Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 18. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Volby do školské rady

Ředitel školy

Oznámení

o době a místě konání voleb do školské rady

 

Ředitel školy Gymnázium Ostrov podle  čl. 12 volebního řádu pro volby do školských rad schváleného usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 430/06/05,

 

oznamuje

uskutečnění řádných voleb do školské rady školy Gymnázia Ostrov

 

Školská  rada je orgánem školy umožňující účast rodičů, zletilých žáků a studentů, pedagogických pracovníků a dalších partnerů školy na správě školy. Hlavním úkolem rady je posílení odpovědnosti  vzdělávaných, resp. jejich zákonných zástupců za práci školy a zvýšení vlivu veřejnosti na chod a zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

 

Návrhy kandidátů pro volby do rady se odevzdají řediteli školy.

 

Návrh musí obsahovat

a) název školy,

b) jméno, příp. jména, příjmení a trvalý pobyt nebo firmu nebo název a sídlo navrhovatele, příp. navrhovatelů,

c) jméno, příp. jména a příjmení  kandidátů, datum narození a  obec, kde jsou přihlášeni k trvalému  pobytu,

d) podpis navrhovatele.

 

K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti ve smyslu volebního řádu, popřípadě tyto překážky pominou ke dni  voleb.

 

Po uplynutí dne 10. 11. 2008 nelze  již navrhovat další kandidáty. Rozhodnutí ředitele školy o odmítnutí návrhu a seznam kandidátů budou vyvěšeny od 13. 11. 2008 na vývěsce školy.

 

Oprávněni volit členy rady jsou zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti a pedagogičtí pracovníci školy

 

Žákovská kurie: Zletilí žáci a zástupci nezletilých žáků mohou volit během třídních schůzek dne 20. 11. 2008 od 17:00 hodin.

Pedagogická kurie: Pedagogičtí pracovníci mohou volit během schůze pedagogů školy dne 21. 11. 2008 od 9:40 hodin.

 

Volby budou probíhat v prostorách školy.

 

Voliči bude umožněno hlasování  poté, kdy  prokáže svoji totožnost.

 

 

 

 

 

 

V Ostrově dne 31. 10. 2008                

Mgr. Milan Martinek

 

Ředitel školy

 
© A7 2005