Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 18. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Výstava v koteln?

V uplynulém roce jsme ve výtvarné výchov? v?novali n?kolik hodin tématu Piaristé. Cht?li jsme výtvarnými díly p?ipomenout, že gymnaziální vzd?lávání má u nás dlouhou tradici a že naše škola navazuje na existenci školy piaristické. Naší snahou bylo propojit vizuální zkušenost ?lov?ka 21.století s tématem st?edov?kého kláštera, školy a života v ní.

Výtvarná zkušenost naší doby se zajímav? pojila s historií v obrazech budovy kláštera, jak jsme ji poznali ze starých rytin. Techniky akrylové malby a koláže vytvo?ily novou kvalitu, až paradoxn? p?sobilo zpracování pojmu PIARISTÉ do podoby loga ?i street artového tvarosloví. V n?kterých pracích jsme však ctili klasické techniky a pokusili jsme se napodobit studii st?edov?ké draperie. Objevování tajemství minulosti vneslo fantazii do otázek: jak asi vypadala dlažba kláštera, co by se pod ní mohlo skrývat?bílé figury nám nabízely setkání s duchy minulosti.

Pro instalaci výstavy jsme zvolili bývalou kotelnu školy zám?rn?. Prost?edí starých zdí a sklepení se velmi dob?e hodí pro akcentování prvku tajemna. Vycházeli jsme ze zkušenosti, že sou?asné um?ní je ?asto prezentováno v opušt?ných továrních halách a v neobvyklých interiérech.

Výstavou s názvem PIARISTÉ jsme cht?li p?ipomenout nejen st?edov?kou školu v Ostrov?, ale i studentský sv?t dnešních mladých, Den studentstva 17.listopad, výro?í za?átku sametové revoluce, kdy mnoho intelektuál? opustilo práv? prostory kotelen, aby pomohlo návratu demokracie do naší spole?nosti.

Uv?domovat si souvislosti v?cí a u?it se v?ci nové?to byla naše výtvarka prima, tercie,první ro?ník ve školním roce 2005/06. Instalace výstavy kvarta B, listopad 2006

Mgr. Jana Hasmanová

Fotogalerie
© A7 2005