Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 18. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Student ostrovského gymnázia letí na MS na Hawaii !

Náš student III. ro?níku Lubomír Bachura dosáhl ve své sportovní karié?e významného úsp?chu. Na základ? výborných výsledk? v Evropském poháru v terénním triatlonu - Xte?e, si zajistil letošní ú?ast na MS . MS se v letošním roce uskute?ní28.10.2007 tradi?n? na Havajském ostrov? Maui v USA !

Co p?edcházelo této nominaci. Luboš od mládí zkoušel mnoho sport?, ale teprve v posledních 3 letech systematicky tvrd? trénuje. Již v lo?ské sezón? dosáhl významných sportovních úsp?ch?. Nejv?tším úsp?chem bylo celkové vít?zství v ?eském poháru Xterra. Na základ? tohoto pohárového vít?zství byl vyhlášen i nejlepším juniorským sportovcem m?sta Ostrov.

V letošním roce byl sportovní cíl úpln? jiný - vyjetí nominace na MS. To znamenalo i zvolení jiné struktury sout?ží. Luboš se musel zú?ast?ovat zahrani?ních závod?, které byly vypsány jako Evropský pohár. Jen na t?chto závodech je možné si výborným výkonem zajistit ú?ast na MS. Náš student se zú?astnil hned t?í EP. Startoval v Rakousku, N?mecku a Anglii. Ve všech závodech podal velmi dobré výkony a vždy stál v juniorské kategorii na stupních vít?z?. Mimo?ádného výkonu však podal v n?meckém Titisee. Zde startoval spole?n? s dalšími 144 muži z 11 zemí v hlavním závod?. Do cíle dob?hl jako 28. muž absolutního po?adí a v juniorské kategorii zvít?zil. Tímto výsledkem splnil nomina?ní kritéria pro start na MS. Gratulujeme a 28.10.2007 budeme držet palce.

Luboš Bachura startuje v Xte?e za X-team BaNo K.Vary. Trénuje 5x - 6x týdn?. Za týden pr?m?rn? odtrénuje 12 -15 hod. O sobotách a ned?lích velice ?asto, pokud nezávodí, trénuje 2x denn?. Za rok stráví zhruba 60dní na soust?ed?ních, kde se trénuje v?tšinou 3x denn?. 95% tréninkové práce probíhá v p?írod? a za každého po?así. Luboš absolvuje v?tšinu trénink? na t?ech místech, a to v Ostrov?, v K.Varech a na B.Daru.

Co je Xterra? Xterra je terénní triatlon. Závod se za?íná hromadným startem plaváním, které bývá kolem 1 km dlouhé.V?tšinou se plave v rybníku, p?ehrad? ?i mo?i. Následuje rychlé p?evle?ení do cyklistického v prvním depu a závodník vyjíždí na cyklistickou ?ást. Ta se absolvuje na horských kolech v terénu a bývá dlouhá kolem 30 km. Ve druhém depu dochází k bleskovému p?ezutí a závodník vybíhá do poslední ?ásti závodu. B?žecká ?ást se b?há rovn?ž v terénu a bývá 10 km dlouhá. Popsané vzdálenosti jsou vzdálenosti, které se vypisují na celorepublikových pohárových závodech pro hlavní kategorii. Hobby závody bývají vypisovány na polovi?ních tratích. Xterra se jezdí i v Ostrov? .
© A7 2005