Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: čtvrtek 30. května
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Gymnázium- netradi?ní projekty i v lét?!

Setkávání našich student? s žáky z partnerských škol v zahrani?í má již mnohaletou tradici. Vým?nné studijní pobyty, spole?né projekty ?i sportovní a kulturní aktivity jsou dnes již standardem. Ve srovnání s jinými školami lze ale za výjime?ná považovat letní prázdninová setkávání ostrovských student? a jejich n?meckých p?átel v Krušných horách, která probíhají již n?kolik let.

?ást letošních prázdnin prožili spole?n? gymnazisté z Ostrova a Schwarzenbergu v Nových Hamrech. Ve smíšených ?esko-n?meckých skupinách pracovali ve workshopech, jejichž hlavním tématem byly krušnohorské pov?sti a legendy z obou stran spole?né hranice. Vznikl tak mj. originální ?esko-n?mecký i n?mecko-?eský transparentní slovník, který rozší?il slovní zásobu zú?astn?ných student? ke zvolenému tématu. Vybrané lokality studenti navštívili a poté na n? nahlédli svýma o?ima ze všech možných úhl? pohledu. Krom? fotografií, obraz? nebo básní vznikla také p?vabná divadelní p?edstavení. V sou?asnosti vzniká kalendá?, který poslouží nejen jako upomínkový p?edm?t, ale také jako cenná propagace projektu i obou škol.

Celé d?ní zaznamenával ?esko-n?mecký studentský ?Press-team?. Jeho zpravodajství i zmi?ované ?produkty? zdobí prostory obou partnerských škol, v nichž si je mohou všichni prohlédnout.

Tím však projekt neskon?il. Na podzim by m?li ostrovští studenti navštívit gymnázium ve Schwarzenbergu, následovat by m?lo setkání s vyhodnocením projektu studenty i pedagogy. Pod?kování za uskute?n?ní projektu pat?í profesor?m Alen? Nové, Jaroslav? Stracho?ové a Jitce Brychtové. Za technickou pomoc pak Ladislavu Š?erbovi. Projekt byl realizován za podpory fondu EU Interreg IIIA ? Euregia Egrensis.
© A7 2005