Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 18. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Studenti gymnázia se zú?ast?ují dobro?inných sbírek

Také v tomto školním roce se zapojují naši studenti do dobro?inných akcí, jimiž pomáhají nemocným d?tem ?i handicapovaným spoluob?an?m.

12. zá?í se zú?astnili studenti sexty A ?Srdí?kového dne?, který organizuje Ob?anské sdružení Život d?tem na pomoc nemocným d?tem a d?tským odd?lením nemocnic.

19. zá?í se studenti z 2.A zapojili do sbírky ?Sv?tluška?, která je projektem Nada?ního fondu ?eského rozhlasu ? s cílem darovat nevidomým trochu sv?tla.

16. ?íjna se uskute?nila za ú?asti student? z 2.B podobná dobro?inná akce pod názvem ?Bílá pastelka? ? na podporu nevidomých a slabozrakých. Tuto ve?ejnou sbírku organizuje SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) a Tyfloservis, o. p. s.

V??íme, ?e ú?ast na?ich student? je p?ínosná nejen pro ty, jim? by vybrané finan?ní prost?edky m?ly konkrétn? pomoci, ale i pro n? samotné. Je vždy cenné si uv?domit si, že sou?ástí našeho sv?ta jsou i lidé, kte?í nemají to ohromné št?stí ? žít sv?j život bez zdravotních problém? a omezení, a jsou ?asto odkázáni na pomoc druhých.
© A7 2005