Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Pátek 21. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Informace k p?ijímacím zkou?kám (Duben 2006)

Informace k p?ijímacím zkou?kám platné pro p?ijímací ?ízení, které prob?hne ve ?kolním roce 2005/06

Osmileté studium – ni??í stupe? vzd?lávání

V?ichni uchaze?i o studium na ni??ím stupni vzd?lávání v oboru 79 41 K/801 Gymnázium (v?eobecné) – 8 leté na Gymnáziu Ostrov, Studentská 1205 jsou zváni k p?ijímacím zkou?kám. Ke studiu 1. ro?níku od 1.zá?í 2006 bude p?ijato nejvý?e 60 z nich, a to dle svého umíst?ní v celkové výsledkové listin?, ve které budou sumarizovány výsledky dvou p?ijímacích test?, které p?ipravuje spole?nost Scio. Jedná se o test z matematiky a ?eského jazyka. Po?adí uchaze?? se stanovuje na základ? vzájemného porovnání výsledk? v?ech uchaze??, kte?í se ú?astnili p?ijímacích zkou?ek, a udává se v bodech. V p?ípad? shody celkového po?tu dosa?ených bod? více uchaze?i ve výsledkové listin? na míst?, kde je t?eba rozhodnout o p?ijetí ke studiu, budou p?ijati uchaze?i s lep?ím výsledkem p?edchozího vzd?lávání, tj. v prvé ?ad? uchaze?i s lep?ím pr?m?rným prosp?chem na posledním vysv?d?ení vydaném v rámci p?edchozího vzd?lávání a v druhé ?ad? uchaze?i s výrazn?j?ími úsp?chy v olympiádách a sout??ích, resp. dal?ími dolo?enými výraznými p?edpoklady ke gymnaziálnímu studiu uvedenými ve výstupním hodnocení uchaze?e.

O vypsání dal?ího termínu p?ijímacího ?ízení bude rozhodnuto nejpozd?ji po ukon?ení p?edchozího kola. Dopl?ující a up?es?ující údaje:

Po?et doru?ených p?ihlá?ek: ............. (bude dopln?no do 31. 3. 2006)
Limit po?tu p?ijatých: 60

?ty?leté studium

Ke studiu 1. ro?níku oboru 79 41 K/401 Gymnázium (v?eobecné) – 4 leté bude na Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 p?ijato od 1.zá?í 2006 nejvý?e 60 uchaze??. Uchaze?i s p?edpoklady pro gymnaziální vzd?lávání uvedenými ve výstupním hodnocení, jejich? pr?m?rný prosp?ch na záv?re?ném vysv?d?ení v osmém ro?níku a na pololetním vysv?d?ení 9. ro?níku Z? nep?esáhne stanovenou limitní hodnotu, budou ke studiu p?ijati bez povinnosti konat p?ijímací zkou?ku. Limitní hodnota bude vypo?ítána z vybraných p?edm?t?: ?eský jazyk, první cizí jazyk, d?jepis, ob?anská výchova, zem?pis, matematika, p?írodopis, fyzika, chemie, hudební výchova, výtvarná výchova, t?lesná výchova, praktické ?innosti, rodinná výchova. Krom? stanovené limitní hodnoty nesmí být uchaze? klasifikován z p?edm?t?, které nemají charakter výchovy známkou hor?í ne? chvalitebný.

Ostatní uchaze?i budou p?ijímáni ke studiu na základ? výsledk? p?ijímací zkou?ky, a to dle svého umíst?ní v celkové výsledkové listin?, ve které budou sumarizovány výsledky t?í p?ijímacích Scio test?: testu obecných studijních p?edpoklad?, testu z matematiky a z ?eského jazyka. Po?adí uchaze?? se stanovuje na základ? vzájemného porovnání výsledk? v?ech uchaze??, kte?í se ú?astnili p?ijímacích zkou?ek, a udává se v bodech. V p?ípad? shody celkového po?tu dosa?ených bod? více uchaze?i ve výsledkové listin? na míst?, kde je t?eba rozhodnout o p?ijetí ke studiu, budou p?ijati uchaze?i s lep?ím výsledkem p?edchozího vzd?lávání, tj. v prvé ?ad? uchaze?i s lep?ím pr?m?rným prosp?chem na posledním vysv?d?ení vydaném v rámci p?edchozího vzd?lávání a v druhé ?ad? uchaze?i s výrazn?j?ími úsp?chy v olympiádách a sout??ích, resp. dal?ími dolo?enými výraznými p?edpoklady ke gymnaziálnímu studiu uvedenými ve výstupním hodnocení uchaze?e.

O vypsání dal?ího termínu p?ijímacího ?ízení bude rozhodnuto nejpozd?ji po ukon?ení p?edchozího kola.

Dopl?ující a up?es?ující údaje k 1.kolu p?ijímacího ?ízení:

Po?et doru?ených p?ihlá?ek: ........ (bude dopln?no do 31. 3. 2006)
Limit po?tu p?ijatých: 60
Limitní prosp?ch pro p?ijetí bez p?ijímacích zkou?ek: cca 1,36 (bude up?esn?no do 31. 3. 2006)

© A7 2005