Letos se uskute?nil ji? posedmé. V sobotu 14. ledna si prohlédly na?i ?kolu necelé ?ty?i stovky náv?t?vník?. Krom? zájemc? o studium na gymnáziu to by... více


Pozvánka na maturitní ples

Leto?ní ples se op?t koná tradi?n? v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech, a to v pátek 20. ledna od 20.00 hodin. Nejd?le?it?j?ím bodem pestrého progra... více


Váno?ní hudební setkání v galerii

Leto?ní váno?ní koncert prob?hl tradi?n? v dob?e chlazených prostorách GU v Ostrov? v úterý 20. prosince. Letos nebyl jen tak ledajaký, ale nabídl ná... více


Informace k p?ijímacím zkou?kám (Duben 2006)

Informace k p?ijímacím zkou?kám platné pro p?ijímací ?ízení, které prob?hne ve ?kolním roce 2005/06 Osmileté studium – ni??í stupe? vzd?láván... více


Volby do ?kolské rady

Dne 14. listopadu 2005 bylo po volbách definitivn? stanoveno slo?ení ?kolské rady. Jejími ?leny byli zvoleni :... více


30 let partnerství s gymnáziem ve Schwarzenbergu

Rozvíjení partnerských vztah? se ?kolami v zahrani?í má pro na?e gymnázium nezastupitelný význam. Umo??uje organizovat krátkodobé i dlouhodobé studi... více


Soust?ed?ní chemik? z Karlovarského kraje na na?em gymnáziu

Na 1. a 2. prosince p?ipravili na?i vyu?ující chemie soust?ed?ní pro talentované studenty, kte?í v prosinci absolvují krajské kolo chemické oly... více
© A7 2005