Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 18. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

28.10. ? 2.11. 2007 naši studenti v zahrani?í!

Seminá? ve Weidenbergu nám nabídla a za?ídila naše škola Gymnázium Ostrov jako vzd?lávací pobyt za ú?elem zdokonalení znalostí n?meckého jazyka a d?jin SRN. Hlavním tématem tohoto seminá?e byl pravicový extremismus a jeho dopad na nyn?jší generaci. Spolu s námi se zú?astnili studenti z francouzsko-n?meckého gymnázia v Saarbrückenu.

Náplní byly p?edevším hodnotné p?ednášky v podání kvalifikovaných n?meckých odborník?. Prezentace byly obohaceny o grafickou projekci a hudební ukázky s extremistickými podtexty. Sou?ástí byly výlety do historicky významných míst. Mezi nejzajímav?jší pat?ila návšt?va koncentra?ního tábora ve Flossenbürgu. Zde jsme m?li možnost nahlédnout do míst, kde se odehrály jedny z nejv?tších zv?rstev 2. sv?tové války.

Srde?né pod?kování pat?í našim profesorkám Jitce Brychtové a Jaroslav? Stracho?ové.

Fotogalerie
© A7 2005