Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Pátek 21. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Besedy a setkání student? se zajímavými osobnostmi

Setkání s Hugo Pavlem

17.5.2006 vzpomínal Hugo Pavel na svého bratra Otu Pavla. Student?m p?ipomenul osud ?idovské rodiny za druhé sv?tové války, pobyt v Terezín?, povále?ná léta spojená s antisemitismem, literární tvorbu bratra a její filmovou podobu.

Kdo ?etl Kap?i pro wehrmacht, Smrt krásných srnc? a dal?í kní?ky m?l p?ed sebou ?ivou literární postavu. Setkání se uskute?nilo díky pravnu?ce Hugo Pavla Martin? Sta?kové, která studuje na na?í ?kole.

Fotogalerie


Studentská reflexe

Dne 17.5. 2006 ve 14. hod se ve ?kolní knihovn? na?eho gymnázia konala velice zajímavá beseda s panem Hugo Pavlem, star?ím bratrem Oty Pavla, jednním z nejvýznamn?j?ích spisovatel? ?eské vále?né a povále?né literatury. Pan Hugo Pavel velmi poutav? vypráv?l o ?ivot? svého bratra, o jeho literární tvorb?, o rodi?ích. Té? zmínil filmy, které byly nato?eny podle knih Oty Pavla a které vypráví o osudech jejich rodiny ?i zavzpomínal na zlé doby druhé sv?tové války a p?íhody s nimi spojené. I kdy? je pan Hugo Pavel ji? star?í pán, jsou obdivuhodné jeho znalosti bratrovy tvorby a to, s jakou ochotou a radostí doká?e vypráv?t nejen o svém bratrovi, ale i o celé své rozv?tvené rodin?.

Smutný je ov?em nezájem ze strany studentstva. Besedy se zú?astnilo zhruba 12 student? z celé ?koly, co? je, vzhledem k jist? zajímavému tématu, skute?nost a? zará?ející. ?ím je zp?soben tento nezájem?! Informace o konání besedy byla poskytnuta s dostate?ným p?edstihem. Je mo?né, ?e studenti gymnázia nemají ani sebemen?í zájem dozv?d?t se n?co nového ?i zajímavého?! Podle mého názoru je to p?íjemné zpest?ení ka?dodenní ?kolní výuky a zárove? mo?nost diskuze a seznámení se zajímavým ?lov?kem. A zárove? i p?edná?ejícího ur?it? pot??í hojná ú?ast a s tím spojený v?t?í zájem o jeho vypráv?ní. Jist? to stojí za uvá?ení.

Pokud se nyní chytáte za hlavu a zpytujete své sv?domí, mohu Vám s radostí oznámit, ?e pan Hugo Pavel má v úmyslu v následujících m?sících na?e gymnázium je?t? jednou nav?tívit a sv?j výklad prolo?it zajímavými videonahrávkami. Myslím si, ?e by stálo za to, tuto snahu ocenit a podpo?it ji svým zájmem.

Záv?rem mi dovolte pod?kovat Martin? Sta?kové (1.A) , která má k panu Pavlovi p?íbuzenský vztah a ochotn? domluvila a pomohla zorganizovat tuto p?edná?ku. Tímto tedy d?kuji jí i vedení ?koly, Vám student?m v?ele doporu?uji p?í?tí náv?t?vu této významné osoby.

Ji?í Molnár - 1.A

KOMUNIKACE S MÉDII
15.5.2006 v rámci spole?enských v?d se uskute?nila p?edná?ka Komunikace s médii, aneb jak vnímat filtrované informace. Hosté byli Bc. Jan Bure? starosta Ostrova, Mgr. Kate?ina Telínová tisková mluv?í karlovarského kraje a Petr Kozohorský noviná?. Celou p?edná?ku moderovala studentka Vy??í odborné ?koly ?urnalistiky Jana Kofránková.

Fotogalerie

BESEDY P?I D?JEPISNÉM SEMINÁ?I
10.5.2006 vypráv?la o svém osudu léka?ka Jarmila Weinbergerová. B?hem 2. sv?tové války pro?la Terezín, Osv?tim, Bergen - Belzen a pochod smrti. Na konci války je?t? onemocn?la skvrnitým tyfem. Studenti se zajímali jak se lidé chovali v extrémních situacích holocaustu, jak se s tak d?sivými zá?itky ?en? ?ije a jaký má vztah k N?mc?m. Beseda se uskute?nila v rámci d?jepisného seminá?e, kde jsou hlavním tématem moderní d?jiny. Minulá beseda byla v dubnu s politickým v?zn?m panem Floriánem, který byl v?zn?n v 50. letech za velezradu v uranovém lágru na Jáchymovsku.

Fotogalerie
© A7 2005