Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Pondĕlí 26. února
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Podrobn?j?í informace ke zkou?kám nane?isto 18.3. 2006

CO BYSTE NEM?LI ZAPOMENOUT DOMA:

? dv? ?erné propisovací tužky nebo tenký ?erný fix do 0,4 mm ? (ne plnicí pero!), oby?ejnou tužku s gumou
? pr?kaz totožnosti, pokud jej máte
? hodinky (vypni si ale v?echny zvukové signály)
? oble?ení, které ti umožní cítit se pohodln?
? p?ezutí
? sva?inu, ur?it? n?co k pití (a sladkost pro povzbuzení)

UR?IT? SI S SEBOU NEBERTE:

knihy, encyklopedie, slovníky
kalkula?ku, pravítko a kružítko (ani ke zkoužce z matematiky)
zapnutý mobilní telefon
cenné (ale nepot?ebné) v?ci

Harmonogram zkoušek

Standardní po?adí test? je:
1. obecné studijní p?edpoklady (jen pro žáky 9. t?íd),
2. matematika,
3. ?eský jazyk.
Test obecných studijních p?edpoklad? je p?ipraven na 60 minut ?istého ?asu, testy matematiky a ?eského jazyka každý na 45 minut ?istého ?asu. Do ?istého ?asu se nepo?ítá ani ?as pot?ebný na rozdání test? a sebrání výsledk?, ani ?as pot?ebný na instruktáž.

Informace o testech použitých v p?ijímacích zkouškách


Technický popis test?

P?edm?ty

Scio pro p?ijímací zkoušky p?ipravilo testy z ?eského jazyka, matematiky a obecných studijních p?edpoklad? ve variantách pro ?ty?leté st?ední školy, osmiletá gymnázia a šestiletá gymnázia.

Typ úloh

Testy sestávají z úloh, v nichž uchaze? vybírá jednu (jedinou) správnou odpov?? z n?kolika nabídnutých odpov?dí.

Hodnocení úloh

Za každou správnou odpov?? uchaze? získává do celkového skóre jeden bod. Ponechá-li uchaze? úlohu bez odpov?di, žádný bod za takovou úlohu nezískává ani neztrácí. Pokud uchaze? vybere v úloze nesprávnou odpov??, ode?ítá se mu za každou takovou úlohu od bod?, které získal za správné odpov?di, ?ást bodu (jedna ?tvrtina u úloh, které mají celkem p?t dopov?dí, jedna t?etina u úloh, které mají celkem ?ty?i odpov?di, celý bod u úloh, které mají jen dv? odpov?di).

Po?ty úloh

Testy obecných studijních p?edpoklad? mají celkem 60 úloh (maximální bodové skóre v testu OSP je tedy 60 bod?), testy matematiky mají celkem 30 úloh (tj. maximální bodové skóre v testu matematiky je tedy 30 bod?), testy ?eského jazyka mají celkem 55 úloh (tj. maximální bodové skóre v testu ?eského jazyka je 55 bod?). Protože se za nesprávn? vy?ešené úlohy do celkového skóre zapo?ítávají záporné ?ásti bodu, jsou minimální bodová skóre (v p?ípad?, že by uchaze? všechny úlohy v testu vy?ešil nesprávn?) záporná ?ísla, jejichž velikost závisí na zastoupení jednotlivých typ? úloh (bude známo definitivn? po 1. dubnu 2004).

Tématické vymezení test?


?eský jazyk

Testy zahrnují pouze u?ivo vymezené jednotlivými platnými vzd?lávacími programy pro druhý stupe? základní školy. U testu pro osmileté gymnázium se jedná o u?ivo, které by m?lo být probráno do konce prvního pololetí 5. t?ídy. U testu pro šestileté gymnázium se jedná o u?ivo, které by m?lo být probráno do konce prvního pololetí 7. t?ídy. U testu pro ?ty?leté st?ední školy se jedná o u?ivo, které by m?lo být probráno do konce prvního pololetí 9. t?ídy. Krom? pravopisu, tvarosloví a základních znalostí skladby úlohy testují p?edev?ím praktické jazykové dovednosti ? ?tení s porozum?ním, základní schopnosti a znalosti stylistické a dovednost prakticky je uplatnit v takových slovních situacích, které jsou sou?ástí b?žného života, test zohled?uje i b??nou komunikaci. Menší podíl tvo?í slohové úlohy zam??ené na základní pravidla, kterými se b?žné styly vyzna?ují, zejména na schopnost tato pravidla prakticky uplatnit. Literatura se v testech objeví jen na úrovni práce s textem.

Matematika

Testy zahrnují pouze u?ivo vymezené jednotlivými platnými vzd?lávacími programy pro druhý stupe? základní školy. U testu pro osmileté gymnázium se jedná o u?ivo, které by m?lo být probráno do konce prvního pololetí 5. t?ídy. U testu pro šestileté gymnázium se jedná o u?ivo, které by m?lo být probráno do konce prvního pololetí 7. t?ídy. U testu pro ?ty?leté st?ední školy se jedná o u?ivo, které by m?lo být probráno do konce prvního pololetí 9. t?ídy. V úlohách jde p?edev?ím o dobré porozum?ní základním pojm?m. U víceletých gymnázií o provád?ní základních po?etních operací s p?irozenými ?ísly a jejich praktické využití a zvládnutí základ? geometrie, hlavními tématy jsou P?irozená ?ísla, Zlomky, Obrazce, P?evody jednotek a T?lesa. U ?ty?letých st?edních ?kol jde o osvojení poznatk? v mí?e, která umožní chápání vyšší matematiky ? zvládnutí základ? aritmetiky, algebry a geometrie a ?ešení n?kterých výpo?tových geometrických úloh, tématy úloh budou zejména Výrazy, D?litelnost, Pom?ry, Procenta, Rovnice, Geometrie v rovin?, T?lesa a Zobrazení. obecné studijní p?edpoklady.

Test obecných studijních p?edpoklad? (jen pro ?áky 9. t?íd)

Test se zam??uje na obecné dovednosti a schopnosti, které vyžaduje efektivní studium na st?ední škole ? nap?íklad schopnost ?íst s porozum?ním, rychle a správn? se orientovat v textu, rychle chápat souvislosti, pracovat s informacemi v textu, tabulkách i grafech, vyhodnocovat a porovnávat logické podmínky. Jde i o dostate?nou slovní zásobu, základní kvantitativní schopnosti a další. Výsledek v testu obecných studijních p?edpoklad? ?áste?n? souvisí s obecnou inteligencí žáka, zahrnuje ale i n?které další schopnosti vázané p?ímo ke studiu.

Rady pro zvýšení úsp?šnosti v testech

Ješt? ne? se pustíte do studia dále uvedených podrobných pokyn? k tomu, jak efektivn? a úsp?šn? testy ?ešit, p?ipomínáme nejd?ležit?jší:

úlohy v testech nemusíte ?e?it v po?adí, v jakém jsou v testu - naopak, sna?te se nejprve ?e?it úlohy, které se vám zdají být jednoduché, teprve pak se vra?te k úlohám, které vám zaberou více ?asu
za nesprávné odpov?di se vám ode?ítá ?ást bodu - hádáním zpravidla víc ztratíte než získáte
hlídejte si ?as, neztrácejte p?íliš ?asu s úlohami, které neumíte ?ešit
p?i p?íprav? využijte cvi?né testy
© A7 2005