Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 18. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Výtvarnice z ostrovského gymnázia vystavují na staré radnici

A?koliv už tlu?e na dve?e podzim, m?la v ned?li 3. 9. na staré radnici vernisáž Letní výstava. Malby, mozaiky, kresby ?i koláže vznikly totiž b?hem jednoho srpnového týdne na výtvarném seminá?i p. profesorky Sv?tlany Kle?kové v p?íjemném prost?edí Suché nad Jáchymovem.

Zú?astnilo se jej 12 mladých výtvarnic (studentek ostrovského gymnázia) ve v?ku od 12 do 18 let, které touto vernisáží ud?laly d?stojnou te?ku spanilé letní dámské jízd? na poli výtvarném. P?estože po?así mladým výtvarnicím nebylo p?íliš naklon?no, tvo?ily s plným nasazením ? ve dne i v noci. Bohatá zásobárna nápad? a inspirací vycházela ze sv?ta fantazie, a nesla tak punc originality jednotlivých ú?astnic. O to pest?ej?í mozaika p?evážn? deskové malby je k vid?ní na výstav?.

Výtvarný dorost vede Mgr. Sv?tlana Kle?ková, profesorka ?eského jazyka a výtvarné výchovy na na?em gymnáziu. Její výtvarné léto se konalo sice již pot?etí, ale spole?ná výstava m?la letos svou premiéru. Vernisáž prob?hla ve velmi p?íjemné atmosfé?e za ú?asti zhruba 70 (!) návšt?vník?. Spole?ný kulturní zážitek podpo?ila i hudební vystoupení sester Jílkových s maminkou a Jitky Tomanové s Jonášem Konývkou, také student? gymnázia. Srde?nou atmosféru umocnilo i velmi osobní pr?vodní slovo S. Kle?kové, která namísto zdvo?ilostních frází mluvila p?edevším o zaujetí, ochot? a vzájemné podpo?e všech ú?astnic seminá?e. Pod?kování si zasloužili i sponzo?i celé akce, bez jejichž pomoci by výtvarné léto nebylo možné uskute?nit. Pat?í mezi n? pan J. Zindulka, R. H?la, M. Pilný a I. Weilguny.

Zaslouží úctu, protože sponzorská podpora takových akcí není jist? obvyklá a lukrativní. Ale je rozhodn? perspektivní ? p?edevším pro mladé lidi, kterým se tím otevírají další dve?e, na cest? k um?ní a kultivovanosti. A v budoucnu to budou práv? oni (ony), kdo bude mít ?ím obohatit své okolí.
© A7 2005