Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 18. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Rozhovor s Lubošem Bachurou

Naprosto výjime?ného úsp?chu dosáhl student 3.A L. Bachura na mistrovství sv?ta v terénním triatlonu na Havajských ostrovech. V konkurenci nejlepších borc? na sv?t? skon?il v juniorské kategorii na skv?lém 7. míst? !!!

10 otázek pro Lubomíra Bachuru :

1. Co je to terénní triatlon? Stru?ná charakteristika terénního triatlonu.
Xterra neboli terénní triatlon je obdobou olympijského triatlonu. Závodník plave p?ibližn? 1 km v ?ece, rybníce ?i v mo?i, na horském kole absolvuje zhruba 34 km a b?ží obvykle 11 km v náro?ném terénu.

2. Co nebo kdo t? k terénnímu triatlonu p?ivedl?
Ješt? p?ed dv?ma lety jsem tento sport v?bec neznal. K závod?ní m? p?ivedl trenér Jan Novák, který trénuje p?edevším lyža?e b?žce. B?žecké lyžování jsem za?adil jako zimní p?ípravu pro závod?ní na silni?ním kole, což je sport, kterému jsem se v?noval p?ed Xterrou.

3. Jedná se o tv?j hlavní sport, nebo máš ambice i v n?jakém jiném sportovním odv?tví, kde se m?že využít vytrvalost?
V sou?asné dob? je Xterra mým hlavním sportem. Vzhledem k tomu, že je pot?eba trénovat hned t?i disciplíny najednou, nezbývá již síla ani ?as na jiný sport. Pouze v zimním období nahrazuji cyklistiku b?žeckým lyžováním.

4. Jaké jsou tvé tréninkové objemy? Kolik ?asu musíš tréninku v?novat?
Trénuji 5-6 dní v týdnu. V n?kterých dnech absolvuji i dva až t?i tréninky hned po sob?. ?asto se tudíž dom? vracím až pozd? ve?er. O víkendech bývají závody a nebo m? ?eká op?t náro?né trénování. Pokud mám volný den, nap?. p?ed závodem, v?nuji ho odpo?inku a regeneraci.

5. Nakolik je tento sport srovnatelný s b?žným triatlonem, který je i olympijským sportem ?
Rozdíl je p?edevším v tom, že terénní triatlon probíhá opravdu v terénu. Nap?íklad - zatímco závodník b?žného triatlonu má b?hem cyklistické ?ásti na silnici možnost schovat se do balíku, v terénu musí každý sám a naplno.

6. Je alespo? reprezentace n?jak podporována státem ?
Není, nejsme v žádném svazu, takže je to všechno na soukromé úrovni, vlastních pen?zích a sponzorech. Jako reprezentant mám ke sponzor?m samoz?ejm? blíž.

7. Jak se da?í vrcholovému sportovci ve spojení se školními povinnostmi? Je to náro?né spojení?
Spojit vrcholový sport se studiem je pro m? velice náro?né. Zejména v chemii se ob?as vyskytne problém, ale celkov? to zatím jde.

8. Co další zájmy, zbývá na n? ?as?
Na ostatní zájmy mnoho ?asu nezbývá. Pokud n?jakou chvíli vyšet?ím, rád ji trávím se svou p?ítelkyní.

9. Další tvoje p?ání a sportovní ambice?
P?edevším doufám, že budu nadále úsp?šný v závodech Evropského poháru a že se i v p?íštím roce nominuji na MS, kde bych rád bojoval o medailové umíst?ní. V??ím, že mi št?stí bude p?át, nezraním se a nebudu mít žádné závažné zdravotní problémy.

10. A jaké jsou výhledy do ?asu pomaturitního ?
V tom mám nyní jasno ? rád bych studoval na FTVS.

Fotogalerie
© A7 2005