Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: čtvrtek 30. května
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Kompletní p?ehled nejv?tších úsp?ch? našich student? ve školním roce 2007/2008

Vý?et nejvýznamn?jších aktivit a úsp?ch? ve školním roce 2007/08

 

 

Úsp?chy našich student? :

 

?ESKÝ JAZYK

 

Jan Železný (3.A) se zú?astnil 4. dubna slavnostního udílení cen B. Müllerové v Brn?, kde p?evzal cenu za svou literární práci na téma ?Zápas o svobodu slova?. Blahop?ejeme !

Václav Brodec (septima A) zvít?zil v okresním kole olympiády v ?eském jazyce. Postoupil do krajského kola - stejn? jako Olga Tomanová (sexta A) a Markéta Krucká (kvarta B), které ve svých kategoriích obsadily 3. místa. V kraji byl

V. Brodec na 3. míst?, O. Tomanová na 4. míst?.

Jakub Krej?a (sexta A) letos k?til vlastní knihu.

 

ZÁKLADY SPOLE?ENSKÝCH V?D

 

Delegace našich student? na Pražském modelu OSN pat?í k tradi?ním ú?astník?m. Z dosavadních 12 ro?ník? jsme m?li své zastoupení již pojedenácté ? tentokrát v roli Indonésie. P?i této p?íležitosti p?ijal naše studenty dokonce i ambasador! Jejich vystoupení na fiktivním jednání OSN bylo hodnoceno jako brilantní, na úrovni budoucích diplomat?!

V roli indonésské delegace se jmenovit? p?edstavili Nguyen Minh Huong (oktáva A), K. Benešová (4.A), B. P?kná a E. Valterová (sexta A), J. Železný (3.A), J. Teplý (3.B) a A. Reich (2.A).

 

MATEMATIKA

 

V okresním kole sout?že vyhráli naši žáci co se dalo :

V kategorii Z6 obsadili prvních 5 míst ! Vít?zkou se stala Eva Pincová z primy B

V kategorii Z7 jsme získali první 4 místa ? vyhrála So?a Ondrušová ze sekundy B. V kategorii Z8 zvít?zil Ond?ej Musil z tercie B

Vít?zem kategorie Z9 se stal Mat?j Lébl z kvarty A. V krajském kole získal Mat?j vynikající 2. místo! Všem úsp?šným matematik?m blahop?ejeme !

 

FYZIKA

 

Jakub Kvapil z kvarty B byl na 1. míst? fyzikální olympiády a nominoval se tím do krajského kola. Tomáš Martinek (V 6.A) obsadil 2. místo v krajském kole FO kategorie C (2. ro?ník). Jan Hynek (V 7.A) se umístil na 3. míst? v krajském kole FO kategorie B (3. ro?ník).

 

CHEMIE

 

Ú?ast našich student? v celorepublikovém kole chemické olympiády je tém?? standardem. Letos nás reprezentovala Veronika Fo?tová ze 4.A. V silné konkurenci skon?ila na 30. míst?. V krajském kole Veronika zvít?zila !

V kategorii B obsadili v krajském kole první dv? místa Lukáš Vrzal (3.A) a Jan Hynek (septima A). Krajským kolem sout?ž kon?í. V kategorii C obsadil Pavel Hozák (sexta A) v kraji 2. místo, v kategorii A byl Ji?í Bubal (4.A) na 3. míst?.  

     

ZEM?PIS

 

Z okresu se jako vít?z kvalifikoval Jan  Hynek (septima A) v kategorii SŠ,

po dalším vít?zství v krajském kole se dostal do celostátního kola, v n?mž obsadil vynikající 7. místo.

V kategorii C postoupil ?en?k Malé? (tercie B) do krajského kola, v n?mž byl ?tvrtý.  Petra Jílková (kvinta A)  postoupila do celostátního kola sout?že Eurorebus. Její sestra Petra Jílková (oktáva A) obsadila 3. místo v okresním kole zem?pisné olympiády.

 

 

D?JEPIS

 

V celostátní sout?ži gymnázií získalo naše družstvo ve složení Martina Jílková (oktáva A), Klára Janischová (4.A) a Kate?ina Šárová (3.A) výborné 9. místo z 63 sout?žících družstev.

Tradi?n? i letos zvít?zily naše dvojice v obou kategoriích sout?že O pohár Královské mincovny. V kategorii do 15 let to byli Kate?ina Dlouhá a Anna Hoffmannová (kvarta B), nad 15 let Petra Jílková a Vít Hynek (kvinta A).

V d?jepisné olympiád? usp?la Petra Dlouhá (kvarta B), který vyhrála okresní kolo.

 

BIOLOGIE 

 

Jan Martinek (sexta A) získal výborné 2. místo v krajském kole biologické olympiády kategorie B ! Sout?ž krajským kolem kon?í. Jan se také zú?astnil mezinárodní sout?že v p?írodních v?dách na Kypru, kde jako ?len ?eského družstva získal st?íbrnou medaili.

Petra Dlouhá (sekunda A) po vít?zství v okresním kole biologické olympiády získala 7. místo v kraji.

 

INFORMATIKA A VÝPO?ETNÍ TECHNIKA

 

Filip Mikschik a Jakub Adrle (oba oktáva A) usp?li v krajském kole sout?že Wordprocessing. Jakub skon?il na 3. míst?, Filip jako vít?z postoupil do celorepublikového kola, v n?mž skon?il na skv?lém 4. míst?.

                                                                                    

N?MECKÝ JAZYK

 

Až do krajského kola  olympiády v n?meckém jazyce postoupili David Nguyen Tien z tercie A a Kate?ina Schroeterová z kvarty B. Zde skon?il David na 3. míst?, Kate?ina na 5. míst?. Gratulujeme !!!

 

 SPORT

 

Družstvo dívek nižšího gymnázia získalo Pohár rozhlasu i Pohár starosty m?sta Ostrov. Zvít?zilo také v atletické sout?ži Minitretra. Jejich spoluža?ky z vyššího gymnázia byly na 3. míst? v atletické sout?ži o Pohár primátora Karlovarského kraje a na 2. míst? okresního kola sout?že horských kol.

Hoši nižšího gymnázia byli po vít?zství v m?stském kole druzí v okrese v turnaji v odbíjené a v krajském kole téže sout?že ?tvrtí.

Nejplatn?jšími jednotlivci byli : K. Starková a A. Zekuciová (prima A), D. Zapletal (kvarta A), M. Vrba aj. Sachl (kvarta B), z nižšího gymnázia.

E. Schützeová, V. Lehutová, L. Bachura a L. Novotný (všichni 3.B) z vyššího gymnázia.

 

Po?adatelství

 

Gymnázium Ostrov se m?že pochlubit nejen úsp?chy student?, ale také po?adatelstvím - a to hned v n?kolika p?edm?tech.

Mgr. Alexandra Šusterová je hlavním organizátorem matematické sout?že Pythagoriáda a matematické olympiády na okresní úrovni. Ing. Miloš Krej?í je hlavním garantem chemické olympiády pro kategorie základních škol a osmiletých gymnázií i kategorie st?edoškolské pro celý Karlovarský kraj. Biologickou olympiádu pro tyto kategorie v rámci okresu zabezpe?uje jako hlavní garant RNDr. Kate?ina Ledvinová.

Za okresní i krajské kolo olympiády v n?meckém jazyce v kategoriích základních škol a osmiletých gymnázií zodpovídá Mgr. Veronika Lanová. Podobn? je tomu také v olympiád? v anglickém jazyce, kde je hlavním garantem Mgr. Dagmar Žerebjatjevová, ovšem v kategorii st?edních škol. Okresní kola n?kterých sportovních sout?ží (florbal, sálová kopaná) se odehrála také na Gymnáziu Ostrov. Jejich organizátory byli Mgr. Radim Vrba a Mgr. Jaroslav Chromec.

Velmi si vážíme této náro?né práce našich profesor?, za níž jim pat?í pod?kování. Jde o práci navíc, které v?nují spoustu svého ?asu.

 
© A7 2005