Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 18. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Ministr školství hostem na Gymnáziu Ostrov

V pátek 3. ?íjna jsme p?ivítali poprvé historii ostrovského gymnázia ministra školství, v sou?asnosti Ond?eje Lišku. Besedoval se studenty p?edevším o podob? nových státních maturit, ale došlo i na další d?ležitá témata jako jsou motiva?ní poplatky p?i studiu na vysokých školách, provázanost celé naší vzd?lávací soustavy nebo vzd?lávaní sou?asných i budoucích pedagog? na pedagogických fakultách.

Nové maturity ?ekají studenty už v následujícím školním roce, tedy na ja?e v roce 2010. Proto m?li konkrétní dotazy p?edevším studenti letošních 3. ro?ník?, kterých se to týká. Podle vlastních slov mají dosud mnoho otazník? a nejasností a nez?ídka se cítí být v roli pokusných králík?. T?eba proto, že mnohé zám?ry ministerstva, nap?íklad uznání maturitní zkoušky s cizího jazyka v zemích EU, vejdou v platnost až za další dva roky. Tedy v roce 2012, kdy by teprve m?la být po dvouletém p?echodném období podoba státních maturit definitivní.

Pan ministr se prezentoval sympatickou vst?ícností a komunikativností. I p?es n?které sporné ?i diskutabilní zám?ry bylo z?ejmé, že má ucelenou vizi dalšího sm?rování našeho školství a jeho reformy. Ti, kdo se besedy zú?astnili (nejen studenti, ale i mnozí profeso?i ostrovského gymnázia) se shodli, že sou?asný ministr o problémech sou?asného školství nejen ví, ale má snahu je i ?ešit. Setkání lze jist? hodnotit jako zajímavé a p?ínosné.

Fotogalerie
© A7 2005